پرسشنامه اعتماد عمومی

پرسشنامه اعتماد عمومی

پرسشنامه اعتماد عمومی

8,900 تومان

موجود است

8,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه اعتماد عمومی، پرسشنامه قره خانی و همکاران (۱۳۹۳)

پرسشنامه اعتماد عمومی، پرسشنامه قره خانی و همکاران (۱۳۹۳)

پرسشنامه اعتماد عمومی

تعداد سؤالات : ۱۵

طریقه نمره گذاری : دارد

پایایی : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : Word

هزینه : ۸۹۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه اعتماد عمومی

ابزار اندازه­ گیری اعتماد عمومی، پرسشنامه قره خانی و همکاران (۱۳۹۳)‌‌ می‌باشد که دارای ۱۵ سوال پنج گزینه­ای است. طریقه نمره گذاری دارد میزان پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این پرسشنامه بالا بدست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه‌‌ می‌باشد.

تعریف مفهوم اعتماد عمومی

اعتماد عمومی، یعنی انتظار مردم از دریافت مثبت به خواسته‌های آنان از طریق متولیان امور عمومی. از طرفی اعتماد عمومی دچار افول شده که مهم‌‌ترین دلیل کاهش اعتماد عمومی؛ افول جهان شمول اعتماد عمومی، تغییر اقتصاد، رهبری ضعیف، مبارزات منفی، منفعت طلبی مالی، رسانه‌‌‌‌ها و مطبوعات، عملکرد حزبی و عملکرد دولت‌‌ می‌باشد.

به نظر می‌رسد، اعتماد عمومی نیز نقشی مؤثر در مشارکت عمومی مردم داشته باشد. دلیل این امر آن است که احتمالاً مردم در زمانی که به مسئولیت‌پذیری و پاسخ گو بودن مقامات دولتی اعتماد داشته باشند، تمایل بیشتری به مشارکت در اداره امور خواهند داشت. بالعکس زمانی که شهروندان یک جامعه اطمینان از اثرگذاری مشارکت خود بر تصمیمات و اقدامات دولت و نیز اعتماد خود را نسبت به دولتمردان از دست بدهند، جامعه نخست با پدیده‌‌‌ای به نام (بحران مشارکت) و در نهایت با (بحران مشروعیت) مواجه می‌شود. بنابراین می‌توان یکی از دلایل مشارکت عمومی را سطح بالای اعتماد عمومی مردم تلقی کرد.

می خواهم مبانی نظری اعتماد و مشارکت عمومی را دریافت کنم.

پرسشنامه اعتماد عمومی، پرسشنامه قره خانی و همکاران (۱۳۹۳)

پرسشنامه اعتماد عمومی، پرسشنامه قره خانی و همکاران (۱۳۹۳)

پرسشنامه اعتماد عمومی

تعداد سؤالات : ۱۵

طریقه نمره گذاری : دارد

پایایی : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : Word

هزینه : ۳۰۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه اعتماد عمومی

ابزار اندازه­ گیری اعتماد عمومی، پرسشنامه قره خانی و همکاران (۱۳۹۳)‌‌ می‌باشد که دارای ۱۵ سوال پنج گزینه­ای است. طریقه نمره گذاری دارد میزان پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این پرسشنامه بالا بدست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه‌‌ می‌باشد.

تعریف مفهوم اعتماد عمومی

اعتماد عمومی، یعنی انتظار مردم از دریافت مثبت به خواسته‌های آنان از طریق متولیان امور عمومی. از طرفی اعتماد عمومی دچار افول شده که مهم‌‌ترین دلیل کاهش اعتماد عمومی؛ افول جهان شمول اعتماد عمومی، تغییر اقتصاد، رهبری ضعیف، مبارزات منفی، منفعت طلبی مالی، رسانه‌‌‌‌ها و مطبوعات، عملکرد حزبی و عملکرد دولت‌‌ می‌باشد.

به نظر می‌رسد، اعتماد عمومی نیز نقشی مؤثر در مشارکت عمومی مردم داشته باشد. دلیل این امر آن است که احتمالاً مردم در زمانی که به مسئولیت‌پذیری و پاسخ گو بودن مقامات دولتی اعتماد داشته باشند، تمایل بیشتری به مشارکت در اداره امور خواهند داشت. بالعکس زمانی که شهروندان یک جامعه اطمینان از اثرگذاری مشارکت خود بر تصمیمات و اقدامات دولت و نیز اعتماد خود را نسبت به دولتمردان از دست بدهند، جامعه نخست با پدیده‌‌‌ای به نام (بحران مشارکت) و در نهایت با (بحران مشروعیت) مواجه می‌شود. بنابراین می‌توان یکی از دلایل مشارکت عمومی را سطح بالای اعتماد عمومی مردم تلقی کرد.

پرسشنامه اعتماد عمومی، پرسشنامه قره خانی و همکاران (۱۳۹۳)

پرسشنامه اعتماد عمومی، پرسشنامه قره خانی و همکاران (۱۳۹۳)

پرسشنامه اعتماد عمومی

تعداد سؤالات : ۱۵

طریقه نمره گذاری : دارد

پایایی : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : Word

هزینه : ۳۰۰۰ تومان

معرفی پرسشنامه اعتماد عمومی

ابزار اندازه­ گیری اعتماد عمومی، پرسشنامه قره خانی و همکاران (۱۳۹۳)‌‌ می‌باشد که دارای ۱۵ سوال پنج گزینه­ای است. طریقه نمره گذاری دارد میزان پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این پرسشنامه بالا بدست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه‌‌ می‌باشد.

تعریف مفهوم اعتماد عمومی

اعتماد عمومی، یعنی انتظار مردم از دریافت مثبت به خواسته‌های آنان از طریق متولیان امور عمومی. از طرفی اعتماد عمومی دچار افول شده که مهم‌‌ترین دلیل کاهش اعتماد عمومی؛ افول جهان شمول اعتماد عمومی، تغییر اقتصاد، رهبری ضعیف، مبارزات منفی، منفعت طلبی مالی، رسانه‌‌‌‌ها و مطبوعات، عملکرد حزبی و عملکرد دولت‌‌ می‌باشد.

به نظر می‌رسد، اعتماد عمومی نیز نقشی مؤثر در مشارکت عمومی مردم داشته باشد. دلیل این امر آن است که احتمالاً مردم در زمانی که به مسئولیت‌پذیری و پاسخ گو بودن مقامات دولتی اعتماد داشته باشند، تمایل بیشتری به مشارکت در اداره امور خواهند داشت. بالعکس زمانی که شهروندان یک جامعه اطمینان از اثرگذاری مشارکت خود بر تصمیمات و اقدامات دولت و نیز اعتماد خود را نسبت به دولتمردان از دست بدهند، جامعه نخست با پدیده‌‌‌ای به نام (بحران مشارکت) و در نهایت با (بحران مشروعیت) مواجه می‌شود. بنابراین می‌توان یکی از دلایل مشارکت عمومی را سطح بالای اعتماد عمومی مردم تلقی کرد.