پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه افسردگی بک

5,000 تومان

موجود است

5,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه افسردگی بک

» تعداد سوالات: ۲۱ آیتم چهار گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

»مولفه (بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۵۰۰۰ تومان

پرسشنامه افسردگی بک

به منظور اندازه­ گیری افسردگی از پرسشنامه بک و همکاران (۲۰۰۰) استفاده شده است، این پرسشنامه نسخه جدید یک پرسشنامه ۲۱ آیتمی خود گزارشی(Beck Depression Inventory (BDI-21، برای سنجش شدت افسردگی در بزرگسالان و نوجوانان ۱۳ سال به بالا است. این نسخه برای ارزشیابی نشانگان منطبق با ملاک‌های تشخیص اختلال افسردگی که انجمن روان پزشکی آمریکا در دفترچه راهنمایی تشخیصی آماری اختلالات روانی چاپ چهارم اراده داد کاربرد دارد و در طی ۳۵ سال اخیر پذیرفته شده‌ترین ابزار شناسایی شدت افسردگی در بیمارانی بوده که تشخیص افسردگی بالینی را دریافت داشته‌اند. این پرسشنامه در مقیاس چهار گزینه‌ای (از صفر الی سه) نمره گذاری می‌شود، که نمره صفر نشان دهنده کمترین میزان افسردگی و نمره ۶۳ نشان دهنده بیشترین میزان افسردگی است. این آزمون دارای سه مولفه می باشد. همچنین میزان روایی و پایایی نیز بدست آمده است.

افسردگی

افسردگی: افسردگی سقوط غیرقابل توجیه تنود حیاتی است که این حالت در حیطه بدنی با خستگی دائم آشکار می‌شود، در حیطه شناختی به صورت پراکندگی دقت و مشکل کوشش فکری و در حیطه عاطفی به شکل حالتی مالیخولیایی که با هشیاری فرد نسبت به ناتوانمندی واکنش همراه است، آشکار می‌شود. همچنین افسردگی حالتی از خلق است که با کاهش حرمت خود، احساس بی کفایتی، عدم شایستگی و برداشت نامطلوب از خویشتن همراه است.