پرسشنامه خلق مثبت

5,000 تومان 3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه خلق مثبت 

پرسشنامه خلق مثبت 

» تعداد سوالات: ۲۰ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» سوالات معکوس : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۵۰۰۰ تومان با تخفیف ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه خلق مثبت 

خلق مثبت توسط پرسشنامه ۲۰ سوالی رفیعی‌نیا (۱۳۸۶) مورد سنجش قرار می گیرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ واژه می باشد که از آزمودنی خواسته می شود که میزان احساسات و هیجانات خود را نسبت به آنان در طیفی پنج گزینه ای بازگو کند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا  خیلی زیاد=۵ است  که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان خلق مثبت و نمره ۵ نشان دهنده بیشترین میزان خلق مثبت است که هرچه نمرات بیشتر باشد، میزان خلق مثبت فرد بیشتر است. طریقه نمره گذاری تعدادی از سوالات برعکس می باشند. میزان پایایی و روایی این پرسشنامه در تحقیق مک‌گری و کوستا (۱۹۹۱) نیز به دست آمده است.

خلق مثبت 

خلق مثبت بدین معنی است که فرد توانایی لازم برای هرگونه تصمیم گیری را داشته باشد و با انرژی و دید مثبت، توانایی کافی را برای انجام هرکاری داشته باشد.