پرسشنامه بهزیستی روانی

8,900 تومان

پرسشنامه بهزیستی روانی


» تعداد سوالات: 18 سوال شش گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» سوالات معکوس: مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» قیمت : 3000تومان

پرسشنامه بهزیستی روانی

پرسشنامه بهزیستی‌ روان‌شناختی، فرم کوتاه این پرسشنامه توسط ریف در سال 2006 (به نقل از میکائلی‌منیع، 1389) تنظیم گردیده است. این پرسشنامه 18 سوال داشته و هدف آن ارزیابی و بررسی بهزیستی‌ روان‌شناختی از ابعاد مختلف می‌باشد. این پرسشنامه شامل 6 بعد‌ می‌باشد که هر کدام سوال‌های مختص به خود را دارا‌ می‌باشد. طیف نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت شش گزینه‌‌ای، از کاملاً موافقم=6 تا کاملاً مخالفم=1‌ می‌باشد. در حالی که طریقه نمره گذاری تعدادی سوالات  معکوس می‌باشد. نمره 63 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات بیشتر از 63 نشان‌دهنده بهزیستی روان‌شناختی بالا و نمرات کمتر از 63 نشان‌دهنده بهزیستی روان‌شناختی پائین است.  همسانی درونی این مقیاس  نیز بدست آمده است.

بهزیستی روان شناختی

بهزیستی شامل دریافت‌های فرد از میزان هماهنگی بین هدف‌های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابی‌های مستمر بدست‌ می‌آید و به رضایت درونی و نسبتاً پایدار در توالی زندگی منتهی‌ می‌شود. ریف با تأکید بر این که سلامت مثبت چیزی فراتر از فقدان بیماری است، اشاره کرد که ‌بهزیستی روان‌‌‌‌‌‌شناختی به آنچه فرد برای بهزیستی به آن نیاز دارد اشاره دارد. او معتقد است که برخی از جنبه‌های کنش وری بهینه، مانند تحقق هدف‌های فرد، متضمن قانون‌مندی و تلاش بسیار است و این امر حتی ممکن است در تعارض کامل با شادکامی کوتاه مدت باشد. او معتقد است که بهزیستی را نباید ساده انگارانه، معادل با تجربه بیشتر لذت در مقابل درد دانست.

بهزیستی روان‌‌‌‌‌‌شناختی دربرگیرنده تلاش برای کمال و تحقق نیروهای بالقوه فرد است. ‌بهزیستی روان‌‌‌‌‌‌شناختی شامل احساس مثبت و احساس رضایت‌مندی عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در حوزه‌های مختلف خانواده، شغل و نظیر این موارد است. بنابراین افراد با احساس بهزیستی بالا به طور عمده هیجانات مثبت بیشتری را تجربه و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند. از سویی، افراد با بهزیستی پایین حوادث و موقعیت‌های زندگی شان را نامطلوب ارزیابی و بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه می‌کنند. همچنین بهزیستی روان‌‌‌‌‌‌شناختی به معنی احساس انسجام و پيوستگی در زندگی، تعادل عاطفی و رضايت کلی از زندگی‌ می‌باشد که چنین افرادی خوش‌بین، دارای احساسات مثبت، برونگرا، فروتن، دارای هدف، مسلط بر خویش، پشتکار بالا، خودمختار و دارای روابط سالم با دیگران‌ می‌باشند.

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه بهزیستی روانی
8,900 تومان