پرسشنامه آموزش اینترنتی

پرسشنامه آموزش اینترنتی

5,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه آموزش اینترنتی
  • پرسشنامه آموزش اینترنتی

توضیحات

پرسشنامه آموزش اینترنتی


» تعداد سوالات: 12 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 5000 تومان

پرسشنامه آموزش اینترنتی

متغیر آموزش اینترنتی، با پرسشنامه بوساکورن و دیتر (2005) سنجیده شده است.. بطوری که مجموعاً دارای 12 سوال پنج گزینه ای بود مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه  طیف لیکرت پنج درجه‌ای (کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5) است. این پرسشنامه دارای چهار بعد می باشد که هر کدام با تعدادی سوال مشخص‌ شدند، که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان آموزش اینترنتی و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان آموزش اینترنتی می باشد.

تعریف مفهومی آموزش اینترنتی

مبحث یادگیری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، در طول سال های اخیر به عنوان یکی از کاربردهای مهم فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات در جهان مطرح بوده است و اکثر دانشگاه های مشهور جهان در زمینه گسترش آموزش اینترنتی و مفاهیم اینترنت از این طریق دست به اقدامات مهمی زده اند. اصطلاح آموزش اینترنتی برای اولین بار توسط کراس وضع شد و به انواع آموزش هایی اشاره دارد که بر مبنای فناوری های اینترنت و اینترانت می باشد.

لازم به ذکر است تعریف واحدی از آموزش اینترنتی در بین متخصصان این حوزه وجود ندارد، تقریباً 20 تعریف متفاوت در ادبیات این موضوع می توان یافت. مؤسسات، سازمان ها و متخصصان هر یک، با توجه به دیدگاه های خود و کارکردهای یادگیری الکترونیکی، تعاریف متعددی را ارائه کرده اند. آموزش اینترنتی مفهومی گسترده تر از یادگیری بر روی وب است، این نوع یادگیری مجموعه گسترده ای از کاربردها و فرایدهایی را شامل می شود که از رسانه های الکترونیکی برای تحویل آموزش حرفه ای و یادگیری انعطاف پذیر استفاده می کنند.

آموزش اینترنتی به معنای ارائه آموزش های مناسب و لازم به مشتریان جهت خرید ایمن از درگاه های الکترونیکی سازمان ارائه دهنده کالا و خدمات میباشد و شامل ابعاد به روز بودن آموزش، مفید بودن آموزش،‌  ایمن بودن آموزش و کاربردی بودن آموزش می باشد.

 

پرسشنامه آموزش اینترنتی


» تعداد سوالات: 12 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 5000 تومان

پرسشنامه آموزش اینترنتی

متغير آموزش اینترنتی، با پرسشنامه بوساکورن و دیتر (2005) سنجیده شده است.. بطوري كه مجموعاً دارای 12 سوال پنج گزينه اي بود مقياس پاسخگويي این پرسشنامه  طیف لیکرت پنج درجه‌اي (كاملاً مخالفم=1 تا كاملاً موافقم=5) است. اين پرسشنامه داراي چهار بعد مي باشد که هر کدام با تعدادی سوال مشخص‌ شدند، که نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان آموزش اینترنتی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان آموزش اینترنتی می باشد.

تعریف مفهومی آموزش اینترنتی

مبحث یادگیری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، در طول سال های اخیر به عنوان یکی از کاربردهای مهم فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات در جهان مطرح بوده است و اکثر دانشگاه های مشهور جهان در زمینة گسترش آموزش اینترنتی و مفاهیم اینترنت از این طریق دست به اقدامات مهمی زده اند. اصطلاح آموزش اینترنتی برای اولین بار توسط کراس وضع شد و به انواع آموزش هایی اشاره دارد که بر مبنای فناوری های اینترنت و اینترانت می باشد.

لازم به ذکر است تعریف واحدی از آموزش اینترنتی در بین متخصصان این حوزه وجود ندارد، تقریباً 20 تعریف متفاوت در ادبیات این موضوع می توان یافت. مؤسسات، سازمان ها و متخصصان هر یک، با توجه به دیدگاه های خود و کارکردهای یادگیری الکترونیکی، تعاریف متعددی را ارائه کرده اند. آموزش اینترنتی مفهومی گسترده تر از یادگیری بر روی وب است، این نوع یادگیری مجموعة گسترده ای از کاربردها و فرایدهایی را شامل می شود که از رسانه های الکترونیکی برای تحویل آموزش حرفه ای و یادگیری انعطاف پذیر استفاده می کنند.

آموزش اینترنتی به معنای ارائه آموزش های مناسب و لازم به مشتریان جهت خرید ایمن از درگاه های الکترونیکی سازمان ارائه دهنده کالا و خدمات میباشد و شامل ابعاد به روز بودن آموزش، مفید بودن آموزش،‌  ایمن بودن آموزش و کاربردی بودن آموزش می باشد.

پرسشنامه آموزش اینترنتی


» تعداد سوالات: 12 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 5000 تومان

پرسشنامه آموزش اینترنتی

متغير آموزش اینترنتی، با پرسشنامه بوساکورن و دیتر (2005) سنجیده شده است.. بطوري كه مجموعاً دارای 12 سوال پنج گزينه اي بود مقياس پاسخگويي این پرسشنامه  طیف لیکرت پنج درجه‌اي (كاملاً مخالفم=1 تا كاملاً موافقم=5) است. اين پرسشنامه داراي چهار بعد مي باشد که هر کدام با تعدادی سوال مشخص‌ شدند، که نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان آموزش اینترنتی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان آموزش اینترنتی می باشد.

تعریف مفهومی آموزش اینترنتی

مبحث یادگیری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، در طول سال های اخیر به عنوان یکی از کاربردهای مهم فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات در جهان مطرح بوده است و اکثر دانشگاه های مشهور جهان در زمینة گسترش آموزش اینترنتی و مفاهیم اینترنت از این طریق دست به اقدامات مهمی زده اند. اصطلاح آموزش اینترنتی برای اولین بار توسط کراس وضع شد و به انواع آموزش هایی اشاره دارد که بر مبنای فناوری های اینترنت و اینترانت می باشد.

لازم به ذکر است تعریف واحدی از آموزش اینترنتی در بین متخصصان این حوزه وجود ندارد، تقریباً 20 تعریف متفاوت در ادبیات این موضوع می توان یافت. مؤسسات، سازمان ها و متخصصان هر یک، با توجه به دیدگاه های خود و کارکردهای یادگیری الکترونیکی، تعاریف متعددی را ارائه کرده اند. آموزش اینترنتی مفهومی گسترده تر از یادگیری بر روی وب است، این نوع یادگیری مجموعة گسترده ای از کاربردها و فرایدهایی را شامل می شود که از رسانه های الکترونیکی برای تحویل آموزش حرفه ای و یادگیری انعطاف پذیر استفاده می کنند.

آموزش اینترنتی به معنای ارائه آموزش های مناسب و لازم به مشتریان جهت خرید ایمن از درگاه های الکترونیکی سازمان ارائه دهنده کالا و خدمات میباشد و شامل ابعاد به روز بودن آموزش، مفید بودن آموزش،‌  ایمن بودن آموزش و کاربردی بودن آموزش می باشد.