پرسشنامه تجربه مشتری

پرسشنامه تجربه مشتری

پرسشنامه تجربه مشتری

4,900 تومان

موجود است

4,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه تجربه مشتری (زارانتونلو و اشمیت، ۲۰۱۰) 

پرسشنامه تجربه مشتری (زارانتونلو و اشمیت، ۲۰۱۰) 

پرسشنامه تجربه مشتری

تعداد سؤالات : ۱۲ سؤال

مؤلفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : Word

هزینه : ۴۹۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه تجربه مشتری

ابزار اندازه ­گیری تجربه مشتری، پرسشنامه زارانتونلو و اشمیت (۲۰۱۰) می‌باشد که دارای ۱۲ سوال پنج گزینه­ ای است. طریقه نمره گذاری بدین صورت می‌باشد که گزینه کاملاً مخالفم=۱، مخالفم=۲، نظری ندارم=۳، موافقم=۴ و کاملاً موافقم=۵ می‌باشند. این پرسشنامه دارای چهار بعد احساسی، عاطفی، خردمندی و رفتاری می‌باشد. این پرسشنامه مؤلفه دارد و دارای طریقه نمره گذاری ، بازه نمرات ، نقطه برش و منبع می باشد

تعریف مفهوم  تجربه مشتری 

تجربه مشتری به معنی شناخت حسی، فکری، عاطفی و رفتاری مشتری نسبت به محصولات و خدماتی می‌باشد. که می‌تواند در برگیرنده تجربه‌های مثبت و منفی باشد که این تجربیات سازنده تصمیم گیری‌های مصرف‌کننده هستند. این تجربیات خواه مثبت هستند که به مصرف‌کننده احساس خوبی مانند لذت، غرور و شادی می‌دهد و باعث به وجود آمدن احساسات مثبت و یا منفی می‌شود؛ که احساسات منفی از جمله ناامیدی، عصبانیت و ترس را در وجود مصرف‌کننده ایجاد می‌کنند.

مفهوم تجربه مشتری در اواسط دهه ۸۰ میلادی زمانی که برای اولین بار (هولبر و کو هیرشمن به موضوع رویکرد تجربی جدید به رفتار مصرف‌کننده اشاره کردند. به نظر می‌آید که مفهوم تجربه مشتری یک درک مشترک میان متخصصان و محققان خدمات ایجاد کرده است (نیسلین و همکاران، ۲۰۰۶). تجربه مشتری به عنوان یک ابزار نوین در حوزه رقابت در ایجاد مزیت رقابتی، به خصوص در افق جدید اقتصاد تجربی عمل می‌نماید(پین و گیلمور، ۱۹۹۸).

به دلیل تمایز در نیازهای مشتریان و قدرت رقبا در ارائه خدمات و محصولات مشابه.، جنبه‌‌های تجربی محصولات و خدمات برای مشتریان از بیشترین اهمیت برخوردار است. (لی و لی، ۲۰۰۸).

تجربه مشتری، مجموعه‌ای از همه تعاملات مشتری با محصولات، خدمات و افرادی است که به یک سازمان با یک مارک خاص مربوط می‌شوند (جانفرسا، ۱۳۸۸).

پرسشنامه تجربه مشتری (زارانتونلو و اشمیت، ۲۰۱۰) 

پرسشنامه تجربه مشتری (زارانتونلو و اشمیت، ۲۰۱۰) 

پرسشنامه تجربه مشتری

تعداد سؤالات : ۱۲ سؤال

مؤلفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : Word

هزینه : ۳۰۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه تجربه مشتری

ابزار اندازه ­گیری تجربه مشتری، پرسشنامه زارانتونلو و اشمیت (۲۰۱۰) می‌باشد که دارای ۱۲ سوال پنج گزینه­ ای است. طریقه نمره گذاری بدین صورت می‌باشد که گزینه کاملاً مخالفم=۱، مخالفم=۲، نظری ندارم=۳، موافقم=۴ و کاملاً موافقم=۵ می‌باشند. این پرسشنامه دارای چهار بعد احساسی، عاطفی، خردمندی و رفتاری می‌باشد. این پرسشنامه مؤلفه دارد و دارای طریقه نمره گذاری ، بازه نمرات ، نقطه برش و منبع می باشد

تعریف مفهوم  تجربه مشتری 

تجربه مشتری به معنی شناخت حسی، فکری، عاطفی و رفتاری مشتری نسبت به محصولات و خدماتی می‌باشد. که می‌تواند در برگیرنده تجربه‌های مثبت و منفی باشد که این تجربیات سازنده تصمیم گیری‌های مصرف‌کننده هستند. این تجربیات خواه مثبت هستند که به مصرف‌کننده احساس خوبی مانند لذت، غرور و شادی می‌دهد و باعث به وجود آمدن احساسات مثبت و یا منفی می‌شود؛ که احساسات منفی از جمله ناامیدی، عصبانیت و ترس را در وجود مصرف‌کننده ایجاد می‌کنند.

مفهوم تجربه مشتری در اواسط دهه ۸۰ میلادی زمانی که برای اولین بار (هولبر و کو هیرشمن به موضوع رویکرد تجربی جدید به رفتار مصرف‌کننده اشاره کردند. به نظر می‌آید که مفهوم تجربه مشتری یک درک مشترک میان متخصصان و محققان خدمات ایجاد کرده است (نیسلین و همکاران، ۲۰۰۶). تجربه مشتری به عنوان یک ابزار نوین در حوزه رقابت در ایجاد مزیت رقابتی، به خصوص در افق جدید اقتصاد تجربی عمل می‌نماید(پین و گیلمور، ۱۹۹۸).

به دلیل تمایز در نیازهای مشتریان و قدرت رقبا در ارائه خدمات و محصولات مشابه.، جنبه‌‌های تجربی محصولات و خدمات برای مشتریان از بیشترین اهمیت برخوردار است. (لی و لی، ۲۰۰۸).

تجربه مشتری، مجموعه‌ای از همه تعاملات مشتری با محصولات، خدمات و افرادی است که به یک سازمان با یک مارک خاص مربوط می‌شوند (جانفرسا، ۱۳۸۸).

پرسشنامه تجربه مشتری (زارانتونلو و اشمیت، ۲۰۱۰) 

پرسشنامه تجربه مشتری (زارانتونلو و اشمیت، ۲۰۱۰) 

پرسشنامه تجربه مشتری

تعداد سؤالات : ۱۲ سؤال

مؤلفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : Word

هزینه : ۳۰۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه تجربه مشتری

ابزار اندازه ­گیری تجربه مشتری، پرسشنامه زارانتونلو و اشمیت (۲۰۱۰) می‌باشد که دارای ۱۲ سوال پنج گزینه­ ای است. طریقه نمره گذاری بدین صورت می‌باشد که گزینه کاملاً مخالفم=۱، مخالفم=۲، نظری ندارم=۳، موافقم=۴ و کاملاً موافقم=۵ می‌باشند. این پرسشنامه دارای چهار بعد احساسی، عاطفی، خردمندی و رفتاری می‌باشد. این پرسشنامه مؤلفه دارد و دارای طریقه نمره گذاری ، بازه نمرات ، نقطه برش و منبع می باشد

تعریف مفهوم  تجربه مشتری 

تجربه مشتری به معنی شناخت حسی، فکری، عاطفی و رفتاری مشتری نسبت به محصولات و خدماتی می‌باشد. که می‌تواند در برگیرنده تجربه‌های مثبت و منفی باشد که این تجربیات سازنده تصمیم گیری‌های مصرف‌کننده هستند. این تجربیات خواه مثبت هستند که به مصرف‌کننده احساس خوبی مانند لذت، غرور و شادی می‌دهد و باعث به وجود آمدن احساسات مثبت و یا منفی می‌شود؛ که احساسات منفی از جمله ناامیدی، عصبانیت و ترس را در وجود مصرف‌کننده ایجاد می‌کنند.

مفهوم تجربه مشتری در اواسط دهه ۸۰ میلادی زمانی که برای اولین بار (هولبر و کو هیرشمن به موضوع رویکرد تجربی جدید به رفتار مصرف‌کننده اشاره کردند. به نظر می‌آید که مفهوم تجربه مشتری یک درک مشترک میان متخصصان و محققان خدمات ایجاد کرده است (نیسلین و همکاران، ۲۰۰۶). تجربه مشتری به عنوان یک ابزار نوین در حوزه رقابت در ایجاد مزیت رقابتی، به خصوص در افق جدید اقتصاد تجربی عمل می‌نماید(پین و گیلمور، ۱۹۹۸).

به دلیل تمایز در نیازهای مشتریان و قدرت رقبا در ارائه خدمات و محصولات مشابه.، جنبه‌‌های تجربی محصولات و خدمات برای مشتریان از بیشترین اهمیت برخوردار است. (لی و لی، ۲۰۰۸).

تجربه مشتری، مجموعه‌ای از همه تعاملات مشتری با محصولات، خدمات و افرادی است که به یک سازمان با یک مارک خاص مربوط می‌شوند (جانفرسا، ۱۳۸۸).