Product Tag - پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

 • پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض

  پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض


  » تعداد سوالات: 15 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » سوالات معکوس: مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض

  ابزار اندازه‌‌‌گيری متغير سبک‌‌های مدیریت تعارض، پرسشنامه 15 سوالی رابینز (2000)‌‌ می باشد، این پرسشنامه، نسخه کوتاه شده پرسشنامه 30 گویه‌‌‌‌‌‌‌‌ای راهیم است.این پرسشنامه دارای پنج بعد می باشد. پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  محاسبه که از پایایی بالا و قابل قبول جهت استفاده  برخوردار‌‌ می باشد. طریقه نمره گذاری سوالات پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌‌ای و گزینه ها از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 است که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان به کارگیری سبک‌‌های مدیریت تعارض و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان به کارگیری سبک‌‌های مدیریت تعارض‌‌ می باشد. و طریقه نمره گذاری تعدادی از سوالات معکوس می‌باشند.

  سبکهای مدیریت تعارض

  تعارض، ادراک فعالیت‌‌های (اهداف، ارزش‌‌ها، عقاید، باورها، خواسته‌‌ها، احساسات و…) مغایر و ناسازگار است که باعث تداخل، ممانعت، صدمه و آسیب‌‌ می گردد. مدتی است که بررسی تعارض در سازمان مورد علاقه و توجه محققان قرار گرفته است. به اعتقاد بورسالیوگلو، فالت(1924) نخستین کسی بود که به مفهوم تعارض در سازمان توجه کرد. به اعتقاد وی، تعارض مشکل ساز نیست بلکه ناتوانی ما در برخورد با این پدیده است که مسأله ساز‌‌ می‌شود. طی جهش قابل توجهی که در قرن بیستم روی داد، نظرات متعددی در زمینه مدیریت تعارض شکل گرفت. تعارض جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌ای مهم از زندگی کاری است،. مدیریت مؤثر تعارض باعث افزایش انگیزه، روحیه و رشد فردی و سازمانی‌‌ می‌شود. مدیران و کارکنان‌‌ می‌توانند از تعارض برای حل مسأله، بهبود اثربخشی و تقویت روابط استفاده کنند. تحقیقات نشان‌‌ می‌دهد که افسردگی و خستگی شغلی ارتباطی با سبک‌های تعارض دارد.

  کنت توماس، پنج سبک اصلی برای مدیریت تعارض معرفی‌‌ می‌کند که هر یک از این سبک‌‌ها بر اساس ترکیب دو بعد، توجه به خود و توجه به دیگران است. شناخت این سبک‌‌ها به حل درست و مؤثر تعارض و مدیریت کارآمد آن کمک‌‌ می‌کند.

  3,000 تومان