پرسشنامه خودتنظیمی

۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه خودتنظیمی

خودتنظیمی با پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد، بویزورت، وزئو و لاروش (1995) مورد سنجش قرار می گیرد. این پرسشنامه دارای 14 سوال پنج گزینه ای است که طریقه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاًموافقم=5 می‌باشد به طوری که نمره 1 به معنی خود تنظیمی پائین و نمره 5 بازگو کننده خود تنظیمی بالا می‌باشد و طریقه نمره گذاری  تعدادی از سوالات نیز معکوس می باشد. این پرسشنامه شامل سه خرده مقیاس می ­باشد که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. بوفارد، بویسورت، وزیو و لاروچ (1995)، پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به دست آوردند. در ایران نیز پایایی و روایی پرسشنامه خودتنظیمی در پژوهش کدیور‌ (1380)، مطلوب گزارش شده است که نشان‌دهنده این است که پرسشنامه خودتنظیمی از پایایی مورد قبولی برخوردار بوده است.

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه خودتنظیمی
۵,۰۰۰ تومان