پرسشنامه خودناتوان سازی

پرسشنامه خودناتوان سازی

3,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه خودناتوان سازی
  • پرسشنامه خودناتوان سازی

توضیحات

پرسشنامه خودناتوان سازی

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه خودناتوان سازی میگلی (2000)

تعداد سؤالات: 6سوال

پایایی و روایی: دارد

منبع دارد.

هزینه : 3000 تومان

معرفی پرسشنامه خود ناتوان سازی میگلی (2000)

پرسشنامه ‌‌خودناتوان‌سازی میگلی (2000) شامل 6 ماده است که میزان استفاده دانش‌آموزان از راهبردهای ‌‌خودناتوان‌سازی را نشان می‌دهد. پرسشنامه خود ناتوان سازی  هر یک از ماده‌‌ها، راهبردی را منعکس می‌کند که دانش‌آموز با استفاده از آن عملکرد ضعیف بعدی خود را توجیه می‌کند. تمام ماده‌های پرسشنامه ‌‌خودناتوان‌سازی میگلی 5 درجه‌ای بوده که به این صورت نمره‌گذاری می‌شود: کاملاً نادرست: 1، نادرست: 2، تا اندازه‌ای درست: 3، درست: 4، کاملاً درست می باشد.

تعریف خودناتوان سازی

برگلاس و جونز (1978) خودناتوان­سازی را یک رفتار یا انتخاب و یا مجموعه­ای از عملکرد تعریف کرده­اند که توسط آن افراد، مجموعه­ای از راهبردها را به کار می­گیرند تا به آن­ها به عنوان قربانیان شرایط و نه قربانیان ناتوان نگریسته شود. طبق نظر آن‌‌ها افراد با استفاده از ‌‌خودناتوان‌سازی، شکست را به عوامل بیرونی و موفقیت را به عوامل درونی مربوط‌‌ می‌کنند. برگلاس و جونز این راهبردها را خودناتوان­سازی نامیدند، زیرا استفاده از آن­ها ممکن است به تضعیف عملکرد بیانجامد.

این یک واقعیت است که ، بعضی افراد ، وقتی که احساس اطمینان از توانایی خود برای موفقیت ندارند و ترس از شکست دارند عمدا مانع عملکرد خود می‌شوند. این فرایند خودناتوان سازی  شامل استراتژی های برونی کردن است، به طوری که فرد می‌تواند شکست را بهانه کند و موفقیت را به عوامل درونی مرتبط سازد. دراین زمان و برای این هدف، افراد ممکن است ادعا کنند که بیمار هستند. ممکن است برخی ازآن‌‌ها بهانه ای بی پایه و اساس درست قبل از اجرای یک کار چالش برانگیز فراهم کنند و یا ممکن است تلاش خود را بر روی هدف در یک دستاورد رقابتی برای پوشاندن بی کفایتی ممکن ،کاهش دهند

پرسشنامه خودناتوان سازی

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه خودناتوان سازی میگلی (2000)

تعداد سؤالات: 6سوال

پایایی و روایی: دارد

منبع دارد.

هزینه : 3000 تومان

معرفی پرسشنامه خود ناتوان سازی میگلی (2000)

پرسشنامه ‌‌خودناتوان‌سازی میگلی (2000) شامل 6 ماده است که میزان استفاده دانش‌آموزان از راهبردهای ‌‌خودناتوان‌سازی را نشان مي‌دهد. پرسشنامه خود ناتوان سازی  هر یک از ماده‌‌ها، راهبردی را منعکس مي‌کند که دانش‌آموز با استفاده از آن عملکرد ضعیف بعدی خود را توجیه می‌کند. تمام ماده‌های پرسشنامه ‌‌خودناتوان‌سازی میگلی 5 درجه‌ای بوده که به این صورت نمره‌گذاری مي‌شود: کاملاً نادرست: 1، نادرست: 2، تا اندازه‌ای درست: 3، درست: 4، کاملاً درست می باشد.

تعریف خودناتوان سازی

برگلاس و جونز (1978) خودناتوان­سازی را یک رفتار یا انتخاب و یا مجموعه­ای از عملکرد تعریف کرده­اند که توسط آن افراد، مجموعه­ای از راهبردها را به کار می­گیرند تا به آن­ها به عنوان قربانیان شرایط و نه قربانیان ناتوان نگریسته شود. طبق نظر آن‌‌ها افراد با استفاده از ‌‌خودناتوان‌سازی، شکست را به عوامل بیرونی و موفقیت را به عوامل درونی مربوط‌‌ می‌کنند. برگلاس و جونز این راهبردها را خودناتوان­سازی نامیدند، زیرا استفاده از آن­ها ممکن است به تضعیف عملکرد بیانجامد.

این یک واقعیت است که ، بعضی افراد ، وقتی که احساس اطمینان از توانایی خود برای موفقیت ندارند و ترس از شکست دارند عمدا مانع عملکرد خود می‌شوند. این فرایند خودناتوان سازی  شامل استراتژی های برونی کردن است، به طوری که فرد می‌تواند شکست را بهانه کند و موفقیت را به عوامل درونی مرتبط سازد. دراین زمان و برای این هدف، افراد ممکن است ادعا کنند که بیمار هستند. ممکن است برخی ازآن‌‌ها بهانه ای بی پایه و اساس درست قبل از اجرای یک کار چالش برانگیز فراهم کنند و یا ممکن است تلاش خود را بر روی هدف در یک دستاورد رقابتی برای پوشاندن بی کفایتی ممکن ،کاهش دهند

پرسشنامه خودناتوان سازی

عنوان پرسشنامه : پرسشنامه خودناتوان سازی میگلی (2000)

تعداد سؤالات: 6سوال

پایایی و روایی: دارد

منبع دارد.

هزینه : 3000 تومان

معرفی پرسشنامه خود ناتوان سازی میگلی (2000)

پرسشنامه ‌‌خودناتوان‌سازی میگلی (2000) شامل 6 ماده است که میزان استفاده دانش‌آموزان از راهبردهای ‌‌خودناتوان‌سازی را نشان مي‌دهد. پرسشنامه خود ناتوان سازی  هر یک از ماده‌‌ها، راهبردی را منعکس مي‌کند که دانش‌آموز با استفاده از آن عملکرد ضعیف بعدی خود را توجیه می‌کند. تمام ماده‌های پرسشنامه ‌‌خودناتوان‌سازی میگلی 5 درجه‌ای بوده که به این صورت نمره‌گذاری مي‌شود: کاملاً نادرست: 1، نادرست: 2، تا اندازه‌ای درست: 3، درست: 4، کاملاً درست می باشد.

تعریف خودناتوان سازی

برگلاس و جونز (1978) خودناتوان­سازی را یک رفتار یا انتخاب و یا مجموعه­ای از عملکرد تعریف کرده­اند که توسط آن افراد، مجموعه­ای از راهبردها را به کار می­گیرند تا به آن­ها به عنوان قربانیان شرایط و نه قربانیان ناتوان نگریسته شود. طبق نظر آن‌‌ها افراد با استفاده از ‌‌خودناتوان‌سازی، شکست را به عوامل بیرونی و موفقیت را به عوامل درونی مربوط‌‌ می‌کنند. برگلاس و جونز این راهبردها را خودناتوان­سازی نامیدند، زیرا استفاده از آن­ها ممکن است به تضعیف عملکرد بیانجامد.

این یک واقعیت است که ، بعضی افراد ، وقتی که احساس اطمینان از توانایی خود برای موفقیت ندارند و ترس از شکست دارند عمدا مانع عملکرد خود می‌شوند. این فرایند خودناتوان سازی  شامل استراتژی های برونی کردن است، به طوری که فرد می‌تواند شکست را بهانه کند و موفقیت را به عوامل درونی مرتبط سازد. دراین زمان و برای این هدف، افراد ممکن است ادعا کنند که بیمار هستند. ممکن است برخی ازآن‌‌ها بهانه ای بی پایه و اساس درست قبل از اجرای یک کار چالش برانگیز فراهم کنند و یا ممکن است تلاش خود را بر روی هدف در یک دستاورد رقابتی برای پوشاندن بی کفایتی ممکن ،کاهش دهند