پرسشنامه احساس طرد شدگی

پرسشنامه احساس طرد شدگی

4,900 تومان

موجود است

4,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه احساس طرد شدگی

پرسشنامه احساس طرد شدگی

» تعداد سوالات: ۴ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : ۴۹۰۰ تومان

پرسشنامه احساس طرد شدگی

متغیر احساس طرد شدگی، توسط پرسشنامه رجبی، کاظمیان و اسمعیلی (۱۳۹۴) سنجیده می شود ‌که شامل ۴ سوال پنج گزینه ای می‌باشد که طریقه نمره گذاری  این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=۱ تا کاملاً موافقم=۵ نمره‌گذاری شده است که نمره ۱ نشان دهنده کمترین میزان احساس طردشدگی و نمره ۵ بازگو کننده بیشترین میزان احساس طردشدگی است. ضریب پایایی این مقیاس نیز بدست آمده است.

احساس طردشدگی

طردشدگی به معنی فقدان منابع و یا نداشتن حقوق اجتماعی و فرآیندی پویا در طول زندگی افراد محروم است. این مفهوم، سازه‌ای چندبعدی است که جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به طور هم زمان و همراه با فرآیندهای شکل‌گیری و تعامل میان آن‌ها دربرمی گیرد. لذا طرد اجتماعی، رویکردی جدید در ادبیات علوم اجتماعی است که از دهه ۱۹۷۰ وارد گفتمان علمی و سیاست اجتماعی اروپا شده و سپس در دیگر کشورها مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. لذا تعریف جامع و مانع آن آسان نیست و تنوع و نیز تردیدهایی در مورد فضای مفهومی، معرف‌های اصلی و قرابت محتوایی و ارتباط آن با مفاهیم کلاسیک اجتماعی نظیر فقر و نابرابری وجود دارد.