پرسشنامه اخلاق اسلامی کار یوسف

5,000 تومان

  • توضیحات

توضیحات

پرسشنامه اخلاق اسلامی کار یوسف

پرسشنامه اخلاق اسلامی کار یوسف (2000)

تعداد سؤالات : 24 سؤال طیف 5 درجه ای لیکرت

مؤلفه : دارد

طریقه نمره گذاری : دارد

بازه نمرات و نقطه برش : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : WORD

هزینه : 5000 تومان

معرفی پرسشنامه اخلاق اسلامی کار یوسف

ابزار اندازه­ گیری اخلاق اسلامی کار پرسشنامه یوسف (2000) می­باشد که شامل 24 سوال پنج گزینه­ ای بوده و دارای هشت بعد می­ باشد. طریقه نمره‌گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای است.

مفهوم اخلاق اسلامی کار یوسف

اخلاق اسلامی کار به منزله انتظارات اسلام در رابطه با رفتار فرد در محل کار می باشد که شامل تلاش فرد، تعهد، همکاری، مسئولیت پذیری، روابط اجتماعی و خلاقیت است. کار در اسلام به عنوان یک ارزش در سایه نیازهای بشر و لزوم ایجاد عدالت در زندگی فردی و اجتماعی فرد در نظر گرفته‌‌ می‌شود (احمد، 1976؛ به نقل از علی، 2001). اخلاق کار نیز نگرش فردی را در جهت جنبه های گوناگون کار از جمله تمایل به فعالیت و مشارکت، تمایل به پاداش های مادی و غیرمادی، تمایل به تحرک شغلی به سوی بالا را منعکس‌‌ می‌کند (درویش یوسف، 2001) و به دو دسته اخلاق کار پروتستان و اخلاق اسلامی کار تقسیم‌‌ می‌شود. اخلاق اسلامی کار را‌‌ می‌توان به عنوان مجموعه‌ای از اصول اخلاقی تعریف کرد که خوب را از بد متمایز‌‌ می‌کند (ریزک، 2008؛ به نقل از : رُخمن، 2010). به سخن دیگر، اخلاق اسلامی کار یک جهت‌‌‌گیری به سوی کار و رویکردهای شغلی به عنوان یک ارزش در زندگی بشر است (رُخمن، 2010)؛ جهت گیری‌ای که مشارکت و درگیری معتقدان را در محیط کار شکل داده، تحت تأثیر قرار‌‌ می‌دهد و بیان‌‌ می‌کند کار در میان نیازهای شخصی، یک ارزش است