پرسشنامه انعطاف‌ پذیری شناختی

پرسشنامه انعطاف‌ پذیری شناختی

3,000 تومان

موجود است

3,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی، دنیس و وندر وال ۲۰۱۰ (CFI)

تعداد سؤالات : ۲۰سؤال هفت گزینه ای دارد.

مولفه: دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

سوالات معکوس : مشخص شده است.

بازه نمرات و نقطه برش : مشخص شده است.

پایایی : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : Word

هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI) توسط دنای و ونادروال در سال ۲۰۱۰ ساخته شده است. دارای ۲۰ سوال هفت گزینه ای می باشد، که بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است و گزینه های آن از بسیار مخالفم=۱ تا بسیار موافقم=۷ می باشد و دارای سه مولفه است.

انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

این پرسشنامه برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد  در ایجاد تفکر انعطاف پذیر در درمان شناختی ـ رفتار افسردگی و سایر بیماری های روانی به کار می رود.