پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای

3,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای


پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای


» تعداد سوالات: ۱۶ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» سوالات معکوس : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» ابعاد (مولفه) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای

متغیر اخلاق حرفه‌ای با استفاده از پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای کادوزیر (۲۰۰۹) مورد سنجش قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال پنج گزینه‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می باشد که به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای نمره گذاری شده است و گزینه ها از  خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵ طراحی شده است که نمره ۱ نشان‌دهنده کمترین میزان اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای است. تعدادی از سوالات نیز بصورت معکوس نمره گذاری شده است. این پرسشنامه دارای هفت بعد می باشد. همچنین میزان روایی و پایایی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

اخلاق حرفه ای مدیران

اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای مدیران: اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای مدیران مسئولیت‌‌های اخلاقی مدیران که مشتمل بر همه ابعاد سازمان و اخلاقیات شغلی و مبتنی بر اصل حق مردم است، تعریف‌‌‌‌‌ می شود. به طوری که گفته‌‌‌‌‌ می شود: «محیط حق دارد و سازمان وظیفه»

اخلاق نمایان کننده شخصیت فرد است و این اخلاق حرفه ای است که شخص را به شکل مطلوب چه در جامعه و چه در بین همکارانش مطرح می کند. در چارچوب این اخلاق حرفه ای است که نقش پذیری افراد در جامعه شکل می گیرد و انسان ها را به هم معطوف تر می کند، ارتباط اجتماعی بین اشخاص را گسترش می دهد یک مجموعه از هنجارها و رفتارهای درونی و غیراداری را بین کارمندان و مدیران و نیز بین کارمندان و مشتریان به وجود می آورد و همچنین در انجام فعالیت ها و امور اداری و غیر اداری که مربوط به مشتری می شود، نقش مهمی را ایفاء می کند. اخلاق حرفه ای در واقع به نوبه خود باعث تحریک بسیاری از محرک ها و رفع بسیاری از ناهنجاری ها می شود.