پرسشنامه های علوم اجتماعی

 • پرسشنامه شبکه روابط اجتماعی

  پرسشنامه شبکه روابط اجتماعی


  پرسشنامه شبکه روابط اجتماعی


  » تعداد سوالات: 28 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه شبکه روابط اجتماعی

  متغير شبکه روابط اجتماعی توسط پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپيت و گوشال(1998) که داراي 28 سوال است، سنجیده شده است. این پرسشنامه به بررسی شبکه روابط اجتماعی در سه بُعد می پردازد. اين پرسشنامه با مقياس پنج درجه‌ای لیکرت از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 نمره گذاری شده است و بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد.

   شبکه روابط اجتماعی

  شبکه‌های اجتماعی، توجه به آن و رشد تجزیه و تحلیل ان‌ها از دهه، 1950 روندی روبه افزایش داشته است. میشل بر این باور است که پیوندهای سنتی در حال ضعیف شدن و پیوندهای تازه‌ای در حال رشد است. وی شبکه اجتماعی را این گونه تعریف می‌کند: (مجموعه پیوندهای ویژه میان جمع مشخصی از افراد به صورت مضاعف، که وجه مشخصه این پیوندها آن است که به مثابه یک کل، برای تفسیر رفتار اجتماعی افراد درگیر، قابل استفاده است). وی در تحلیل شبکه اجتماعی به ساخت کلی پیوندها و محتوای اجزاء، بدون توجه به فضایی که روابط در آن جریان می‌یابد، نظر دارد. بوردیو اولین کسی است که تحلیل منظمی از شبکه روابط اجتماعی به دست داده است و این مفهوم را چنین تعریف کرده است: «شبکه روابط اجتماعی حاصل انباشت منافع بالقوه و بالفعلی است که مربوط به مالکیت یک شبکه باداوم از روابط کم و بیش نهادینه شده در بین افرادی است که با عضویت در یک گروه ایجاد می‌شود.

  روابط و پیوندهای اجتماعی با توجه به رویکرد تحلیل شبکه به عنوان سرمایه اجتماعی شبکه و فرد محسوب می‌شوند و هر فرد براساس این روابط می‌تواند به منابع و حمایت‌های موجود در پیوندها دست یابد (فیروزروز، عرفانزاده، قربانی و راسخی، 1394). مفهوم کانونی شبکه روابط اجتماعی یا سرمایه اجتماعی، اعتماد است که در عرصه و موقعیت‌های مختلف، نقش تسهیل‌گر را ایفاء می‌کند. بنابراین شبکه روابط اجتماعی در سطح کلان، بیانگر ویژگی‌های جامعه یا گروهی در اجتماع است که توانایی سازمان‌دهی جمعی و داوطلبانه برای حل مشکلات متقابل یا مسائل عمومی را افزایش می‌دهد.

  3,000 تومان