پرسشنامه های روانشناسی

 • پرسشنامه احساس طرد شدگی

  پرسشنامه احساس طرد شدگی

  متغير احساس طرد شدگی، توسط پرسشنامه رجبی، کاظمیان و اسمعیلی (1394) سنجیده می شود ‌که شامل 4 سوال پنج گزینه ای می‌باشد که طریقه نمره گذاری  این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 نمره‌گذاری شده است كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان احساس طردشدگی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان احساس طردشدگی است. ضریب پایایی این مقیاس نیز بدست آمده است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه اختلال اضطرابی وسواس

  پرسشنامه اختلال اضطرابی وسواس


   

  » تعداد سوالات: 44 سوال هفت گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » روایی و پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه اختلال اضطرابی وسواس

  متغير اختلال اضطرابی وسواس، توسط تعدادي سوال در پرسشنامه OBQ-44 مشخص گردید. به‌طوري كه مجموعاً شامل 44 سوال هفت گزينه‌اي است که ابعاد بیماری‌زایی را در حیطه شناخت در بیماران مبتلا به وسواس فکری ـ عملی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. از پاسخ دهنده درخواست می‌شود، میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از گزینه‌ها که روی مقیاس یک تا هفت رتبه‌بندی شده است، اعلام کند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت هفت درجه ای (کاملاً مخالفم=1، تاحدودی مخالفم=2، کمی مخالفم=3، نه موافقم و نه مخالفم=4، کمی موافقم=5، تاحدودی موافقم=6 و کاملاً موافقم=7) است. نمره 176 نقطه برش پرسشنامه بوده که نمرات بیشتر از 176 نشان‌دهنده وسواس بالا و نمرات کمتر از 176 نشان‌دهنده وسواس پائین است. 

  تعاریف مفهومی: اختلال اضطرابی وسواس

  اختلالات اضطرابی: اضطراب یک هیجان عادی‌‌ می‌باشد و همه انسان‌‌‌ها آن را تجربه‌‌ می‌کنند و عبارتست از یک احساس ناخوشایند ذهنی به صورت بیم، ناراحتی، تنش و دلواپسی مبهم که با یک یا چند علامت جسمی مثل احساس خالی شدن سردل، تنگی قفسه سینه، تپش قلب، تعریق، سردرد و بی قراری همراه است. اختلالات اضطرابی به دو دسته طبیعی (در موقع حادثه ایجاد شده و بارفع عامل اضطراب انگیز رفع‌‌ می‌شود مثل موقع امتحان) و غیرطبیعی (فرد بدون دلیل و مدام اضطراب دارد) تقسیم‌‌ می‌شود. اختلالات اضطرابی شایع ترین اختلالات روانی است و گروهی از اختلالات را در بر‌‌ می‌گیرد که خصوصیات اصلی آنها علائم روانی و فیزیکی اضطراب را شامل‌‌ می‌شود.

  وسواس: وسواس اختلال اضطرابی مزمن است که با اشتغال ذهنی مفرط درمورد نظم و ترتیب و امور جزئی و همچنین کمال‌طلبی همراه است، تا حدی که به از دست دادن انعطاف‌پذیری، صراحت و کارایی می‌انجامد.

   

  5,000 تومان
 • پرسشنامه اختلال کم توجهی-بیش فعالی

  پرسشنامه اختلال کم توجهی-بیش فعالی


  » تعداد سوالات : 35 سوال چهارگزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » سوالات معکوس: مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه اختلال کم توجهی-بیش فعالی

  ابزار اندازه‌‌‌گیری متغیر اختلال کم توجهی-بیش فعالی(ADHD)، پرسشنامه 35 سوالی سواری (1391) می‌باشد. این پرسشنامه براساس طیف چهار درجه‌ای لیکرت‌ می‌باشد، به طوری که گزینه ها از هرگز=1 تا همیشه=4 است. طریقه نمره گذاری تعدادی از سوالات معکوس است. این پرسشنامه دارای پنج زیرمقیاس می‌باشد. نمره 5/87 نقطه برش پرسشنامه مي‌باشد که نمرات بیشتر از آن نشان‌دهنده علائم بالینی ADHD و نمرات کمتر از آن نشان‌دهنده علائم بالینی ADHD است. (چنانچه اگر نمرات کودکان از نظر والدین مابین صفر تا 35 باشد، نشان‌دهنده سالم بودن کودک است و نمره 35 الی 140 بیان‌ می‌کند که کودک بیش‌فعالی دارد).

  اختلال کم توجهی-بیش فعالی(ADHD)

  امروزه بر اساس ملاک‌های چهارمین ویرایش تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی تشخیص اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی زمانی مقرر می‌شود که الگوی ثابتی از عدم توجه و یا بیش‌فعالی و رفتارهای تکانشی که شدیدتر و شایع‌تر از آن است که معمولاً در کودکان با سطح رشد مشابه دیده می‌شود به مدت حداقل شش ماه در کودک دیده شود، برای مطرح کردن این تشخیص باید برخی از علائم بیش‌فعالانه، تکانشی یا بی‌توجهی منجر به اختلال، قبل از 7 سالگی ظاهر شود، اختلال حداقل در دو زمینه وجود داشته باشد و عملکرد فرد با توجه به میزان رشد در زمینه‌های اجتماعی، تحصیلی یا شغلی مختل شده باشد.

   ADHD: اولین توصیف بالینی مربوط به نابهنجاری در کنترل اخلاقی‌ می‌باشد. اختلال بيش‌فعالي و نقص‌توجه ناشی از بدکار کردی و یا آسیب جزئی مغز است اما به تدریج اصطلاح آسیب جزئی مغز منسوخ شد و به جای آن، آنچه که بیشتر مد نظر قرار گرفت بیش‌فعالی در کودکان مطرح شد. اختلال بیش‌فعالی شامل ویژگی‌هایی مثل بیش‌فعالی، بی‌قراری، حواس‌پرتی و دامنه محدود توجه‌می‌باشد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه ادراک تحصیلی

  پرسشنامه ادراک تحصیلی

  ادراک تحصیلی با پرسشنامه رشیدی، امیری، مهرآورگیگلو و نودهی (1395) سنجیده می شود. این پرسشنامه شامل 31 سوال پنج گزینه ای می باشد که به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای نمره گذاری شده است که گزینه های آن از هرگز=1 تا همیشه=5 طراحی شده است به طوری که کسب نمره 1 از این پرسشنامه نشان دهنده کمترین میزان ادراکات و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان ادراکات می باشد. این پرسشنامه شامل چهار خرده مقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. پژوهش باباخانی (1390) اعتبار کلی و اعتبار خرده مقیاس های این پرسشنامه و یافته های پايايی نیز گزارش شده است که این مقدار نشان از پایایی این پرسشنامه دارد.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه ادراک شایستگی

  پرسشنامه ادراک شایستگی

  پرسشنامه ادراک شایستگی هارتر  1982

  تعداد سوالات : 20سوالی دو گزینه ای

  طریقه نمره گذاری : دارد

  سؤالات معکوس: دارد

  پایایی : دارد

  نوع فایل : WORD

  منبع : دارد

  هزینه :3000 تومان

  تعریف مفهوم ادراک شایستگی

  شایستگی را می‌توان در سه سطح فردی، سازمانی و راهبردی از یکدیگر متمایز کرد. در سطح فردی، شایستگی شامل دانش و مهارت‌های بالقوه، ظرفیت‌ها (قابلیت‌ها) و صلاحیت‌های کارکنان است. در سطح سازمانی، شایستگی شامل روش ویژه‌ای در ترکیب منابع گوناگون سازمان با یکدیگر است. به‌عبارت دیگر، شایستگی شامل ترکیب متقابل دانش و مهارت‌های کارکنان یا دیگر منابع سازمان، مانند دانش سیستم‌ها، امور جاری، رویه‌ها و تولیدات فنّاورانه است. درسطح راهبردی، شایستگی شامل ایجاد و حفظ برتری رقابت آمیز، از راه ترکیب خاصی از دانش، مهارت‌ ها، ساختار ها، راهبردها و فرآیندهاست

  ادراک‌شایستگی مجموعه پیچیده‌ای است از احساسات، نگرش‌ها و ادراکات آگاهانه و نا آگاهانه است که فرد در مورد ارزش، نقش و حالات جسمانی و روحی خود دارد.

  معرفی پرسشنامه ادراک شایستگی

  پرسشنامه ادراک شایستگی براساس نمودار خود ادراکی هارتر (1982) تهیه شده است. این پرسشنامه شامل 20 سوال دو گزینه‌‌ای بوده که دو گزینه است. همچنین طریقه نمره‌ گذاری معکوس می باشد. دارای بازه نمرات است که نمره کمتر از نقطه برش نشان‌دهنده ادراک شایستگی پائین و نمره بیشتر از نقطه برش باز گو‌ کننده ادراک شایستگی بالا است. ميزان اعتبار و پايايي پرسشنامه ‌‌هارتر، توسط پژوهش ‌هارتر (1982) بررسی شد و پرسشنامه دارای پایایی می باشد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه ‌اضطراب ‌امتحان

  پرسشنامه ‌اضطراب ‌امتحان

  اضطراب امتحان با پرسشنامه ‌اضطراب ‌امتحان ابوالقاسمی (‌1374) که مشتمل ‌بر ‌25 ‌ماده ‌است، ‌سنجیده می شود که طریقه نمره گذاری این پرسشنامه ‌بر ‌اساس ‌یک ‌مقیاس ‌پنج ‌گزینه­ ای لیکرت است که گزینه های آن از ‌خیلی ‌کم=1 تا خیلی ‌زیاد=5 ‌نمره گذاری می شود که نمره یک، نشان دهنده میزان پایین اضطراب امتحان و نمره پنج، نشان دهنده میزان بالا اضطراب امتحان است. ‌به ‌منظور ‌سنجش ‌اعتبار ‌اضطراب ‌امتحان ‌از ‌مقیاس ‌عزت ‌نفس ‌کوپر ‌اسمیت(coopersmith self-esteem inventory‌استفاده ‌شده است ‌که ‌58 ‌ماده ‌دارد ‌و ‌از ‌اعتبار ‌و ‌روایی ‌رضایت‌بخشی ‌برخوردار ‌است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه اضطراب حالت

  پرسشنامه اضطراب حالت

   اضطراب حالت با پرسشنامه ای که در سال 1970 توسط اشپیلبرگر و همکاران با نام فرم STAI-X ارائه شده، سنجیده می شود. این پرسشنامه Spielberger State-Trait Anxiety Inventory – STAI دارای 34 سوال توصیفی می‌باشد (اسپینفوون، 2005). طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 می باشد بطوری كه نمره 1 نشان­دهنده كمترين ميزان اضطراب حالت و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان اضطراب حالت است. میزان روایی و پایایی این پرسشنامه نیز به ترتیب با روش تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ به دست آمده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه افسردگی اضطراب استرس

  پرسشنامه افسردگی اضطراب استرس

  پرسشنامه (Depression Anxiety Stress Scales DASS-21) توسط لوویباند و لوویباند‌(1995) ساخته شده است که دارای ‌21 ‌گویه چهار گزینه ای ‌بوده ‌که ‌این مقیاس دو فرم کوتاه و بلند دارد که هر یک به ترتیب دارای 21 و 42 ماده هستند و سه بعد استرس، ‌اضطراب ‌و ‌افسردگی را ‌می‌‌‌سنجد که هر کدام توسط تعدادی سوال مشخص گردیده است. طریقه نمره‌گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت چهار درجه‌ای است که گزینه های آن از، به هیچ وجه در مورد من درست نیست=0 تا بسیار در مورد من درست است=3 می‌باشد که نمره هر یک ار ماده‌‌‌‌‌ها از صفر نشان‌دهنده کمترین میزان استرس، ‌اضطراب ‌و ‌افسردگی و نمره 3 نشان‌دهنده بیشترین میزان استرس، ‌اضطراب ‌و ‌افسردگی است. ضریب آلفای کرونباخ برای این مقیاس در یک نمونه هنجاری 717 نفری نیز گزارش شده است(لوویباند و لوویباند‌، 1995). در ايران نيز توسط مرادی پناه (1390)، آلفای كرونباخ  پرسشنامه نیز گزارش گردیده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه امنیت روانی

  پرسشنامه امنیت روانی

  امنیت روانی توسط پرسشنامه مازلو(1952) (Security Inseurity Inventory (SII طراحی شده است که دارای 18 سوال می‌باشد. این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس است. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 نمره گذاری شده است بطوری که نمره 1 نشان­دهنده کمترین میزان امنیت روانی و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان امنیت روانی است. روایی این آزمون با فنون مختلف، بررسی شده است. برای بررسی همسانی درونی این آزمون، از دو روش دونیمه کردن و دسته‌بندی زوج سوال‌هایی که هر یک چهار زیرمقیاس را اندازه‌گیری می‌کنند، استفاده شده است. این آزمون در کشور ایران برای اولین بار هنجاریابی شده است و در بررسی اعتبار آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که نشان از اعتبار بالای این آزمون حکایت دارد.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه امیدواری

  پرسشنامه امیدواری


  » تعداد سوالات: 12 سوال 4 گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » روایی و پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه امیدواری

  در متغير امیدواری، توسط پرسشنامه اشنایدر و لوپز (2007) ‌که مشتمل ‌بر ‌12 ‌ماده ‌چهار ‌گزینه ­ای ‌است، سنجیده ‌شده است که مشتمل ‌بر ‌12 ‌ماده ‌است ‌که ‌آزمودنی ‌بر ‌اساس ‌یک ‌مقیاس ‌چهار ‌گزینه­ ای ‌(کاملاً غلط=1 تا کاملاً درست=4‌) ‌به ‌آن ‌پاسخ ‌می‌گوید. از طرفی 4 تا از سوالات انحرافی بوده و بنابراین نمره‌‌‌ای به آنها تعلق‌ نمی‌گیرد و نمرات آنان برای سنجش امیدواری محسوب نمی‌شوند. نقطه برش پرسشنامه، نمره 20 است که نمره بیشتر از 20 نشان‌دهنده امیدواری بالا و نمره کمتر از 20 بازگو‌کننده امیدواری پائین است. 

  امیدواری

  امید شامل ادراکات شخص درباره‌ی توانایی‌هایش برای تعیین اهداف روشن، تدوین طرح‌هایی برای رسیدن به این اهداف (مسیرهای تفکر)، یافتن و حفظ انرژی و انگیزش مورد نیاز برای رفتن به دنبال آن اهداف و پیگیری آن‌ها (عامل تفکر) است. اهداف شامل هر چیزی می‌شود که درمانجویان خواهان تجربه کردن، پدید آوردن، به دست آوردن و تحقق آن باشند؛ بنابراین ممکن است اهدافی عمده و دراز مدت یا کوچک و کوتاه مدت داشته باشید. برای دستیابی درمانجویان به اهدافشان هم مسیرهای تفکر و هم عاملیت تفکر لازم و ضروری است.

  امیدواری شامل ادراکات شخص درباره‌ی توانایی‌هایش برای تعیین اهداف روشن، تدوین طرح‌هایی برای رسیدن به این اهداف (مسیرهای تفکر)، یافتن و حفظ انرژی و انگیزش مورد نیاز برای رفتن به دنبال آن اهداف و پیگیری آن‌ها (عامل تفکر) است.

  3,000 تومان