پرسشنامه استراتژی‌‌‌‌‌ های مطلوب منابع انسانی

5,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه استراتژی‌‌‌‌‌ های مطلوب منابع انسانی

پرسشنامه استراتژی‌‌‌‌‌ های مطلوب منابع انسانی

» تعداد سوالات: 15 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 5000 تومان

پرسشنامه استراتژی‌‌‌‌‌ های مطلوب منابع انسانی

ابزار اندازه گیری متغیر استراتژی‌‌‌‌‌ های مطلوب منابع انسانی، پرسشنامه 15 سوالی، یوان و همکاران (2006)‌ می‌باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج گزینه‌‌‌ای است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 است به طوری که نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان استراتژی‌‌‌‌‌های مطلوب منابع انسانی و نمره 5 نشان‌دهنده بیشترین میزان استراتژی‌‌‌‌‌های مطلوب منابع انسانی می‌باشد. این پرسشنامه پنج خرده مقیاس دارد.

استراتژی‌‌‌‌‌های مطلوب منابع انسانی

استراتژی‌‌‌‌‌های مطلوب منابع انسانی شامل تمام تصمیم‌گیری‌ های مدیریتی و اقداماتی است که روی ماهیت ارتباط بین سازمان و کارمندان آن یا منابع انسانی تاثیر می‌گذارد. این استراتژی‌‌ ها به معنی کوشش مداوم و برنامه‌ریزی شده برای افزایش توانایی‌های کارکنان و بهبود سطح عملکرد و شایستگی آنان‌ می‌باشد. همچنین نظامی است که طی آن برنامه‌هایی طراحی شده تا بهبود عملکرد در سطح فرد، گروه و سازمان شکل گیرد.