مبانی نظری

مبانی نظری


 

1. این فایل ها فقط و فقط به جهت یاری رساندن به پژوهشگرانی است که قصد دارند، مبانی نظری و یا ادبیات تحقیق خود را تقویت بخشیده و آن را در اسرع وقت انجام دهند و بنابراین شرکت آرمان پژوهان هیچ مسئولیتی در قبال سوء استفاده بعضی اشخاص از این فایل ها را به عهده نمی گیرد.

2. به جهت اطمینان از اصالت متون ادبیات پژوهش با قالب ورد (WORD)، اصل مقالات به صورت فایل پی دی اف (PDF) نیز موجود می باشند.

3. به استفاده کننده از این مطالب پیشنهاد می شود که بنا بر خواسته خود، نحوه قرارگیری مطالب را تنظیم کنند.

4. هزینه دریافتی تنها شامل جستجو مطالب مشابه در زمینه ای خاص و نیز تایپ آنها می باشد و اصل مقالات دربرگیرنده هزینه ای نمی باشد، بنابراین قرارگیری اصل مقالات به جهت اطمینان از اصالت متون و نیز رفرنس دهی فرد استفاده کننده از اصل مقالات در پژوهش خود می باشد.

 

 • پرسشنامه رهبری اخلاقی

  پرسشنامه رهبری اخلاقی

  رهبری اخلاقی با پرسشنامه رهبری اخلاقی لم باویک و همکاران (2017) سنجیده می شود که شامل 10 سوال پنج گزینه ­ای می­ باشد. طریقه نمره‌گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت پنج گزینه‌ای می باشد که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 طراحی شده است که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان رهبری اخلاقی و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان رهبری اخلاقی است. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس نیز طی پژوهش لم باویک و همکاران (2017) به دست آمده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه توانمندی کارکنان

  پرسشنامه توانمندی کارکنان

  پرسشنامه توانمندی کارکنان با پرسشنامه توانمندی تائوا و همکاران(2018) سنجیده می شودکه شامل 14 سوال پنج گزینه ­ای می ­باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت پنج گزینه‌ای می باشد که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 طراحی شده است  که نمره 1 نشاندهنده کمترین میزان توانمندی  و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان توانمندی است. پرسشنامه توانمندسازی کارکنان نیز مشتمل بر سه خرده مقیاس می‌باشد که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند.

   

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه قلدری سازمانی

  پرسشنامه قلدری سازمانی

  قلدری سازمانی ادراک شده توسط پرسشنامه 22 سوالی، لسچینگرو فیدا (2014) سنجیده می شود. که این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس می باشد که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده‌اند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج گزینه‌‌‌ای است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 طراحی شده است به طوری که کسب نمره 1 از این پرسشنامه نشان دهنده کمترین میزان قلدری سازمانی ادراک شده و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان قلدری سازمانی ادراک می باشد. 

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه سبک رهبری

  پرسشنامه سبک رهبری

  سبک رهبری با پرسشنامه 18 سوالی (پنج گزینه ای) از پرسشنامه سبک رهبری هوگتان و نگ (2002) مورد سنجش قرار می گیرد. که این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس است که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. همچنین نحوه نمره‌گذاری سوالات این پرسشنامه نیز براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 طراحی شده است به طوری که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان استفاده از سبک های رهبری و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان استفاده از سبک های رهبری است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه خلق مثبت

  پرسشنامه خلق مثبت 

  خلق مثبت توسط پرسشنامه 20 سوالی رفیعی‌نیا (1386) مورد سنجش قرار می گیرد. این پرسشنامه دارای 20 واژه می باشد که از آزمودنی خواسته می شود که میزان احساسات و هیجانات خود را نسبت به آنان در طیفی پنج گزینه ای بازگو کند. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا  خیلی زیاد=5 است  که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان خلق مثبت و نمره 5 نشان دهنده بیشترین میزان خلق مثبت است که هرچه نمرات بیشتر باشد، میزان خلق مثبت فرد بیشتر است. طریقه نمره گذاری تعدادی از سوالات برعکس می باشند. میزان پایایی و روایی این پرسشنامه در تحقیق مک‌گری و کوستا (1991) نیز به دست آمده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه برونگرایی

  پرسشنامه برونگرایی

  برونگرایی توسط پرسشنامه 12 سوالی نئو (1985؛ به نقل از مک‌ گری و کوستا، 1991) مورد سنجش قرارمی گیرد. این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت نئو می باشد که یکی از عوامل آن عامل برونگرایی است که متشکل از 12 سوال پنج گزینه ای است. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 طراحی شده است در حالی که طریقه نمره گذاری تعدادی از سوالات نیز برعکس می باشند که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان برونگرایی و نمره 5 نشان دهنده بیشترین میزان برونگرایی است که هرچه نمرات بیشتر باشد، میزان برونگرایی فرد بیشتر است. میزان پایایی و روایی این پرسشنامه در تحقیق مک‌گری و کوستا (1991) نیز به دست آمده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه رضایت مشتری

  پرسشنامه رضایت مشتری

  رضایت مشتری با پرسشنامه رضایت مشتری براساس مدل کانو (1984) سنجیده می شود که شامل 24 عامل پنج گزینه ای است که این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس می باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از  خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 می باشند که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان رضایت مشتری و نمره 5 نشان دهنده بیشترین میزان رضایت مشتری است. میزان روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش کاظمی و مهاجر (1388) نیز به دست آمده است که نشان از بالا بودن اعتبار پرسشنامه می باشد.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه سبک رهبری دموکراتیک

  پرسشنامه سبک رهبری دموکراتیک

  سبک رهبری دموکراتیک با پرسشنامه‌ 21 گویه ای لامبرت و ناگنت (2009) سنجیده می شود که دارای سه خرده مقیاس بوده که هر کدام با تعدادی سوال مطرح شده اند. همچنین طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد که گزینه های آن از هرگز=1 تا همیشه=5 طراحی شده است که نمره 1 نشاندهنده کمترین میزان سبک رهبری دموکراتیک و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان سبک رهبری دموکراتیک است. از طرفی میزان روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش لامبرت و ناگنت (2009) نیز به دست آمده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه کیفیت اطلاعات

  پرسشنامه کیفیت اطلاعات

  برای اندازه گیری متغیر کیفیت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی از پرسشنامه دلون و مک‌لین (2006)‌ استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 12 سوال پنج گزینه ای بوده که دارای چهار خرده مقیاس است. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 طراحی شده است که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان کیفیت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان کیفیت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه فرهنگ کاری

  پرسشنامه فرهنگ کاری

  ابزار اندازه­ گیری فرهنگ کاری، پرسشنامه 60 گویه­ ای دنیسون (2006) است. این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس است. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 طراحی شده است که نمره 1 نشاندهنده کمترین میزان فرهنگ کاری و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان فرهنگ کاری است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه سیاست های سازمانی

  پرسشنامه سیاست های سازمانی

  ابزار اندازه­ گیری سیاست‌ های سازمانی پرسشنامه 15 سوالی هریس و همکاران (2007) می‌باشد که  طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 طراحی شده است که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان سیاست سازمانی و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان سیاست سازمانی است. این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس می­ باشد. پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ  و روایی محتوایی نیز گزارش شده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه انزوای اجتماعی

  پرسشنامه انزوای اجتماعی

  متغیر انزوای اجتماعی، توسط پرسشنامه چلپی و امیرکافی (1383) مورد سنجش قرار گرفته است که شامل 19 سوال پنج گزینه است. طریقه نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 طراحی شده است که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان انزوای اجتماعی و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان انزوای اجتماعی است. این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس است. طریقه نمره‌گذاری تعدادی از سوالات نیز معکوس می‌باشند. ضریب پایایی این مقیاس نیز به دست آمده است.

  5,000 تومان 3,000 تومان