پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان

پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان

5,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان
  • پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان

توضیحات

پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان

عنوان پرسشنامه: پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان

پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان(به نقل از گل پرور و نادی، ۱۳۹۰)

تعداد سؤالات : ۱۲ سوال پنج گزینه ای دارد.

مؤلفه : دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

پایایی : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : Word

هزینه : ۵۰۰۰ تومان

پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان

متغیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان، توسط پرسشنامه ۱۲ سوالی و پنج گزینه ای گریگوری، سی، پتی (به نقل از گل پرور و نادی، ۱۳۹۰) سنجیده شد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت بوده به گونه‌‌‌‌‌‌ای که گزینه (خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵) می‌باشد. که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان بافت اخلاقی سازمان و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان بافت اخلاقی سازمان می‌باشد.

ادراک از بافت اخلاقی سازمان

ادراک از بافت اخلاقی سازمان و حفظ ارزش‌های اخلاقی به صورت یکی از مهمترین پیامدهای درآمده است که در بیشتر سازمان‌‌‌‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. اصول اخلاقی به صورت بخشی از سیاست‌های رسمی و فرهنگ‌های غیررسمی سازمان‌‌‌‌ها درآمده است. اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزش‌‌هایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است. ادراک از بافت اخلاقی سازمان حس هویت را به اعضای سازمان منتقل می‌کنند، ثبات نظام اجتماعی آن‌‌‌‌ها را افزایش می‌دهند و تصمیمات مدیران را هدایت می‌کنند.

پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان

عنوان پرسشنامه: پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان

پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان(به نقل از گل پرور و نادی، 1390)

تعداد سؤالات : 12 سوال پنج گزینه ای دارد.

مؤلفه : دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

پایایی : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : Word

هزینه : 5000 تومان

پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان

متغیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان، توسط پرسشنامه 12 سوالی و پنج گزينه ای گريگوري، سي، پتي (به نقل از گل پرور و نادی، 1390) سنجیده شد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت بوده به گونه‌‌‌‌‌‌ای که گزینه (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5) می‌باشد. كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان بافت اخلاقی سازمان و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان بافت اخلاقی سازمان می‌باشد.

ادراک از بافت اخلاقی سازمان

ادراک از بافت اخلاقی سازمان و حفظ ارزش‌های اخلاقی به صورت یکی از مهمترین پیامدهای درآمده است که در بیشتر سازمان‌‌‌‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. اصول اخلاقی به صورت بخشی از سیاست‌های رسمی و فرهنگ‌های غیررسمی سازمان‌‌‌‌ها درآمده است. اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزش‌‌هایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است. ادراک از بافت اخلاقی سازمان حس هویت را به اعضای سازمان منتقل می‌کنند، ثبات نظام اجتماعی آن‌‌‌‌ها را افزایش می‌دهند و تصمیمات مدیران را هدایت می‌کنند.

پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان

عنوان پرسشنامه: پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان

پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان(به نقل از گل پرور و نادی، 1390)

تعداد سؤالات : 12 سوال پنج گزینه ای دارد.

مؤلفه : دارد.

طریقه نمره گذاری : دارد.

پایایی : دارد.

منبع : دارد.

نوع فایل : Word

هزینه : 5000 تومان

پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان

متغیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان، توسط پرسشنامه 12 سوالی و پنج گزينه ای گريگوري، سي، پتي (به نقل از گل پرور و نادی، 1390) سنجیده شد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت بوده به گونه‌‌‌‌‌‌ای که گزینه (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5) می‌باشد. كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان بافت اخلاقی سازمان و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان بافت اخلاقی سازمان می‌باشد.

ادراک از بافت اخلاقی سازمان

ادراک از بافت اخلاقی سازمان و حفظ ارزش‌های اخلاقی به صورت یکی از مهمترین پیامدهای درآمده است که در بیشتر سازمان‌‌‌‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. اصول اخلاقی به صورت بخشی از سیاست‌های رسمی و فرهنگ‌های غیررسمی سازمان‌‌‌‌ها درآمده است. اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزش‌‌هایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است. ادراک از بافت اخلاقی سازمان حس هویت را به اعضای سازمان منتقل می‌کنند، ثبات نظام اجتماعی آن‌‌‌‌ها را افزایش می‌دهند و تصمیمات مدیران را هدایت می‌کنند.