پرسشنامه های تربیت بدنی

 • پرسشنامه آمیخته بازاریابی ورزشی

  پرسشنامه آمیخته بازاریابی ورزشی


  » تعداد سوالات: 28 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه آمیخته بازاریابی ورزشی

  اندازه‌‌‌‌گیری عوامل موثر بر آمیخته بازاریابی ورزشی توسط پرسشنامه 28 سوالی معماری (1386) مورد سنجش قرار گرفته است. این پرسشنامه در برگیرنده هفت عامل آمیخته بازاریابی ورزشی است. طریقه نمره‌‌‌‌گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای و گزینه ها از (کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5) استبه طوری که نمره یک نشان‌دهنده کمترین میزان به کارگیری آمیخته بازاریابی ورزشی و نمره پنج نشان‌دهنده بیشترین میزان به کارگیری آمیخته بازاریابی ورزشی می‌باشد.

  آمیخته بازاریابی ورزشی

  آمیخته بازاریابی عبارت است از متغیرهای قابل کنترل بازاریابی که شرکت‌ها آنها را برای پاسخگویی به بازار‌‌‌های هدف در می‌آمیزند، همچنین آمیخته بازاریابی در برگیرنده همه کارهایی است که شرکت می‌توان انجام دهد تا بر میزان تقاضا برای محصولات و خدماتش اثر بگذارد. بازاریابی یکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین وظایف سازمان‌های ورزشی است. شرکت‌های ورزشی باید از طریق تلاش‌های بازاریابی خود، فرآورده را تبلیغ و آن‌ها را به خریداران بفروشند تا بتوانند در کارشان کامیاب شوند.در مقایسه با سایر فعالیت‌های تجاری، بازاریابی بیشتر با مشتری سروکار دارد. تامین رضایت و ایجاد ارزش برای مشتری در کانون اندیشه و عمل بازاریابی نوین قرار دارد.

  آمیخته بازاریابی ورزشی، فرایند طراحی و اجرای فعالیت‌ها از سوی مدیران ورزشی یک باشگاه و یک تیم برای تولید، قیمت گذاری، افزایش هواداران و مشتریان و توزیع یک محصول و یا خدمت ورزشی برای ارضای نیازها و تمایلات هواداران و مشتریان و تحقق اهداف باشگاهی و تیمی می‌باشد.بازاریابی‌‌‌های مؤثر ورزشی می‌تواند سوددهی زیادی داشته باشد. این سود شامل آگاهی دادن درباره ورزش و تشویق افراد برای آزمایش کردن ورزش برای اولین بار و یا جهت دادن به ورزش دیگری می‌باشد و ایجاد اطمینان، صداقت، نشاط و تعهد نموده و محرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را پیشنهاد می‌کند تا علم و آگاهی ایجاد نماید.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه استرس شغلی

  پرسشنامه استرس شغلی


  » تعداد سوالات: 60 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » سوالات معکوس : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه استرس شغلی

  متغير استرس شغلی با استفاده از پرسشنامه اسیپو (1998) مورد سنجش قرار‌ گرفته است. اين پرسشنامه دارای 60 سوال پنج گزينه‌ای مي‌باشد. نمره گذاری هر عبارت براساس مقياس ليكرت پنج درجه‌ای و گزینه ها از(بسیار کم=1 تا خیلی زیاد=5) می‌باشد، بطوری كه نمره 1 نشان­دهنده كمترين ميزان استرس شغلی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان استرس شغلی است.در حالی که نمره‌گذاری تعدادی از سوالات معکوس ‌می‌باشد.  همچین این پرسشنامه دارای شش بُعد می‌باشد.

   استرس شغلی

  استرس شغلی: استرس به عنوان يك وضعيت بيرونی است كه خواسته‌های غير معمول يا فوق‌العاده را بر شخص تحميل می كند. معمولاً استرس به معناي منفی كلمه به كار می رود و پيامدهای بروز آن را خبری نامطلوب می دانند؛ مانند كارمندی كه به حالت تعليق در می آيد و يا كارمندی كه رسماً تنبيه می شود که حاصل اين پيامدها نوعی ناراحتی روانی يا پريشان حالی برای فرد است.

  استرس شغلی و استرس روحی دو واژه‌ای است که معمولاً به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما یک معنی ندارند. استرس شغلی برای پیشرفت در زندگی لازم است. امّا وقتی از حد لازم فراتر می‌رود به استرس روحی منجر می‌شود. استرس روحی سبب پیشرفت نمی‌شود. بیر و نیومن، سترس شغلی را چنین تعریف می‌کنند: شرایطی که تحت تأثیر موقعیت شغلی پدید می‌آید دو فرد را از کنش معمولی منحرف می‌سازد.از طرف دیگر می‌توان گفت که استرس روحی، واکنش فرد در برابر میزان نامناسبی از فشار است. استرس روحی حالتی است در روان و تن که ناشی از وارد شدن فشارهای روحی یا جسمی به فرد است. بنابراین شاید فشار عصبی معادل دقیقی برای استرس روحی نباشد. استرس روحی اگرچه واکنش به فشار است، ولی خودِ فشار نیست. در یک تعریف دیگر، استرس روحی را تنش عصبی دانسته‌اند که بر اثر تعارض‌های داخلی ناشی از موقعیت‌های خارجی مختلف به وجود می‌آید.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه اضطراب رقابتی

  پرسشنامه اضطراب رقابتی

  اضطراب رقابتی توسط پرسشنامه 15 گویه ای اضطراب رقابتی بشارت و همکاران (1390) سنجیده می شود. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 است که کسب نمره 1 از این پرسشنامه نشان دهنده کمترین میزان اضطراب رقابتی و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان اضطراب رقابتی می باشد که تعددای از سوالات نیز بصورت معکوس نمره گذاری می شوند. این پرسشنامه دارای سه زیرمقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. ضرايب پايايی پرسشنامه­­ ی اضطراب رقابتی طی پژوهش بشارت و همکاران (1390) با روش آلفای كرونباخ  برای هر یک از زیر مقیاس‌ها نیز محاسبه شده است.

   

  5,000 تومان
 • پرسشنامه انگیزه های مشارکت در ورزش

  پرسشنامه انگیزه های مشارکت در ورزش


  » تعداد سوالات : 30 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه انگیزه های مشارکت در ورزش

  ابزار سنجش انگیزه‌ های مشارکت در ورزش پرسشنامه گیل و همکاران (1983) می‌باشد. این پرسشنامه دارای 30 سوال است که ۸ خرده‌مقیاس را اندازه گیری می‌کند. این پرسشنامه با مقیاس پنج درجه ای لیکرت نمره گذاری شده است و گزینه ها از (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=2) می باشد، که کسب نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان انگیزه‌های مشارکت ورزشی و نمره 5 نشان دهنده بیشترین میزان انگیزه‌های مشارکت ورزشی می‌باشد. روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی نیز تایید شده است. 

  انگیزه های مشارکت ورزشی

  انگیزه‌ها در همه فعالیت‌های انسانی به چشم می‌خورد، ولی میزان و نوع آن بسته به شرایط متفاوت است. آگاهی از اینکه چرا برخی افراد انگیزه بالایی برای دستیابی به اهداف خود دارند و برخی دیگر فاقد این انگیزه اند، اهمیت خاصی دارد. انگیزش یکی از مهم‌ترین مباحث حیطه روان‌شناسی ورزشی است. شناسایی و تشخیص انگیزه‌ها و پیش فرض‌های آنان یکی از محورهای اساسی در توضیح رفتارهای مردم به منظور شرکت در انواع ورزش‌های تفریحی، است. تعیین این که چرا مردم در اینگونه تفریحات شرکت می‌کنند یا شناسایی عوامل بازدارنده مشارکت، به مدیران و برنامه ریزان در برنامه ریزی اصولی برای گسترش ورزش‌های تفریحی کمک می‌کند و یکی از مشکل‌ترین و در عین حال اساسی‌ترین موضوع در مشارکت ورزشی، بهبود و توسعه ابزارهای انگیزشی است.

  انگیزۀ مشارکت به تفاوت‌های فردی برای شرکت در فعالیت‌های ورزشی می‌پردازد، زیرا بسته به تفاوت‌های فردی و رشته‌های مختلف ورزشی نوع انگیزش افراد در دستیابی به اهداف (اهداف ورزشی) اهمیت خاصی دارد. آگاهی از اینکه چرا برخی افراد برای دستیابی به اهداف خود انگیزش بالایی دارند و برخی دیگر فاقد این انگیزش‌اند اهمیت خاصی دارد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه بیگانگی شغلی

  پرسشنامه بیگانگی شغلی

  بیگانگی شغلی با پرسشنامه 22 سوالی بيگانگی شغلی صداقتی فرد (1388) سنجیده می شود که دارای پنج  خرده مقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص گردیده اندکه از تست لیکرت پنج ارزشی استفاده شده است. این پرسشنامه در طیف لیکرت پنج درجه‌ای که گزینه ای آن به­ صورت خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 نمره­ گذاری شده است به طوری که نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان بیگانگی شغلی و نمره 5 نشان‌دهنده بیشترین میزان بیگانگی شغلی است. میزان روایی این پرسشنامه در پژوهش صداقتی فرد (1388) با روش تحلیل عاملی تائیدی و میزان پایایی آن نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه تمایل به حضور هواداران فوتبال

  پرسشنامه تمایل به حضور هواداران فوتبال


   

  » تعداد سوالات: 5 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » روایی و پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه تمایل به حضور هواداران فوتبال

  متغير تمایل به حضور هواداران فوتبال با استفاده از پرسشنامه مگنوس (2008) مورد سنجش قرار گرفت. اين پرسشنامه داراي 5 سوال پنج گزينه‌ای مي‌باشد كه به صورت طيف ليكرت پنج درجه ای نمره‌گذاری شده است. به طوری كه برای هر گزينه خیلی زیاد= 5 تا خیلی کم= 1، در نظر گرفته شده است. كه نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان تمایل به حضور هواداران فوتبال و نمره 5 بازگو‌‌كننده بيشترين ميزان تمایل به حضور هواداران فوتبال است. اين پرسشنامه دارای دو بُعد می باشد.

  تمایل به حضور هواداران فوتبال

  تمایل به حضور هواداران فوتبال به معنی تمایل هواداران نسبت به حضور در ورزشگاه‌ها و حمایت از تیمشان در مسابقات و نیز معرفی تیم محبوبشان به خویشاوندان و دوستان می‌باشد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه تمایل ورزشکاران به استفاده از خدمات باشگاهی

  پرسشنامه تمایل ورزشکاران به استفاده از خدمات باشگاهی


  » تعداد سوالات: 9 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه تمایل ورزشکاران به استفاده از خدمات باشگاهی

  تمایل ورزشکاران به استفاده از خدمات باشگاهی با استفاده از پرسشنامه مگنوس (2008) مورد سنجش قرار گرفته است. اين پرسشنامه داراي 9 سوال پنج گزينه‌ای می‌‌باشد كه به صورت طيف ليكرت پنج درجه ای نمره گذاری شده است. به طوری كه براي هر گزينه كاملاً موافقم 5 تا  كاملاً مخالفم 1، در نظر گرفته شده است، به طوری که کسب نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان تمایل ورزشکاران به استفاده از خدمات باشگاهی و نمره 5 نشان دهنده بیشترین میزان تمایل ورزشکاران به استفاده از خدمات باشگاهی‌‌ می‌باشد. همچنین اين پرسشنامه دارای سه بُعد می باشد. 

  تمایل ورزشکاران به استفاده از خدمات باشگاهی

  امروزه محیط زندگی به طور روزافزون به سوی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش می‌رود و خدمات، که از جمله مباحث تازه مدیریت است، قلب ارزش آفرین در اقتصاد قلمداد می‌شود. خدمات شامل فعالیت‌های نامحسوس و لمس نشدنی هستند که موجب منفعت یا رضای خاطر می‌گردند، اما مالکیت چیزی را به دنبال ندارند. تحقیقات نشان می‌دهد که در دو دهه اخیر علاقه‌مندی به کیفیت خدمات به صنعت ورزش نیز کشیده شده است، به گونه‌ای که امروزه کیفیت خدمات یکی از مهمترین سرفصل‌ها در زمینه مدیریت خدمات و بازاریابی ورزشی است. در این میان، شدت گرفتن رقابت در وضعیت فعلی عرضه کنندگان خدمات ورزشی را بر آن می‌دارد تا رویدادهای حیاتی و تأثیر آن‌ها را بر رفتار مشتری بررسی کنند. همچنین کیفیت خدمات نه تنها مهمترین عامل رضایت مشتری است، بلکه ملاک اصلی برای اندازه‌گیری رقابت در سازمان به حساب می‌آید. بنابراین درک و برآورده کردن انتظارات، برقراری رابطه کارآمد با مشتریان و در نهایت خلق و ارائه ارزش با آن‌ها، از مهمترین مباحث مورد علاقه محققان و مدیران مراکز خدماتی صنعت ورزش محسوب می‌شود و مسلم است که تأمین رضایت مشتریان، وفادار کردن آنها و شناسایی  عوامل تأثیرگذار بر میزان وفاداری آنها به مراکز ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار است.

  تمایل ورزشکاران به استفاده از خدمات باشگاهی، فرآيند خريد خدمات خاص از يك باشگاه توسط ورزشکار تعريف می شود كه با هدف خاصی از سوی وی صورت می پذيرد‌‌‌.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه تنش شغلی

  پرسشنامه تنش شغلی

  متغير تنش شغلی کارکنان با استفاده از پرسشنامه اسیپو (1998) مورد سنجش قرار‌‌‌‌ می گیرد اين پرسشنامه دارای 18 سوال پنج گزينه ای مي‌باشد كه طریقه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طيف ليكرت پنج درجه ای می باشد و گزینه ها از (هیچگاه=1 تا یشتر اوقات=5) طراحی شده است، که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان تنش شغلی کارکنان است و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان تنش شغلی کارکنان است. لازم به ذکر است که نمره گذاری تعدادی از سوالات معکوس می‌باشد. همچنین اين پرسشنامه دارای شش بُعد می‌باشد. روایی محتوایی این پرسشنامه طی پژوهشی بسیار مطلوب گزارش شده است و پایایی آن به شیوه بازآزمایی در سطح رضایت بخشی محاسبه و گزارش شده است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه عوامل موثر بر تمایل به حضور هواداران فوتبال

  پرسشنامه عوامل موثر بر تمایل به حضور هواداران فوتبال


   

  » تعداد سوالات: 31 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » روایی و پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه عوامل موثر بر تمایل به حضور هواداران فوتبال

  ابزار اندازه­ گيری عوامل موثر بر تمایل به حضور هواداران فوتبال، پرسشنامه 31 گویه‌ای علیمحمدی و همکاران (1393) می‌باشد. این پرسشنامه دارای هشت عامل است. طریقه نمره‌گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای بوده به گونه‌ای که گزینه ها از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5  می باشد. ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه توسط علیمحمدی و همکاران (1393)، نیز به دست آمده که نشان از مطلوبیت پرسشنامه می‌باشد.

  عوامل موثر بر تمایل به حضور هواداران فوتبال

  عوامل گوناگونی بر میزان و کیفیت حضور تماشاگران در رویدادهای ورزشی تاثیر‌ می‌گذارند، در این بین‌ می‌توان به جذابیت بازی، عوامل اقتصادی،عوامل جمعیت شناختی، عوامل مرتبط با ورزشگاه، ارزش ورزش در جامعه، هویت تماشاگران و عوامل انگیزشی اشاره کرد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه فرسودگی شغلی

  پرسشنامه فرسودگی شغلی


  » تعداد سوالات: 21 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه فرسودگی شغلی

  به منظور اندازه‌‌گيری متغير فرسودگی شغلی از تست مسلچ (1998) مورد استفاده قرار گرفته است. و طریقه نمره گذازی با مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای و گزینه از  (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5) است که نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان فرسودگی شغلی و نمره 5 نشان‌دهنده بیشترین میزان فرسودگی شغلی است. همچنین دارای سه مولفه می باشد. و اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﻳﺎﻳی اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﻴﺎن (۱۳۷۱) ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

  فرسودگی شغلی

  تنیدگی و فشارهای عصبی  شدید ناشی از ماهیت، نوع و یا وضعیت نامناسب کار به پیدایش حالتی در کارکنان منجر می‌شود که فرسودگی نامیده شده است. در این حالت، کار، اهمیت و معنای خود را از دست می‌دهد. عبارت فرسودگی بصورتی که امروزه استفاده می‌شود، اولین بار توسط فروید در سال 1974 مطرح گردید، تا قبل از این تاریخ برای کسانی که به سندروم مورد نظر مبتلا می‌شدند تشخیص افسردگی داده می‌شد اما در سال‌های دهه 80 و 90 این اختلال به عنوان اختلال مجزا شناخته شد و قاعدتاً برای رفع آن نیز راهبردهای جداگانه توصیه گردید. فرسودگی شغلی برای توصیف سندرمی به کار می‌رود که عمدتاً افرادی را مبتلا می‌سازد که در مراکز اجتماعی، بهداشتی شاغل باشند. مانند وکلا، مدیران، پزشکان، مشاوران، معلمان و افرادی که در نیروهای انتظامی فعالیت دارند، مشاغل مورد نظر در اجتماع حایز احترام خاصی می‌باشد و با مراجعه کنندگان سروکار دارند که نیازهای مهمی داشته باشند و در شرایط دشواری به سر می‌برند.

  فرسودگی شغلی یا کارزدگی را از لحاظ لغوی می‌توانیم تحلیل قوای روانی که گاهی با افسردگی همراه هست و از تلاش برای کمک به بیماران روانی یا افراد تحت فشار روانی ناشی می‌شود، تعریف کرد. فرسودگی شغلی نشانگان خستگی مفرط عاطفی به دنبال سال‌ها درگیری و تعهد نسبت به کار و مردم هست. به عبارت دیگر فرسودگی شغلی خستگی فیزیکی، هیجانی و روانی به دنبال قرار گرفتن طولانی مدت در موقعیت کار سخت هست.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه قابلیت‌ های بازاریابی

  پرسشنامه قابلیت‌ های بازاریابی


  » تعداد سوالات: 35 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه قابلیت‌ های بازاریابی

  ابزار اندازه گيری قابلیت‌های بازاریابی، پرسشنامه قابلیت‌های بازاریابی، گرای و همکاران (2007)‌‌ می‌باشد. اين پرسشنامه داراي 35 سوال پنج گزينه‌ای مي‌باشد. مقياس پاسخگويی این پرسشنامه پنج درجه‌ای لیکرت (کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5)‌‌ می‌باشد، ‌که کسب نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان قابلیت‌های بازاریابی مربیان بدنسازی و نمره 5 نشان دهنده بیشترین میزان قابلیت‌های بازاریابی مربیان بدنسازی‌‌ می‌باشد. همچنین اين پرسشنامه دارای 2 بعد  می باشد.

  قابلیت‌ های بازاریابی

  در نگرش اصالت منابع، قابلیت‌ها عبارت است از مهارت‌های مورد نیاز یک شرکت برای کسب مزیت کامل از منابع در اختیارش. این مهارت‌ها، در رویه‌های یک سازمان نهفته است و شامل روشی است که شرکت از طریق آن تصمیم‌گیری می‌کند و فرایندهای درونی را به منظور دستیابی به اهداف سازمانی مدیریت می‌کند. قابلیت‌ها مجموعه‌ی پیچیده‌ای از مهارت‌ها و دانش تجمعی است که از طریق فرآیندهای سازمانی به کار گرفته شده است و شرکت‌ها را قادر ساخته تا فعالیت‌ها را هماهنگ کرده و از دارایی هایشان استفاده نماید. این قابلیت‌ها شرکت را قادر ساخته تا ارزشی به کالاها و خدماتش بیافزاید، شرایط بازار را بپذیرد، از فرصت‌های بازار سود برده و تهدیدهای رقابتی را ببیند. موفقیت شرکت، وابسته به توسعه قابلیت‌ها و ارتباطاتی است که برای شرکت منحصر به فرد هستند و در میان مدت تا بلندمدت حفظ می‌گردند. 

  قابلیت‌های بازاریابی عبارت است از جمع‌آوری اطلاعات از محیط بیرون و مجموعه فعالیت‌های درون شرکت. قابلیت‌های بازاریابی به مدیران ارشد برای دستیابی به استراتژی، برنامه، هدف یا حتی چشم‌انداز سازمان کمک شایانی‌‌ می‌کند. در واقع سیستم قابلیت‌های بازاریابی مشخص‌‌ می‌کند که چه استراتژی بازاریابی مورد نیاز مدیران است. در واقع قابلیت بازاریابی فرآیند یکپارچه‌ای است که در آن شرکت‌ها از منابع محسوس و نامحسوس برای درک پیچیدگی نیازهای خاص مشتریان، دستیابی به تمایز نسبی در محصولات برای برتری رقابتی و در نهایت دستیابی به کیفیت مناسب استفاده می‌کنند.قابلیت‌های بازاریابی نشان دهنده توانایی‌های خاص یک شرکت در شناسایی بازارهای هدف، استراتژی‌های و آمیخته‌های بازارهای در حال توسعه است که باعث حفظ ارتباط با مشتریان وفادار می‌شود

  3,000 تومان