پرسشنامه امنیت روانی

۱۱,۹۰۰ تومان

پرسشنامه امنیت روانی

امنیت روانی توسط پرسشنامه مازلو(1952) (Security Inseurity Inventory (SII طراحی شده است که دارای 18 سوال می‌باشد. این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس است. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 نمره گذاری شده است بطوری که نمره 1 نشان­دهنده کمترین میزان امنیت روانی و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان امنیت روانی است. روایی این آزمون با فنون مختلف، بررسی شده است. برای بررسی همسانی درونی این آزمون، از دو روش دونیمه کردن و دسته‌بندی زوج سوال‌هایی که هر یک چهار زیرمقیاس را اندازه‌گیری می‌کنند، استفاده شده است. این آزمون در کشور ایران برای اولین بار هنجاریابی شده است و در بررسی اعتبار آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که نشان از اعتبار بالای این آزمون حکایت دارد.

از ارسال شما متشکریم!

پرسشنامه امنیت روانی
۱۱,۹۰۰ تومان