Product Tag - پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

 • پرسشنامه انعطاف‌ پذیری شناختی

  پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

  عنوان پرسشنامه : پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

  پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی، دنیس و وندر وال 2010 (CFI)

  تعداد سؤالات : 20سؤال هفت گزینه ای دارد.

  مولفه: دارد.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  سوالات معکوس : مشخص شده است.

  بازه نمرات و نقطه برش : مشخص شده است.

  پایایی : دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل : Word

  هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

  پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI) توسط دنای و ونادروال در سال 2010 ساخته شده است. دارای 20 سوال هفت گزینه ای می باشد، که بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است و گزینه های آن از بسیار مخالفم=1 تا بسیار موافقم=7 می باشد و دارای سه مولفه است.

  انعطاف‌‌‌‌ پذیری شناختی

  این پرسشنامه برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد  در ایجاد تفکر انعطاف پذیر در درمان شناختی ـ رفتار افسردگی و سایر بیماری های روانی به کار می رود.

  3,000 تومان