پرسشنامه تنش شغلی

3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه تنش شغلی


» تعداد سوالات: 18 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» سوالات معکوس : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه تنش شغلی

متغیر تنش شغلی کارکنان با استفاده از پرسشنامه اسیپو (1998) مورد سنجش قرار‌‌‌‌ می گیرد این پرسشنامه دارای 18 سوال پنج گزینه ای می‌باشد که طریقه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد و گزینه ها از (هیچگاه=1 تا یشتر اوقات=5) طراحی شده است، که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان تنش شغلی کارکنان است و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان تنش شغلی کارکنان است. لازم به ذکر است که نمره گذاری تعدادی از سوالات معکوس می‌باشد. همچنین این پرسشنامه دارای شش بُعد می‌باشد. روایی محتوایی این پرسشنامه طی پژوهشی بسیار مطلوب گزارش شده است و پایایی آن به شیوه بازآزمایی در سطح رضایت بخشی محاسبه و گزارش شده است.

تنش (استرس) شغلی کارکنان

اغلب مردم تنش شغلی را در زندگی خویش منفی تلقی می‌کنند. این امر شاید تا حدی صحت داشته باشد. البته اگر فشار در حد لازم باشد، می‌تواند در افزایش توانایی اجرایی و بهبود روحیه مؤثر باشد. فشارهای شغلی بر اثر عواملی مانند خواسته‌های مهم سرپرستان، تأکید بر انجام وظایف شغلی در مدت زمان کم، عدم درک صحیح نظام پاداش سازمانی، ناتوانی در دستیابی به اهداف تلاش برانگیز و عدم امکان استفادۀ کامل از توانایی‌ها پدید می‌آید. هر فرد توانایی پذیرش تنش شغلی متفاوتی دارد. ویژگی‌های شخصیّتی، تعادل روحی، وضعیت جسمی و تجربیات، از جمله عواملی است که در واکنش فرد در مقابل فشار مؤثر است. بدیهی است چنانچه تنش شغلی کمتر با بیشتر از میزان معینی شود، نتیجۀ کار مطلوب نخواهد بود و به تنش روحی یا به خطر افتادن سلامت فرد منجر خواهد شد.

تنش شغلی به عنوان یک وضعیت بیرونی است که خواسته‌‌های غیر معمول یا فوق العاده را بر شخص تحمیل‌‌‌‌ می کند. معمولاً تنش به معنای منفی کلمه به کار‌‌‌‌ می رود و پیامدهای بروز آن را خبری نامطلوب‌‌‌‌ می دانند؛ مانند کارمندی که به حالت تعلیق در‌‌‌‌ می آید و یا کارمندی که رسماً تنبیه‌‌‌‌ می شود که حاصل این پیامدها نوعی ناراحتی روانی یا پریشان حالی برای فرد است.