پرسشنامه بازاریابی داخلی

پرسشنامه بازاریابی داخلی

پرسشنامه بازاریابی داخلی

4,900 تومان

موجود است

4,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه بازاریابی داخلی


پرسشنامه بازاریابی داخلی


» تعداد سوالات: ۱۵ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۴۹۰۰ تومان

پرسشنامه بازاریابی درونی

ابزار اندازه‌گیری بازاریابی داخلی، پرسشنامه ۱۵ سوالی فورمن و مانی (۱۹۹۵)‌‌‌ می‌باشد. این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس می‌باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ می‌باشد. پایایی این پرسشنامه نیز  بدست آمده است که نشان می دهد  پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.

بازاریابی داخلی

بازاریابی داخلی، یکی از مباحث نسبتاً جدید داخلی در حوزه خدمات به شمار‌‌‌ می‌رود. نخستین رویکرد مربوط به بازاریابی داخلی در دهه ۱۹۷۰ میلادی توسط بریارایه گردید. به اعتقاد وی، از آنجایی که کارکنان بخش فروش خدمات، بیشترین تعامل را با مشتریان دارند، بنابراین،‌‌‌ می‌توانند نقش قابل توجهی را ایجاد رضایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی مشتریان و نیز ایجاد وفاداری در آنها داشته باشند.

طبق تعریف بری، بازاریابی شامل جذب، توسعه، انگیزش و نگهداری بهترین کارکنان با استفاده از مشاغلی است که نیازهای آن‌‌ها را برطرف‌‌‌ می‌کند. در این تعریف، کارکنان، مشتریان سازمان هستند و محصولی که به آن‌‌ها فروخته‌‌‌ می‌شود، شغل آن‌هاست که باید با نیازهای آن‌‌ها منطبق باشد و در همین حال، سازمان را به اهدافش برساند. مباحث فراوانی پیرامون این مفهوم شغل گرفته است. به طوری که چهل و دو تعریف طی گذشت بیش از سه دهه از انتشار تعریف اولیه بری و همکارانش (۱۹۷۶) با تعریفی که به تازگی توسط ابزری، قربانی و مدنی (۲۰۱۱) مطرح شده است در ادبیات بازاریابی داخلی به چشم‌‌‌ می‌خورد.  لیکن تعریفی که عموماً از بازاریابی داخلی پذیرفته شده، آن را به صورت یک چارچوب فرهنگی و یک ابزار برای دستیابی به همسویی استراتژیک بین کارکنان خط مقدم و بازاریابی تعریف‌‌‌ می‌کند.

پرسشنامه بازاریابی داخلی


پرسشنامه بازاریابی داخلی


» تعداد سوالات: ۱۵ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه بازاریابی داخلی

ابزار اندازه‌گیری بازاریابی داخلی، پرسشنامه ۱۵ سوالی فورمن و مانی (۱۹۹۵)‌‌‌ می‌باشد. این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس می‌باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ می‌باشد. پایایی این پرسشنامه نیز  بدست آمده است که نشان می دهد  پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.

بازاریابی داخلی

بازاریابی داخلی، یکی از مباحث نسبتاً جدید داخلی در حوزه خدمات به شمار‌‌‌ می‌رود. نخستین رویکرد مربوط به بازاریابی داخلی در دهه ۱۹۷۰ میلادی توسط بریارایه گردید. به اعتقاد وی، از آنجایی که کارکنان بخش فروش خدمات، بیشترین تعامل را با مشتریان دارند، بنابراین،‌‌‌ می‌توانند نقش قابل توجهی را ایجاد رضایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی مشتریان و نیز ایجاد وفاداری در آنها داشته باشند.

طبق تعریف بری، بازاریابی شامل جذب، توسعه، انگیزش و نگهداری بهترین کارکنان با استفاده از مشاغلی است که نیازهای آن‌‌ها را برطرف‌‌‌ می‌کند. در این تعریف، کارکنان، مشتریان سازمان هستند و محصولی که به آن‌‌ها فروخته‌‌‌ می‌شود، شغل آن‌هاست که باید با نیازهای آن‌‌ها منطبق باشد و در همین حال، سازمان را به اهدافش برساند. مباحث فراوانی پیرامون این مفهوم شغل گرفته است. به طوری که چهل و دو تعریف طی گذشت بیش از سه دهه از انتشار تعریف اولیه بری و همکارانش (۱۹۷۶) با تعریفی که به تازگی توسط ابزری، قربانی و مدنی (۲۰۱۱) مطرح شده است در ادبیات بازاریابی داخلی به چشم‌‌‌ می‌خورد.  لیکن تعریفی که عموماً از بازاریابی داخلی پذیرفته شده، آن را به صورت یک چارچوب فرهنگی و یک ابزار برای دستیابی به همسویی استراتژیک بین کارکنان خط مقدم و بازاریابی تعریف‌‌‌ می‌کند.

پرسشنامه بازاریابی داخلی


پرسشنامه بازاریابی داخلی


» تعداد سوالات: ۱۵ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه بازاریابی داخلی

ابزار اندازه‌گیری بازاریابی داخلی، پرسشنامه ۱۵ سوالی فورمن و مانی (۱۹۹۵)‌‌‌ می‌باشد. این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس می‌باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای است که گزینه های آن از خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ می‌باشد. پایایی این پرسشنامه نیز  بدست آمده است که نشان می دهد  پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.

بازاریابی داخلی

بازاریابی داخلی، یکی از مباحث نسبتاً جدید داخلی در حوزه خدمات به شمار‌‌‌ می‌رود. نخستین رویکرد مربوط به بازاریابی داخلی در دهه ۱۹۷۰ میلادی توسط بریارایه گردید. به اعتقاد وی، از آنجایی که کارکنان بخش فروش خدمات، بیشترین تعامل را با مشتریان دارند، بنابراین،‌‌‌ می‌توانند نقش قابل توجهی را ایجاد رضایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی مشتریان و نیز ایجاد وفاداری در آنها داشته باشند.

طبق تعریف بری، بازاریابی شامل جذب، توسعه، انگیزش و نگهداری بهترین کارکنان با استفاده از مشاغلی است که نیازهای آن‌‌ها را برطرف‌‌‌ می‌کند. در این تعریف، کارکنان، مشتریان سازمان هستند و محصولی که به آن‌‌ها فروخته‌‌‌ می‌شود، شغل آن‌هاست که باید با نیازهای آن‌‌ها منطبق باشد و در همین حال، سازمان را به اهدافش برساند. مباحث فراوانی پیرامون این مفهوم شغل گرفته است. به طوری که چهل و دو تعریف طی گذشت بیش از سه دهه از انتشار تعریف اولیه بری و همکارانش (۱۹۷۶) با تعریفی که به تازگی توسط ابزری، قربانی و مدنی (۲۰۱۱) مطرح شده است در ادبیات بازاریابی داخلی به چشم‌‌‌ می‌خورد.  لیکن تعریفی که عموماً از بازاریابی داخلی پذیرفته شده، آن را به صورت یک چارچوب فرهنگی و یک ابزار برای دستیابی به همسویی استراتژیک بین کارکنان خط مقدم و بازاریابی تعریف‌‌‌ می‌کند.