پرسشنامه برونگرایی

5,000 تومان 3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه برونگرایی

پرسشنامه برونگرایی

» تعداد سوالات: ۱۲ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» سوالات معکوس : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۵۰۰۰ تومان با تخفیف ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه برونگرایی

برونگرایی توسط پرسشنامه ۱۲ سوالی نئو (۱۹۸۵؛ به نقل از مک‌ گری و کوستا، ۱۹۹۱) مورد سنجش قرارمی گیرد. این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت نئو می باشد که یکی از عوامل آن عامل برونگرایی است که متشکل از ۱۲ سوال پنج گزینه ای است. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ طراحی شده است در حالی که طریقه نمره گذاری تعدادی از سوالات نیز برعکس می باشند که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان برونگرایی و نمره ۵ نشان دهنده بیشترین میزان برونگرایی است که هرچه نمرات بیشتر باشد، میزان برونگرایی فرد بیشتر است. میزان پایایی و روایی این پرسشنامه در تحقیق مک‌گری و کوستا (۱۹۹۱) نیز به دست آمده است.

برونگرایی

شخصیت را می‌توان به صورت مجموعه‌ی با دوام و بی نظیر ویژگی هایی تعریف کرد که ممکن است در موقعیت‌های مختلف تغییر کند. نظریه پنج عاملی شخصیت که به پنج عامل بزرگ نیز معروف است، از سوی دو روان‌شناس ساکن ایالات متحده به نام کاستا و مک کری در اواخر دهه ۸۰ میلادی ارائه شد. کاستا و مک کری به این نتیجه رسیدند که می توان بین تفاوت‌های فردی در خصوصیات شخصیتی پنج بعد عمده را منظور نمود.

برونگرایی یکی از انواع مزاج و شخصیت برون گرایی می باشد، برون گرایی با اجتماعی بودن، دارای دوستان زیاد بودن، تکانشی بودن، حاضر جواب بودن، خوش بین بودن، بی خیال بودن، فاقد کنترل احساسات بودن و تنوع طلب بودن تعریف می شود.