تخفیف

پرسشنامه ادراک تحصیلی

پرسشنامه ادراک تحصیلی

8,000 تومان 5,000 تومان

موجود است

8,000 تومان 5,000 تومان

توضیحات

پرسشنامه ادراک تحصیلی

پرسشنامه ادراک تحصیلی

» تعداد سوالات: ۳۱ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۸۰۰۰ تومان با تخفیف ۵۰۰۰ تومان

پرسشنامه ادراک تحصیلی

ادراک تحصیلی با پرسشنامه رشیدی، امیری، مهرآورگیگلو و نودهی (۱۳۹۵) سنجیده می شود. این پرسشنامه شامل ۳۱ سوال پنج گزینه ای می باشد که به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای نمره گذاری شده است که گزینه های آن از هرگز=۱ تا همیشه=۵ طراحی شده است به طوری که کسب نمره ۱ از این پرسشنامه نشان دهنده کمترین میزان ادراکات و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان ادراکات می باشد. این پرسشنامه شامل چهار خرده مقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. پژوهش باباخانی (۱۳۹۰) اعتبار کلی و اعتبار خرده مقیاس های این پرسشنامه و یافته های پایایی نیز گزارش شده است که این مقدار نشان از پایایی این پرسشنامه دارد.

ادراک تحصیلی

ادراک تحصیلی مجموعه پیچیده‌ای است از احساسات، نگرش‌ها و ادراکات آگاهانه و نا آگاهانه که فرد در مورد ارزش، نقش و حالات جسمانی و روحی خود در زمینه مسائل تحصیلی دارد.

ادراک تحصیلی یکی از پیآمدهای مهم محیط تحصیلی و مدرسه است که نقش مهمی در انگیزش، شناخت و عملکرد دانش آموزان دارد. جو روانشناختی مدرسه و ویژگی های بافتی و اجتماعی و حمایت معلم، تأثیرات معناداری بر رفتارهای یادگیری دانش آموزان، جهت گیری هدف آن ها، باورهای مربوط به خود، اسنادهای علنی، کاربرد راهبردها، انگیزش تحصیلی و اجتماعی، عملکرد هیجانی، درگیری با تکالیف، ارزش های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی آنها دارد.