پرسشنامه تمایل به فضای مجازی

۱۱,۹۰۰ تومان

پرسشنامه تمایل به فضای مجازی

مقیاس تمایل به فضای مجازی به وسیله یانگ (1999) طراحی شده است که شامل 20 سوال شش گزینه‌ای‌ مي‌باشد. طریقه نمره گذاری این مقیاس براساس طیف لیکرت شش گزینه‌ای و گزینه ها از اصلاً=0 تا همیشه=5 است. که نمره 50 نقطه برش پرسشنامه است که اعداد کوچکتر از آن نشان دهنده تمایل به فضای مجازی کمتر و نمرات بیشتر از 50 نشان دهنده تمایل بالا به فضای مجازی می‌باشد. 

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه تمایل به فضای مجازی
۱۱,۹۰۰ تومان