پرسشنامه ادراک شایستگی

پرسشنامه ادراک شایستگی

پرسشنامه ادراک شایستگی

8,900 تومان

موجود است

8,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه ادراک شایستگی

پرسشنامه ادراک شایستگی هارتر  ۱۹۸۲

تعداد سوالات : ۲۰سوالی دو گزینه ای

طریقه نمره گذاری : دارد

سؤالات معکوس: دارد

پایایی : دارد

نوع فایل : WORD

منبع : دارد

هزینه :۸۹۰۰ تومان

تعریف مفهوم ادراک شایستگی

شایستگی را می‌توان در سه سطح فردی، سازمانی و راهبردی از یکدیگر متمایز کرد. در سطح فردی، شایستگی شامل دانش و مهارت‌های بالقوه، ظرفیت‌ها (قابلیت‌ها) و صلاحیت‌های کارکنان است. در سطح سازمانی، شایستگی شامل روش ویژه‌ای در ترکیب منابع گوناگون سازمان با یکدیگر است. به‌عبارت دیگر، شایستگی شامل ترکیب متقابل دانش و مهارت‌های کارکنان یا دیگر منابع سازمان، مانند دانش سیستم‌ها، امور جاری، رویه‌ها و تولیدات فنّاورانه است. درسطح راهبردی، شایستگی شامل ایجاد و حفظ برتری رقابت آمیز، از راه ترکیب خاصی از دانش، مهارت‌ ها، ساختار ها، راهبردها و فرآیندهاست

ادراک‌شایستگی مجموعه پیچیده‌ای است از احساسات، نگرش‌ها و ادراکات آگاهانه و نا آگاهانه است که فرد در مورد ارزش، نقش و حالات جسمانی و روحی خود دارد.

معرفی پرسشنامه ادراک شایستگی

پرسشنامه ادراک شایستگی براساس نمودار خود ادراکی هارتر (۱۹۸۲) تهیه شده است. این پرسشنامه شامل ۲۰ سوال دو گزینه‌‌ای بوده که دو گزینه است. همچنین طریقه نمره‌ گذاری معکوس می باشد. دارای بازه نمرات است که نمره کمتر از نقطه برش نشان‌دهنده ادراک شایستگی پائین و نمره بیشتر از نقطه برش باز گو‌ کننده ادراک شایستگی بالا است. میزان اعتبار و پایایی پرسشنامه ‌‌هارتر، توسط پژوهش ‌هارتر (۱۹۸۲) بررسی شد و پرسشنامه دارای پایایی می باشد.

پرسشنامه ادراک شایستگی

پرسشنامه ادراک شایستگی هارتر  ۱۹۸۲

تعداد سوالات : ۲۰سوالی دو گزینه ای

طریقه نمره گذاری : دارد

سؤالات معکوس: دارد

پایایی : دارد

نوع فایل : WORD

منبع : دارد

هزینه :۳۰۰۰ تومان

تعریف مفهوم ادراک شایستگی

شایستگی را می‌توان در سه سطح فردی، سازمانی و راهبردی از یکدیگر متمایز کرد. در سطح فردی، شایستگی شامل دانش و مهارت‌های بالقوه، ظرفیت‌ها (قابلیت‌ها) و صلاحیت‌های کارکنان است. در سطح سازمانی، شایستگی شامل روش ویژه‌ای در ترکیب منابع گوناگون سازمان با یکدیگر است. به‌عبارت دیگر، شایستگی شامل ترکیب متقابل دانش و مهارت‌های کارکنان یا دیگر منابع سازمان، مانند دانش سیستم‌ها، امور جاری، رویه‌ها و تولیدات فنّاورانه است. درسطح راهبردی، شایستگی شامل ایجاد و حفظ برتری رقابت آمیز، از راه ترکیب خاصی از دانش، مهارت‌ ها، ساختار ها، راهبردها و فرآیندهاست

ادراک‌شایستگی مجموعه پیچیده‌ای است از احساسات، نگرش‌ها و ادراکات آگاهانه و نا آگاهانه است که فرد در مورد ارزش، نقش و حالات جسمانی و روحی خود دارد.

معرفی پرسشنامه ادراک شایستگی

پرسشنامه ادراک شایستگی براساس نمودار خود ادراکی هارتر (۱۹۸۲) تهیه شده است. این پرسشنامه شامل ۲۰ سوال دو گزینه‌‌ای بوده که دو گزینه است. همچنین طریقه نمره‌ گذاری معکوس می باشد. دارای بازه نمرات است که نمره کمتر از نقطه برش نشان‌دهنده ادراک شایستگی پائین و نمره بیشتر از نقطه برش باز گو‌ کننده ادراک شایستگی بالا است. میزان اعتبار و پایایی پرسشنامه ‌‌هارتر، توسط پژوهش ‌هارتر (۱۹۸۲) بررسی شد و پرسشنامه دارای پایایی می باشد.

پرسشنامه ادراک شایستگی

پرسشنامه ادراک شایستگی هارتر  ۱۹۸۲

تعداد سوالات : ۲۰سوالی دو گزینه ای

طریقه نمره گذاری : دارد

سؤالات معکوس: دارد

پایایی : دارد

نوع فایل : WORD

منبع : دارد

هزینه :۳۰۰۰ تومان

تعریف مفهوم ادراک شایستگی

شایستگی را می‌توان در سه سطح فردی، سازمانی و راهبردی از یکدیگر متمایز کرد. در سطح فردی، شایستگی شامل دانش و مهارت‌های بالقوه، ظرفیت‌ها (قابلیت‌ها) و صلاحیت‌های کارکنان است. در سطح سازمانی، شایستگی شامل روش ویژه‌ای در ترکیب منابع گوناگون سازمان با یکدیگر است. به‌عبارت دیگر، شایستگی شامل ترکیب متقابل دانش و مهارت‌های کارکنان یا دیگر منابع سازمان، مانند دانش سیستم‌ها، امور جاری، رویه‌ها و تولیدات فنّاورانه است. درسطح راهبردی، شایستگی شامل ایجاد و حفظ برتری رقابت آمیز، از راه ترکیب خاصی از دانش، مهارت‌ ها، ساختار ها، راهبردها و فرآیندهاست

ادراک‌شایستگی مجموعه پیچیده‌ای است از احساسات، نگرش‌ها و ادراکات آگاهانه و نا آگاهانه است که فرد در مورد ارزش، نقش و حالات جسمانی و روحی خود دارد.

معرفی پرسشنامه ادراک شایستگی

پرسشنامه ادراک شایستگی براساس نمودار خود ادراکی هارتر (۱۹۸۲) تهیه شده است. این پرسشنامه شامل ۲۰ سوال دو گزینه‌‌ای بوده که دو گزینه است. همچنین طریقه نمره‌ گذاری معکوس می باشد. دارای بازه نمرات است که نمره کمتر از نقطه برش نشان‌دهنده ادراک شایستگی پائین و نمره بیشتر از نقطه برش باز گو‌ کننده ادراک شایستگی بالا است. میزان اعتبار و پایایی پرسشنامه ‌‌هارتر، توسط پژوهش ‌هارتر (۱۹۸۲) بررسی شد و پرسشنامه دارای پایایی می باشد.