تجزیه تحلیل آماری

خدمات اشخاص حقوقی

خدمات تجزیه و تحلیل آماری شامل موارد زیر است

افزایش کیفیت تصمیم گیری های مدیران از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیاره با کمک نرم افزارهای آماری مرتبط AHP, Expert Choice, TOPSIS
سرشماری، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل پیشرفته مسائل آماری با نرم افزارهای مرتبط : SPSS, Lisrel, PLS, AMOS, Eviews, SAS, Endnote
تجزیه و تحلیل پیشرفته مسائل آماری با نرم افزارهای مرتبط : SPSS, Lisrel, PLS, AMOS, TOPSIS, Expert Choice, Eviews, SAS, AHP
تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های مراکز پزشکی، درمانی مشاوره ای و آزمایشگاهی در راستای ارتقای سلامت جامعه