فروشگاه

 • پرسشنامه هوش معنوی

  پرسشنامه هوش معنوی


  » تعداد سوالات : 24 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه هوش معنوی

  ابزار اندازه­ گيری متغير هوش معنوی، پرسشنامه 24 سوالی ليندا (2011) می‌باشد. اين پرسشنامه براي سنجش ميزان هوش معنوي در چهار بُعد طراحی و ساخته شده است و مقياس پاسخگويی آن طیف لیکرت پنج درجه‌ای و گزینه ها از (كاملاً مخالفم=1 تا كاملاً موافقم=5) است. نقطه برش این پرسشنامه نمره 72 است. نمره بیشتر از 72 نشان می‌دهد که هوش معنوی فرد پائین و نمره بیشتر از 72 نشان می‌دهد که هوش معنوی فرد بالا می‌باشد.

  هوش معنوی

  هوش معنوی توانایی عمل‌کردن هوشمندانه و عاقلانه است. در حالی که آرامش بیرونی را بدون توجه به شرایط حفظ می‌کنیم. هوش معنوی، هوش ذاتی انسان است، اما مانند هر هوش‌ دیگری می‌بایست رشد یابد. بدین معنی با توجه به مهارت‌هایی که هوش معنوی را تشکیل می‌دهند می‌توانیم آن را تعریف و اندازه‌گیری نماییم. هوش معنوی را استعداد ذاتی می داند كه انسان در حل مسائل معنوی و ارزشی خود به كار می گيرد و زندگی را در حالت گسترده از غنا و معنا قرار می دهد.

  هوش معنوی، احساس خود را توسعه مي‌دهد كه نتيجه‌‌‌ی نظرات، عقايد و تجربه‌ها نيست، بلكه چيزی فراتر از شخصيت است. هوش معنوی نبوغ طبيعي زندگي است كه هر كسي آنرا به ارث مي‌برد. فرآيند هوش معنوی می تواند حالتی از زندگي در تعجب، علاقه و اشتياق باشد. جايي كه بصيرت (بينش) جديد بعنوان نشانه‌هايي از هوش جديد در نظر گرفته مي‌شود كه ما را قادر مي‌سازد از آن پيروی كنيم. لحظه‌‌های دشوار زندگی بهترين زمانی است كه می توان اين هوش را اندازه گرفت. هوش معنوی قبل از هر چيز هدايت خود است.

  IQ به عنوان هوشی كه در جستجوي چيستی اشياء است، EQ به عنوان هوشی كه در جستجوی درك و فهم چگونگی اشياء است و SQ به عنوان هوشی كه در جستجوی درك چرايی اشياء است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه هوش هیجانی

  پرسشنامه هوش هيجانی


   

  » تعداد سوالات: 20 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه هوش هيجانی

  ابزار اندازه ­گيری متغير هوش هيجانی، پرسشنامه 20 سؤالی گلادسون و آگوستين بوده كه در سال 2009 توسط ايشان طراحی گرديده است. اين پرسشنامه براي سنجش ميزان هوش هيجانی در چهار بعد طراحی و ساخته شده است. مقياس پاسخگويی آن پنج درجه‌ای (كاملاً مخالفم=1 تا كاملاً موافقم=5) است.که نمره 60 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از 60 نشان‌دهنده هوش هیجانی پائین و نمرات بیشتر از 60 نشان‌دهنده هوش هیجانی بالا است. که در هر پرسش نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان هوش هیجانی و نمره 5 بیان کننده بیشترین میزان هوش هیجانی است. 

  هوش هيجانی

  با وجود آن که مفهوم هوش از جمله مفاهیمی ‌است که از گذشته تا حال مورد توجه بوده است، اما نکته‌ی مهم این است که در واقع از آغازِ مطالعه‌ی هوش غالباً بر جنبه‌های شناختی آن نظیر حافظه، حل مسئله و تفکر تأیید شده است، درحالی که امروزه نه تنها جنبه‌های غیر‌شناختی هوش مثل توانایی‌های عاطفی، هیجانی، شخصی و اجتماعی مورد توجه‌اند، بلکه در پیش‌بینی توانایی فرد برای موفقیت و سازگاری در زندگی نیز مورد اهمیت واقع شده‌اند. 

  هوش : یکی از تعاریفی که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته، تعریف مطرح شده توسط وکسلر(1985) می‌باشد. او هوش را یک مفهوم کلی تلقی می‌کرد که شامل توانایی‌های فرد برای اقدام هدف‌مندانه، تفکر منطقی و برخورد مؤثر با محیط است. او تاکید داشت که هوش کلی را نمی‌توان با توانایی هوشمندانه معادل دانست، بلکه باید آن را به‌عنوان جلوه‌های آشکار شخصیت تلقی نمود. لذا از نظر وکسلر هوش می‌تواند اجتماعی، عملی یا انتزاعی باشد اما نمی‌توان آن را مستقل از جنبه‌های غیرذهنیمانند ابتکار، سائق، علایق یا نیاز به پیشرفت‌ اندازه‌گیری کرد.

  هیجان : در فرهنگ لغت آکسفورد(1992) معنای لغوی هیجان این گونه آمده است : هر تحریک یا اغتشاش در ذهن، احساس، عاطفه، هر حالت ذهنی قدرت‌مند یا تهییج شده. در این‌جا هیجان برای اشاره به یک احساس، فکر، حالت روانی و بیولوژیکی مختص آن و دامنه‌ای از تمایلات شخصی برای عمل کردن به کار می‌رود. و هوش هيجانی : عبارت است از توانايی تشخيص احساسات افراد، برای درك سلسله امور عاطفی و استفاده از عواطف و هيجانات در انجام وظايف شناختی. هوش هيجانی برای موفقيت در زندگی و همچنین در كار نقش حياتی دارد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه وجهه سازمانی

  پرسشنامه وجهه سازمانی


  » تعداد سوالات: 18 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه وجهه سازمانی

  ابزار اندازه گیری وجهه سازمانی، پرسشنامه وجهه سازمانی کامپدرساد (2001) می باشد که دارای 18 سوال پنج گزینه ای بوده که طریقه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است  که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 نمره گذاری شده است كه نمره 1 نشاندهنده كمترين ميزان وجهه سازماني و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان وجهه سازماني است. این آزمون دارای نه بعد می باشد . میزان روایی و پایایی این پرسشنامه نیز برآورد گردیده است.

  وجهه سازمانی

  وجهه سازمانی از نظر مدیریت استراتژیک، یک دیدگاه جمعی و یک تصور جمعی چندگانه از طرف ذینفعان یک سازمان یا یک شرکت است. وجهه سازمانی بازنمایی از اقدامات گذشته و چشم انداز های آینده است. وجهه سازمانی مهمترین دارایی استراتژیک و ارزشمندی است که سازمان و یک شرکت میتواند داشته باشد.  همچنین وجهه سازمانی ارزیابی سازمان توسط ذینفعان در طول زمان است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه وفاداری برند

  پرسشنامه وفاداری برند


  » تعداد سوالات : 6 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه وفاداری برند

  ابزار اندازه‌گیری وفاداری برند، پرسشنامه 6 سوالی نیک هاشمی و همکاران (2016) می‌باشد. این پرسشنامه دارای دو بُعد است. همچنین طریقه نمره‌گذاری براساس طیف لیکرت پنج درجه‌‌‌‌‌ای است، به گونه‌‌‌‌‌ای که گزینه ها از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 می‌باشد، که نمره 1 در این پرسشنامه نشان دهنده کمترین میزان وفاداری به برند می‌باشد و نمره 5 نشان دهنده بیشترین میزان وفاداری به برند می‌باشد.

  وفاداری به برند

  ایجاد نام و نشان تجاری، از زمینه بازاریابی و تبلیغات فراتر رفته و به همان اندازه که ساختار اقتصادی دارد، ساختار اجتماعی نیز دارد. تبلیغات یک عامل نمایان بازاریابی است، اما نام و نشان تجاری مرکز ارتباطات بازاریابی بوده و اغلب چالش‌ها در تبلیغات از استراتژی نام و نشان تجاری نشأت می‌گیرد. یکی از مفاهیم معتبر در این حوزه، وفاداری برند است. این مفهوم نقش مهمی را در ایجاد منافع بلندمدت برای شرکت ایفا می‌کند. زیرا مشتریان وفادار نیازی به تلاش‌های ترفیعی گسترده ندارند، آن‌ها با کمال میل حاضرند مبلغ بیشتری را برای کسب مزایا و کیفیت برند بپردازند. وفاداری برند مضمون مرکزی بازاریابی تئوری و عملی، در ایجاد مزیت رقابتی پایدار است. در بازار رقابتی امروزی نیز، با کاهش قدرت پیش بینی و کاهش تفاوت محصولات، وفاداری به مارک تجاری، به عنصر اصلی استراتژی و تاکتیک بازاریابی شرکت‌ها تبدیل گشته است. 

  وفاداری به برند: وفاداری به برند یك تعهد قوی برای خرید مجدد یك محصول یا یك خدمت برتر در آینده اطلاق می‌شود، به صورتی كه همان مارک یا محصول علی رغم تاثیرات و تلاش‌‌های بازاریابی بالقوه رقبا، خریداری گردد. بعبارت دیگر، وفاداری به برند عبارت است از واكنش رفتاري نسبتاً متعصبانه در خريد كه فرد در طول زمان نسبت به برند پيدا مي‌كند و اين رفتار باعث مي‌شود كه در فرايند‌های تصميم‌گيری و ارزيابی از مجموعه نام‌هايی كه در ذهن دارد، گرايش خاصی به آن برند پيدا كند. اين واكنش تابعی از فرايندهای روانشناختی و ذهنی فرد است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه وفاداری گردشگران

  پرسشنامه وفاداری گردشگران


  » تعداد سوالات: 16 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » سوالات معکوس : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه وفاداری گردشگران

  وفاداری مشتریان با استفاده از پرسشنامه وفاداری مشتری لی و کانینگهام (2001) مورد سنجش قرار گرفته است. اين پرسشنامه داراي 18 سوال پنج گزينه ای می باشد كه به صورت طيف ليكرت پنج گزینه‌ای نمره گذاری شده است كه براي هر گزينه خیلی زیاد=5 تا خیلی کم=1، در نظر گرفته شده است، به‌طوری‌که نمره 5 نشان‌دهنده كمترين ميزان وفاداری و نمره 1 بازگوکننده بيشترين ميزان وفاداری هست. اين پرسشنامه دارای سه بُعد می باشد. لازم به ذکر است که طریقه نمره گذاری تعدادی  از سوالات معکوس می باشد. همچنين ميزان روايی و پايايی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

  وفاداری گردشگران

  در حوزه گردشگری، بيشتر پژوهش‌ها، بازديد مكرر و تمايل به بازگشت را شاخص­های وفاداری در نظر گرفته­اند. در متون گردشگري رضایتمندي از تجربه سفر در وفاداري به مقصد نقش دارد. ميزان وفاداري گردشگر به مقصد در تمايل وي براي بازديد مجدد مقصد و در تمايل به توصيه آن به ديگران بازتاب دارد. تجربه مثبت گردشگر از خدمات، كالاها و ساير منابع ارائه‌شده در مقصد گردشگری موجب بازديد مجدد و همین‌طور، تأثیرات مثبت پیشنهاد شفاهی به دوستان و ساير وابستگان می‌شود.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه وفاداری مشتریان

  پرسشنامه وفاداری مشتریان


  » تعداد سوالات: 18 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » سوالات معکوس : مشخص شده است

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » روایی و پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه وفاداری مشتریان

  متغير وفاداری مشتریان با استفاده از پرسشنامه وفاداری مشتری لی و کانینگهام (2001) مورد سنجش قرار گرفته است. اين پرسشنامه داراي 18 سوال پنج گزينه ای می باشد كه به صورت طيف ليكرت پنج گزینه‌ای نمره گذاری شده است. به طوري كه براي هر گزينه خیلی زیاد=5 تا خیلی کم=1، در نظر گرفته شده است، به طوری که نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان وفاداری مشتریان و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان وفاداری مشتریان می باشد. اين پرسشنامه دارای سه بُعد می باشد. لازم به ذکر است که طریقه نمره گذاری تعدادی از سوالات معکوس می باشد.

  وفاداری مشتریان

  سازمان‌ها ملزم هستند تا فراتر از نیاز اولیۀ ارضای مشتریان رفته، انتظارات آن ها را نیز تأمین کرده، کانون توجه خود را از ارضای صرف مشتری به ایجاد وفاداری و اعتماد از طریق ایجاد ارتباطی بلندمدت، دو جانبه و سودآور برای هر دو طرف معطوف نمایند. مشتریان وفادار دارای مزیت‌های زیادی اند. آن‌ها معمولاً به لحاظ کمک به سازمان‌ها جهت تعیین حداقل جریان قابل پیش‌بینی فروش و سود، به افزایش درآمد سازمان متمایل بوده، کالاها و خدمات مازادی را نیز خریداری می‌کنند. به علاوه مشتریانی که با علامت تجاری سازمان آشنایی دارند به احتمال بیشتر آن را به دوستان و نزدیکان خود نیز گفته و در چرخۀ بازخور و ارزیابی محصول سازمان مدنظر قرار می‌گیرند که همۀ این‌ها در محیط کسب و کارهای امروزی اهمیت حیاتی دارند 

   مفهوم وفاداری در مشتری و ایجاد مشتریان وفادار در چارچوب کسب و کار به صورت «ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کالاها و خدمات به طور مکرر» توصیف می‌شود. اگر بخواهیم وفاداری را به عنوان یکی از شاخص‌های کنترل و مدیریت برشماریم تعریف و دسته بندی انواع ممکن تعامل با مشتریان که به آن‌ها وفاداری گفته می‌شود حیاتی بوده و مبنایی را جهت تأمین نیازهای مشتریان فراهم می‌آورد.

  وفاداری مشتریان یك تعهد قوی برای خرید مجدد یك محصول یا یك خدمت برتر در آینده اطلاق می شود، به صورتی كه همان مارك یا محصول علی­رغم تاثیرات و تلاش های بازاریابی بالقوه رقبا، خریداری گردد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه ‌ویژگی های شخصیتی

  پرسشنامه ‌ويژگی های شخصيتی


  پرسشنامه ‌ويژگی های شخصيتی


  » تعداد سوالات: 60 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » سوالات معکوس : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه ‌ويژگی های شخصيتی

  ‌ويژگی های شخصيت، پرسشنامه فرم كوتاه 60 گويه‌ای نئو می باشد كه يكي از آزمون‌های شخصيتی است كه براساس تحليل عوامل ساخته شده است و از جديدترين ابزارها در زمينه شخصيت می باشد كه توسط مک كری و كوستادر سال 1991 معرفی  شد. اين پرسشنامه دارای  پنج عامل اصلی شخصيت است. شيوه نمره‌گذاری سوال‌های پرسشنامه به صورت ليكرت پنج گزينه‌ای است که گزینه های از كاملاً مخالفم تا كاملاً موافقم است. همچنین تعدادی از سوالات بصورت معکوس نمره گذاری شده است.

  ويژگی های شخصيتی

  ویژگی‌های شخصیتی ، عبارت است از الگوهای اختصاصی و متمایز تفکر، هیجان و رفتار که اسلوب شخصی تعامل با محیط فیزیکی و اجتماعی هر شخص را رقم می‌زند.

  3,000 تومان
 • فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک

  فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک


  پرسشنامه فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک


  » تعداد سوالات: 13 سوال چهار گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » روایی و پایایی: دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک

  به منظور اندازه­ گیری متغیر افسردگی  از پرسشنامه بک (1991) استفاده  شده است، این پرسشنامه نسخه جدید بک پرسشنامه 13 آیتمی خود گزارشی برای سنجش شدت افسردگی در بزرگسالان و نوجوانان 13 سال به بالا است. اين پرسشنامه نشانه هاي خاص افسردگی را بيان می كنند. هر گزاره اين پرسشنامه شامل يك مقياس چهارگويه ای است كه دامنة آن از 0 تا 3 مرتب شده است، نمره صفر نشان دهنده کمترین میزان افسردگی و نمره 4 نشان دهنده بیشترین میزان افسردگی است.

  این نسخه برای ارزشیابی نشانگان منطبق با ملاک‌های تشخیص اختلال افسردگی که انجمن روان پزشکی آمریکا در دفترچه راهنمایی تشخیصی آماری اختلالات روانی چاپ چهارم اراده داد کاربرد دارد و در طی 35 سال اخیر پذیرفته شده‌ترین ابزار شناسایی شدت افسردگی در بیمارانی بوده که تشخیص افسردگی بالینی را دریافت داشته‌اند. این پرسشنامه توسط فولکر، شوچوک و نیدره (1987) به سه عامل دسته بندی شده است.

  BDI.برای اندازه گيری در زمينه های مختلف نشانه شناسی افسردگی مانند افسردگی عاطفی، شناختی، انگيزشی و فيزيولوژيكی تدوين شده است.

  افسردگی

  افسردگی: افسردگی، نشانگانی است كه تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی یا غیر لفظی عواطف غمگین، اضطرابی و یا حالت‌های برانگیختگی نشان داده می‌شود، افسردگی، مسئله‌ای روانی است که در آن شخص به گونه‌ای پایدار ناراحتی عمیق، مداوم و علاقه کاسته شده‌ای را در تمام فعالیت‌‌‌‌‌ها برای دوره‌ای حداقل دو هفته‌ای تجربه می‌کند. افراد مبتلا به افسردگی احساس می‌کنند در هم کوفته و سردر گم هستند. زندگی این افراد به علت اختلالی که در کار و خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌شان ایجاد می‌گردد به آشوب کشیده می‌شود. فرد مبتلا خسته و بی‌رمق است و کند شدن حرکات جسمانی را تجربه می‌کند. 

  5,000 تومان
 • مبانی نظری اجحاف در سازمان

  مبانی نظری اجحاف در سازمان


  •  نوع فایل ها: WORD و PDF
  • تعداد صفحات ورد: 41 صفحه
  • قیمت:6150 تومان
  • قیمت با تخفیف: 4150 تومان
  • منبع: دارد.

  تیترهای مطالب مبانی نظریاجحاف در سازمان

  انصاف و اجحاف

  انواع احساس اجحاف

  فرهنگ و احساس انصاف و اجحاف

  زمینة فرهنگی کار در ایران

  عناصر زمینة فرهنگی

  فراگیری احساس اجحاف

  زمینه های غیرعمدی و ناخواستة احساس اجحاف

  وعده های مسئولان و مسئلة احساس اجحاف

  اهمیت قانون و قانون مداری

  اجحاف در محیط کار

  عوامل به وجود آورندة اجحاف در محیط کار

  پیشگیری از بروز اجحاف در محیط کار

  احساس اجحاف

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  نکات مهم:

  مبانی نظری اجحاف در سازمان

  1- این فایل ها فقط و فقط به جهت یاری رساندن به پژوهشگرانی است که قصد دارند، مبانی نظری و یا ادبیات تحقیق خود را تقویت بخشیده و آن را در اسرع وقت انجام دهند و بنابراین شرکت آرمان پژوهان هیچ مسئولیتی در قبال سوء استفاده بعضی اشخاص از این فایل ها را به عهده نمی گیرد.

  2- به جهت اطمینان از اصالت متون ادبیات پژوهش با قالب ورد (WORD)، اصل مقالات به صورت فایل پی دی اف (PDF) نیز موجود می باشند.

  3- به استفاده کننده از این مطالب پیشنهاد می شود که بنا بر خواسته خود، نحوه قرارگیری مطالب را تنظیم کنند.

  4- هزینه دریافتی تنها شامل جستجو مطالب مشابه در زمینه ای خاص و نیز تایپ آنها می باشد و اصل مقالات دربرگیرنده هزینه ای نمی باشد، بنابراین قرارگیری اصل مقالات به جهت اطمینان از اصالت متون و نیز رفرنس دهی فرد استفاده کننده از اصل مقالات در پژوهش خود می باشد.

   

  6,150 تومان 4,150 تومان
 • مبانی نظری اختلالات روانی در بین زندانیان

  مبانی نظری اختلالات روانی در بین زندانیان


  •  نوع فایل ها: WORD و PDF
  • تعداد صفحات ورد: 28 صفحه
  • قیمت:4200 تومان
  • قیمت با تخفیف: 3200 تومان
  • منبع: دارد.

  تیترهای مطالب مبانی نظری اختلالات روانی در بین زندانیان در فایل های WORD

  پیشینه پژوهش

  فراوانی اختلالات روانی در مجرمان قتل عمد

  سبب شناسی بیماری های روانی

  نکات مهم:

  مبانی نظری اختلالات روانی در بین زندانیان

  1- این فایل ها فقط و فقط به جهت یاری رساندن به پژوهشگرانی است که قصد دارند، مبانی نظری و یا ادبیات تحقیق خود را تقویت بخشیده و آن را در اسرع وقت انجام دهند و بنابراین شرکت آرمان پژوهان هیچ مسئولیتی در قبال سوء استفاده بعضی اشخاص از این فایل ها را به عهده نمی گیرد.

  2- به جهت اطمینان از اصالت متون ادبیات پژوهش با قالب ورد (WORD)، اصل مقالات به صورت فایل پی دی اف (PDF) نیز موجود می باشند.

  3- به استفاده کننده از این مطالب پیشنهاد می شود که بنا بر خواسته خود، نحوه قرارگیری مطالب را تنظیم کنند.

  4- هزینه دریافتی تنها شامل جستجو مطالب مشابه در زمینه ای خاص و نیز تایپ آنها می باشد و اصل مقالات دربرگیرنده هزینه ای نمی باشد، بنابراین قرارگیری اصل مقالات به جهت اطمینان از اصالت متون و نیز رفرنس دهی فرد استفاده کننده از اصل مقالات در پژوهش خود می باشد.

  4,200 تومان 3,200 تومان
 • مبانی نظری تعهد حرفه ای

  مبانی نظری تعهد حرفه ای


  •  نوع فایل ها: WORD و PDF
  • تعداد صفحات ورد: 18 صفحه
  • قیمت:2700 تومان
  • قیمت با تخفیف: 2000 تومان
  • منبع: دارد.

  مبانی نظری تعهد حرفه ای در فایل های WORD

  پیشینه موضوع و ادبیات آن

  تعهد حرفه ای و رضايت شغلی

  نکات مهم:

  مبانی نظری تعهد حرفه ای

  1- این فایل ها فقط و فقط به جهت یاری رساندن به پژوهشگرانی است که قصد دارند، مبانی نظری و یا ادبیات تحقیق خود را تقویت بخشیده و آن را در اسرع وقت انجام دهند و بنابراین شرکت آرمان پژوهان هیچ مسئولیتی در قبال سوء استفاده بعضی اشخاص از این فایل ها را به عهده نمی گیرد.

  2- به جهت اطمینان از اصالت متون ادبیات پژوهش با قالب ورد (WORD)، اصل مقالات به صورت فایل پی دی اف (PDF) نیز موجود می باشند.

  3- به استفاده کننده از این مطالب پیشنهاد می شود که بنا بر خواسته خود، نحوه قرارگیری مطالب را تنظیم کنند.

  4- هزینه دریافتی تنها شامل جستجو مطالب مشابه در زمینه ای خاص و نیز تایپ آنها می باشد و اصل مقالات دربرگیرنده هزینه ای نمی باشد، بنابراین قرارگیری اصل مقالات به جهت اطمینان از اصالت متون و نیز رفرنس دهی فرد استفاده کننده از اصل مقالات در پژوهش خود می باشد.

  2,700 تومان 2,000 تومان