نرم افزار آماری spss

نرم افزار آماری spss

آرمان پژوهان

با پیشرفت علوم و گسترش تکنولوژی، اهمیت استفاده از روش‌های آماری در علوم مختلف بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و آموختن آمار کاربردی در هر رشته جزء ملزومات گردیده است. فرآیند آنالیز آماری کمک می‌کند تا پژوهشگر بتواند از داده‌های اولیه، اطلاعات مورد نیاز خود را استخراج کند و در صورت لزوم نتایج را تعمیم دهد. اگر حجم داده‌ها بزرگ باشد، استفاده از روش‌های مختلف آنالیز آماری بسیار خسته‌کننده و مشکل خواهد بود. امروزه انواع نرم‌افزارهای مختلف آماری موجود، قادرند انواع آنالیزهای آماری را انجام دهند.

نرم‌افزار SPSS یکی از قدیمی‌ترین، برنامه‌های کاربردی در زمینه تجزیه وتحلیل‌های آماری است؛ نرم‌افزاری آماری با قبلیت‌های انجام توصیفی زیبا و گویا از اطلاعات، شامل رسم نمودارها و چارت‌های گوناگون و محاسبات مربوط به میانگین، انحراف معیار واریانس، میانه و غیره.

کلمه  SPSS مخفف Statistical package for social science (نرم‌افزار آماری برای علوم اجتماعی) می‌باشد. این نرم‌افزار که یکی از نرم‌افزارهای تخصصی آمار است، بیشتر به بحث‌های آماری در حیطه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم رفتاری و … می پردازد.

 

قابلیت‌های نرم افزار SPSS  به ‌شرح زیر است:

 • تهیه خلاصه‌های آمای مانند گراف‌ها، جداول‌، آماره‌ها و …
 • انواع توابع ریاضی مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاریتم، توابع مثلثاتی و …
 • تهیه انواع جداول سفارشی مانند جداول فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی و
 • انواع توزیع‌های آماری شامل توزیع‌های گسسته و پیوسته
 • تهیه انواع طرح‌های آماری
 • انجام آنالیز واریانس یکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آنالیز کوواریانس
 • تکنیک‌های تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی
 • ایجاد داده‌های تصادفی و پیوسته
 • محاسبه انواع آماره‌های توصیفی
 • انواع آزمون‌های مرتبط با مقایسه میانگین بین دو یا چند جامعه مستقل و وابسته
 • قابلیت مبادله اطلاعات با نرم‌افزارهای دیگر