پرسشنامه رضایت زناشویی

5,000 تومان

پرسشنامه رضایت زناشویی

رضایت­ زناشویی بر اساس پرسشنامه انريچ سنجیده می­ شود. اين آزمون دارای دو فرم 115 سوالی و 125 سوالی است که با توجه به زياد بودن سوالات پرسشنامه موجب خستگی آزمودنی ­ها می ­شود، سليمانيان (1376) فرم كوتاهی از اين پرسشنامه را تهيه كرد که دارای 47 سؤال پنج گزینه ­ای است. این مقیاس دارای یازده خرده مقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص گردیده اند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طيف ليكرت پنج گزینه ای است که گزینه های آن از كاملاً ‌مخالفم=1 تا گزينه كاملاً موافقم=5 نمره‌گذاری شده است به طوری که نمره 1 به معنی رضایت زناشویی پائین و نمره 5 بازگو کننده رضایت زناشویی بالا می‌باشد. در حالی که برای تعدادی از سوالات طریقه نمره گذاری به صورت کاملاً مخالفم=5 تا کاملاً موافقم=1 (معکوس) می باشد. پرسشنامه فوق توسط سليمانيان (1373)، ميزان پايايی و روايی آن بدست آمده كه بيانگر ميزان روايی و پايايی مناسب برای پرسشنامه حاضر می باشد. 

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه رضایت زناشویی
5,000 تومان