پرسشنامه احساس شرم

پرسشنامه احساس شرم

8,900 تومان

موجود است

8,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه احساس شرم


» تعداد سوالات: ۸ سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بعد) : دارد.

» پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» قیمت : ۸۹۰۰ تومان

پرسشنامه احساس شرم

ابزار اندازه‌‌گیری احساس شرم در مقیاس کوهن، وولف، پنتر و اینسکو (۲۰۱۱)‌‌‌‌‌ بوده که دارای ۸ گویه است. در این مقیاس سناریوهایی در مورد موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که افراد در زندگی روزمره با آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه‌‌‌‌‌ می‌شوند و واکنش‌‌‌‌‌های آن‌‌‌‌‌‌‌‌ها به این موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها ارائه‌‌‌‌‌ می‌شود. سپس از شرکت کنندگان خواسته‌‌‌‌‌ می‌شود خود را در آن موقعیت تصور کرده و میزان احتمال واکنش خود را در این شرایط بر روی یک مقیاس پنج درجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای (اصلاً=۱ تا خیلی‌زیاد=۵) مشخص کنند. تحلیل عامل توسط سازندگان مقیاس نشان‌‌‌‌‌ می‌دهد که احساس شرم متشکل از دو زیر مقیاس‌‌‌‌‌های  است. نمره ۲۴ نقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از ۲۴ نشان‌دهنده احساس شرم پائین و نمرات بیشتر از ۲۴ نشان‌دهنده احساس شرم بالا است.

احساس شرم

طی دهه گذشته اقبال و توجه به مطالعه و بررسی هیجانات خودآگاه از جمله دو هیجان شرم و گناه افزایش یافته است. احساس شرم و احساس گناه از جمله هیجانات خودآگاه اخلاقی هستند که پس از یک خطای اخلاقی رخ می‌دهند و در سطوح فردی و ارتباطی، کارکرد ویژه‌ای دارند. از آنجا که در احساس شرم و گناه (خود) درگیر ارزیابی است؛ شرم و گناه هیجاناتی خودآگاه هستند و از آن جهت که این هیجانات در پرورش رفتار اخلاقی نقش مهمی بر عهده دارند، در زمره هیجانات اخلاقی قرار می‌گیرند . هیجانات اخلاقی آن دسته از هیجانات هستند که در رابطه با امر اخلاقی تعریف می‌شوند. به دیگر سخن، این هیجانات به بهزیستی و علاقه به سایرین مربوط می‌شوند. در روابط اجتماعی ریشه دارند، بر ارزشیابی‌ها و قضاوت‌های دو سویه از خود و دیگران مبتنی هستند و تنظیم‌کننده رفتار اخلاقی و نیز شکل دهنده نشانگان روان شناختی هستند.

احساس شرم: هیجان اخلاقی است که پس از یک خطای اخلاقی یا بعد از تظاهرات ناشایستگی بروز‌‌‌‌‌ می‌کند. در واقع احساس شرم بیانگر نوعی حالت شخصی است که نشان دهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بی‌کفایتی، بدبودن و حس حقارت نسبت به دیگران است.

می خواهم مبانی نظری احساس شرم و گناه دریافت کنم.