پرسشنامه انزوای اجتماعی

۸,۹۰۰ تومان

پرسشنامه انزوای اجتماعی

متغير انزوای اجتماعی، توسط پرسشنامه چلپی و امیرکافی (1383) مورد سنجش قرار گرفته است که شامل 19 سوال پنج گزینه است. طریقه نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 طراحی شده است كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان انزوای اجتماعی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان انزوای اجتماعی است. این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس است. طریقه نمره‌گذاری تعدادی از سوالات نیز معکوس می‌باشند. ضریب پایایی این مقیاس نیز به دست آمده است.

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه انزوای اجتماعی
۸,۹۰۰ تومان