دسته بندی نشده

 • پرسشنامه ارتباط و بازاریابی توصیه ای (لام و مایزرسکی، ۲۰۰۵)

  معرفی پرسشنامه

  پرسشنامه ارتباط و بازاریابی توصیه ای توسط Lam و Mizerski در سال 2005 تهیه شده است که حاوی 8 سوال است و از طیف لیکرت است. این پرسشنامه دارای دو بعد می باشد.

  پایایی

  قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل)

   

  روایی

  اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). ( روایی درون فایل)

  (توضیحات کامل در داخل فایل)

  کد محصول: 386

   پایایی: دارد

  روایی: دارد

  فایل ورد: دارد

  تعداد سوال: 8 سوال

  تعداد مولفه: 2 مولفه

  مدل پرسشنامه: دارد

   تعداد صفحات: 3

   منبع: دارد

   تفسیر و نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)

   قیمت: فقط 10۰۰ تومان

   گارانتی: دارد ( کیفیت این فایل تضمین شده است درصورت هرگونه مشکل یا نارضایتی احتمالی مبلغ شما بازگردانده می شود)

   

  3,000 تومان