پرسشنامه تحمل پریشانی

11,900 تومان

پرسشنامه تحمل پریشانی

تحمل پریشانی توسط پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونر و گاهر (2005) مورد سنجش قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای 15 سؤال است. شيوه نمره‌گذاری سوالات به صورت طیف ليكرت پنج گزينه‌ای است که گزینه های آن از كاملاً موافق تا  کاملاً مخالف می‌باشد.یک سوال در این مقیاس به صورت معکوس نمره‌گذاری‌ شده است. نمره 45 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات بیشتر از 45 نشان‌دهنده آن است که تحمل پریشانی بالاست و نمرات کمتر از 45 بازگو‌کننده آن است که سطح تحمل پریشانی در فرد پائین است. میزان روایی و پایایی نیز مشخص شده و در فایل پرسشنامه وجود دارد.

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه تحمل پریشانی
11,900 تومان