پرسشنامه باورهای انگیزشی

پرسشنامه باورهای انگیزشی

پرسشنامه باورهای انگیزشی

پرسشنامه باورهای انگیزشی

5,000 تومان

موجود است

5,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه باورهای انگیزشی

پرسشنامه باورهای انگیزشی پنتریچ و همکاران (۱۹۹۱)

تعداد سؤالات : ۲۵ سؤال طیف پنج درجه ای لیکرت

مولفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

پایایی : دارد

روایی : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : Word

هزینه ۵۰۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه باورهای انگیزشی

پرسشنامه باورهای انگیزشی: به منظور سنجش باورهای انگیزشی از پرسشنامهپرسشنامه باورهای انگیزشی پنتریچ و همکاران (۱۹۹۱) استفادهمی شود. این آزمون، شامل ۲۵ سوال پنج گزینه‌ای است که طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای (کاملاً مخالفم=۱، مخالفم=۲، نظری ندارم=۳، موافقم=۴ و کاملاً موافقم=۵)‌‌‌‌ می‌باشد. این پرسشنامه دارای چهار بعد  می‌باشد. بازه نمرات این پرسشنامه بین ۲۵ الی ۱۲۵ می‌باشد که نمره ۷۵ نقطه برش پرسشنامه است که نمرات بیشتر از آن نشان‌دهنده باورهای انگیزشی بالا و نمرات پائین‌تر از آن نشان‌دهنده باورهای انگیزشی پائین می‌باشد. ضریب پایایی آزمون مذکور طی پژوهش چماله و لطیفیان (۱۳۹۱) برای بدست آمده است و روایی آن نیز محاسبه شده است.

تعریف باورهای معرفت شناختی

منظور از باورهای انگیزشی دسته‌ای از معیارهای شخصی و اجتماعی است که افراد برای انجام دادن یا پرهیز کردن از یک عمل به آن‌ها مراجعه می‌کنند. این معیارهای انگیزشی به دنبال تائید یا عدم تائید رفتار به وسیله اشخاص مهم زندگی شکل می‌گیرد. باورهای انگیزشی شامل سه مولفه خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان است

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه باورهای انگیزشی”

پرسشنامه باورهای انگیزشی

پرسشنامه باورهای انگیزشی پنتریچ و همکاران (۱۹۹۱)

تعداد سؤالات : ۲۵ سؤال طیف پنج درجه ای لیکرت

مولفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

پایایی : دارد

روایی : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : Word

هزینه ۵۰۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه باورهای انگیزشی

پرسشنامه باورهای انگیزشی: به منظور سنجش باورهای انگیزشی از پرسشنامهپرسشنامه باورهای انگیزشی پنتریچ و همکاران (۱۹۹۱) استفادهمی شود. این آزمون، شامل ۲۵ سوال پنج گزینه‌ای است که طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای (کاملاً مخالفم=۱، مخالفم=۲، نظری ندارم=۳، موافقم=۴ و کاملاً موافقم=۵)‌‌‌‌ می‌باشد. این پرسشنامه دارای چهار بعد  می‌باشد. بازه نمرات این پرسشنامه بین ۲۵ الی ۱۲۵ می‌باشد که نمره ۷۵ نقطه برش پرسشنامه است که نمرات بیشتر از آن نشان‌دهنده باورهای انگیزشی بالا و نمرات پائین‌تر از آن نشان‌دهنده باورهای انگیزشی پائین می‌باشد. ضریب پایایی آزمون مذکور طی پژوهش چماله و لطیفیان (۱۳۹۱) برای بدست آمده است و روایی آن نیز محاسبه شده است.

تعریف باورهای معرفت شناختی

منظور از باورهای انگیزشی دسته‌ای از معیارهای شخصی و اجتماعی است که افراد برای انجام دادن یا پرهیز کردن از یک عمل به آن‌ها مراجعه می‌کنند. این معیارهای انگیزشی به دنبال تائید یا عدم تائید رفتار به وسیله اشخاص مهم زندگی شکل می‌گیرد. باورهای انگیزشی شامل سه مولفه خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان است

 

پرسشنامه باورهای انگیزشی

پرسشنامه باورهای انگیزشی پنتریچ و همکاران (۱۹۹۱)

تعداد سؤالات : ۲۵ سؤال طیف پنج درجه ای لیکرت

مولفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

پایایی : دارد

روایی : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : Word

هزینه ۵۰۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه باورهای انگیزشی

پرسشنامه باورهای انگیزشی: به منظور سنجش باورهای انگیزشی از پرسشنامهپرسشنامه باورهای انگیزشی پنتریچ و همکاران (۱۹۹۱) استفادهمی شود. این آزمون، شامل ۲۵ سوال پنج گزینه‌ای است که طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای (کاملاً مخالفم=۱، مخالفم=۲، نظری ندارم=۳، موافقم=۴ و کاملاً موافقم=۵)‌‌‌‌ می‌باشد. این پرسشنامه دارای چهار بعد  می‌باشد. بازه نمرات این پرسشنامه بین ۲۵ الی ۱۲۵ می‌باشد که نمره ۷۵ نقطه برش پرسشنامه است که نمرات بیشتر از آن نشان‌دهنده باورهای انگیزشی بالا و نمرات پائین‌تر از آن نشان‌دهنده باورهای انگیزشی پائین می‌باشد. ضریب پایایی آزمون مذکور طی پژوهش چماله و لطیفیان (۱۳۹۱) برای بدست آمده است و روایی آن نیز محاسبه شده است.

تعریف باورهای معرفت شناختی

منظور از باورهای انگیزشی دسته‌ای از معیارهای شخصی و اجتماعی است که افراد برای انجام دادن یا پرهیز کردن از یک عمل به آن‌ها مراجعه می‌کنند. این معیارهای انگیزشی به دنبال تائید یا عدم تائید رفتار به وسیله اشخاص مهم زندگی شکل می‌گیرد. باورهای انگیزشی شامل سه مولفه خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان است