پرسشنامه اضطراب رقابتی

5,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه اضطراب رقابتی

پرسشنامه اضطراب رقابتی

» تعداد سوالات: 15 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» سوالات معکوس : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 5000 تومان

پرسشنامه اضطراب رقابتی

اضطراب رقابتی توسط پرسشنامه 15 گویه ای اضطراب رقابتی بشارت و همکاران (1390) سنجیده می شود. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 است که کسب نمره 1 از این پرسشنامه نشان دهنده کمترین میزان اضطراب رقابتی و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان اضطراب رقابتی می باشد که تعددای از سوالات نیز بصورت معکوس نمره گذاری می شوند. این پرسشنامه دارای سه زیرمقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. ضرایب پایایی پرسشنامه­­ ی اضطراب رقابتی طی پژوهش بشارت و همکاران (1390) با روش آلفای کرونباخ  برای هر یک از زیر مقیاس‌ها نیز محاسبه شده است.

اضطراب رقابتی

قرن بیستم به عنوان عصر اضطراب لقب گرفته است. هر چند که ترس، اضطراب و سایر هیجانات از زمان پیدایش انسان با وی همراه بوده و در واقع به قدمت خود بشر‌‌‌‌ می‌باشد. اضطراب به عنوان یکی از شایع‌ترین نمونه‌‌های هیجان است که اغلب گریبانگیر ورزشکاران به خصوص در هنگام مسابقات ورزشی‌‌‌‌ می‌شود و مداومت آن باعث افزایش تنش‌‌های عضلانی و کاهش عملکرد‌‌‌‌ می‌گردد از این رو نقش آن در ورزش و رقابت‌‌های بسیار مهم، قابل توجه است. 

اضطراب رقابتی واکنش اضطرابی است که در موقعیت خاص رقابتی تولید می‌شود این اضطراب در واقع شامل، اضطراب حالتی و صفتی رقابتی است. اضطراب صفتی رقابتی، را تمایل به درک رقابت به مثابه عاملی تهدید کننده می‌باشد که پاسخ به این موقعیت‌ها با احساس نگرانی یا تنش همراه است در حالی که واکنش اضطرابی که در موقعیت خاص رقابتی تولید‌‌‌‌ می‌شود، اضطراب حالتی رقابتی نام دارد.