پرسشنامه باورهای معرفت‌ شناختی

4,900 تومان

پرسشنامه باورهای معرفت‌ شناختی


پرسشنامه باورهای معرفت‌ شناختی


» تعداد سوالات: 40 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» سوالات معکوس : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه باورهای معرفت‌ شناختی

برای سنجش باورهای‌‌‌‌ معرفت‌شناختی از ابزار اندازه‌‌‌‌‌گیری پرسشنامه شومر (1990) استفاده می شود. آزمون مذكور دارای 40 سوال پنج گزينه‌ای می باشد كه به صورت طیف لیکرت رتبه‌‌‌‌بندی شده است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 نمره گذاری شده است که نمره 120 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از آن نشان دهنده باورهای‌‌‌‌‌ معرفت‌شناختی پائین و نمرات بیشتر از آن نشان دهنده باورهای‌‌‌‌‌ معرفت‌شناختی بالا است. تعدادی از سوالات نیز بصورت معکوس نمره گذاری شده اند. این پرسشنامه شامل پنج خرده مقیاس می‌باشد. ضریب پایایی و روایی این پرسشنامه نیز محاسبه شده است.

باورهای معرفت‌ شناختی شومر

شومر (1990) نظام باورها درباره چگونگی کسب دانش را باورهای‌‌‌‌ معرفت‌شناختی تعریف کرده است و آن را دارای 5 بعد می‌داند.

(شومر) (1994) به بررسی رابطه باورهای‌‌‌‌‌ معرفت‌شناختی با جنبه‌های متعدد فراگیری پرداخت. او افزون بر توجیه استدلال و نظارت بر درک، به جنبه‌های دیگر مرتبط با باورهای‌‌‌‌‌ معرفت‌شناختی علاقمند شد. وی فرض کرد باورهای‌‌‌‌‌ معرفت‌شناختی نظامی از باورهای کم و بیش مستقل از یکدیگرند. به اعتقاد وی با مد نظر قرار دادن نظام، می‌توان بیش از یک باور را مد نظر قرار داد و می‌توان ادعا کرد که شخص ممکن است در برخی باورها و نه به اجبار در تمامی آن ها، فرهیخته شود.

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه باورهای معرفت‌ شناختی
4,900 تومان