تجزیه تحلیل آماری

تجزیه تحلیل آماری


خدمات تجزیه و تحلیل آماری شامل موارد زیر است

♦ افزایش کیفیت تصمیم گیری های مدیران از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیاره با کمک نرم افزارهای آماری مرتبط:

AHP, Expert Choice, TOPSIS

 

♦ سرشماری، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل پیشرفته مسائل آماری با نرم افزارهای مرتبط:

SPSS, Lisrel, PLS, AMOS, Eviews, SAS, Endnote

 

♦ تجزیه و تحلیل پیشرفته مسائل آماری با نرم افزارهای مرتبط :

SPSS, Lisrel, PLS, AMOS, TOPSIS, Expert Choice, Eviews, SAS, AHP

 

♦ تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های مراکز پزشکی، درمانی مشاوره ای و آزمایشگاهی در راستای ارتقای سلامت جامعه