پرسشنامه انعطاف‌ پذیری شناختی

4,900 تومان

پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی، دنیس و وندر وال 2010 (CFI)

تعداد سؤالات : 20سؤال هفت گزینه ای دارد.

مولفه: دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

سوالات معکوس : مشخص شده است.

بازه نمرات و نقطه برش : مشخص شده است.

پایایی : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : Word

هزینه : 5000 تومان

پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI) توسط دنای و ونادروال در سال 2010 ساخته شده است. دارای 20 سوال هفت گزینه ای می باشد، که بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است و گزینه های آن از بسیار مخالفم=1 تا بسیار موافقم=7 می باشد و دارای سه مولفه است.

انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

این پرسشنامه برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد  در ایجاد تفکر انعطاف پذیر در درمان شناختی ـ رفتار افسردگی و سایر بیماری های روانی به کار می رود.

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه انعطاف‌ پذیری شناختی
4,900 تومان