پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی

3,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه رضایت شغلی
  • پرسشنامه رضایت شغلی

توضیحات

پرسشنامه رضایت شغلی


» تعداد سوالات:39 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه رضایت شغلی

به منظور اندازه‌گیری رضایت شغلی از ابزار (JDI (Job descriptive index استفاده شده است. این پرسشنامه را اسمیت، کندال و هیولین(1969؛ به نقل از مرایی، 1379) در دانشگاه کرنل تدوین کردند. این پرسشنامه، رضایت از شغل را در قالب 39 سوال قرار می دهد و طریقه نمره گذاری پرسشنامه رضایت شغلی به صورت طیف لیکرت  پنج گزینه‌ای می باشد که گزینه ها از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 است که نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان رضایت شغلی و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان رضایت شغلی است. ضرایب پایایی و روایی این آزمون نیز محاسبه شده است.

رضایت شغلی

رضایت شغلی را مجموعه تمایلات مثبتی که افراد نسبت به شغل خود دارند تعریف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می کنند، بعبارت دیگر رضایت شغلی مجموعه‌ای از احساس‌های سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن احساس‌ها به کار خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می نگرند.

رضایت شغلی به نگرش کلی فرد درباره شغلش اطلاق می‌شود. کسی که رضایت شغلی‌اش در سطح بالائی باشد به کارش نگرش مثبتی دارد؛ ولی کسی که از کارش ناراضی است نگرش وی نیز نسبت به کارش منفی است. هنگامی که افراد درباره نگرش کارکنان صحبت می‌کنند معمولاً مقصودشان رضایت شغلی است. در واقع این دو (رضایت شغلی و نگرش) به جای یک‌دیگر بکار برده می‌شوند. پس رضایت از شغل را می توان به عنوان حالتی مطبوع یا عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی شغل یا تجارب شغلی تعریف کرد و ناشی از این ادراک است که شغل در واقع چیزی را فراهم می کند که کارمند برای آن در موقعیت شغلی ارزش قائل است. همچنین بررسی‌های زیادی در باره علل اساسی رضایت شغلی تاکنون انجام شده و عواملی که همبستگی معنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری با رضایت شغلی دارند مشخص شده‌اند. 

پرسشنامه رضایت شغلی


» تعداد سوالات:39 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه رضایت شغلی

به منظور اندازه‌گيری رضایت شغلی از ابزار (JDI (Job descriptive index استفاده شده است. اين پرسشنامه را اسميت، كندال و هيولين(1969؛ به نقل از مرايي، 1379) در دانشگاه كرنل تدوين كردند. اين پرسشنامه، رضايت از شغل را در قالب 39 سوال قرار می دهد و طریقه نمره گذاری پرسشنامه رضایت شغلی به صورت طیف لیکرت  پنج گزينه‌ای می باشد كه گزينه ها از كاملاً مخالفم=1 تا كاملاً موافقم=5 است كه نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان رضایت شغلی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان رضایت شغلی است. ضرايب پايايي و روايي اين آزمون نیز محاسبه شده است.

رضایت شغلی

رضایت شغلی را مجموعه تمايلات مثبتي كه افراد نسبت به شغل خود دارند تعريف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می كنند، بعبارت دیگر رضایت شغلی مجموعه‌ای از احساس‌های سازگار و ناسازگار است كه كاركنان با آن احساس‌ها به كار خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می نگرند.

رضایت شغلی به نگرش کلی فرد درباره شغلش اطلاق می‌شود. کسی که رضایت شغلی‌اش در سطح بالائی باشد به کارش نگرش مثبتی دارد؛ ولی کسی که از کارش ناراضی است نگرش وی نيز نسبت به کارش منفی است. هنگامی که افراد درباره نگرش کارکنان صحبت می‌کنند معمولاً مقصودشان رضایت شغلی است. در واقع اين دو (رضایت شغلی و نگرش) به جای يک‌ديگر بکار برده می‌شوند. پس رضايت از شغل را می توان به عنوان حالتی مطبوع يا عاطفی و مثبت حاصل از ارزيابی شغل يا تجارب شغلی تعريف كرد و ناشی از اين ادراک است كه شغل در واقع چيزی را فراهم می كند كه كارمند برای آن در موقعيت شغلی ارزش قائل است. همچنین بررسی‌های زیادی در باره علل اساسی رضایت شغلی تاکنون انجام شده و عواملی که همبستگی معنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری با رضایت شغلی دارند مشخص شده‌اند. 

پرسشنامه رضایت شغلی


» تعداد سوالات:39 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه رضایت شغلی

به منظور اندازه‌گيری رضایت شغلی از ابزار (JDI (Job descriptive index استفاده شده است. اين پرسشنامه را اسميت، كندال و هيولين(1969؛ به نقل از مرايي، 1379) در دانشگاه كرنل تدوين كردند. اين پرسشنامه، رضايت از شغل را در قالب 39 سوال قرار می دهد و طریقه نمره گذاری پرسشنامه رضایت شغلی به صورت طیف لیکرت  پنج گزينه‌ای می باشد كه گزينه ها از كاملاً مخالفم=1 تا كاملاً موافقم=5 است كه نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان رضایت شغلی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان رضایت شغلی است. ضرايب پايايي و روايي اين آزمون نیز محاسبه شده است.

رضایت شغلی

رضایت شغلی را مجموعه تمايلات مثبتي كه افراد نسبت به شغل خود دارند تعريف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می كنند، بعبارت دیگر رضایت شغلی مجموعه‌ای از احساس‌های سازگار و ناسازگار است كه كاركنان با آن احساس‌ها به كار خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می نگرند.

رضایت شغلی به نگرش کلی فرد درباره شغلش اطلاق می‌شود. کسی که رضایت شغلی‌اش در سطح بالائی باشد به کارش نگرش مثبتی دارد؛ ولی کسی که از کارش ناراضی است نگرش وی نيز نسبت به کارش منفی است. هنگامی که افراد درباره نگرش کارکنان صحبت می‌کنند معمولاً مقصودشان رضایت شغلی است. در واقع اين دو (رضایت شغلی و نگرش) به جای يک‌ديگر بکار برده می‌شوند. پس رضايت از شغل را می توان به عنوان حالتی مطبوع يا عاطفی و مثبت حاصل از ارزيابی شغل يا تجارب شغلی تعريف كرد و ناشی از اين ادراک است كه شغل در واقع چيزی را فراهم می كند كه كارمند برای آن در موقعيت شغلی ارزش قائل است. همچنین بررسی‌های زیادی در باره علل اساسی رضایت شغلی تاکنون انجام شده و عواملی که همبستگی معنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری با رضایت شغلی دارند مشخص شده‌اند.