فروشگاه

 • پرسشنامه عوامل موثر بر تصویر مقصد گردشگری، وفاداری و نیات رفتاری

  پرسشنامه عوامل موثر بر تصویر مقصد گردشگری، وفاداری و نیات رفتاری


  » تعداد سوالات: 7 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه عوامل موثر بر تصویر مقصد گردشگری، وفاداری و نیات رفتاری

  عوامل موثر بر تصویر مقصد گردشگری، وفاداری و نیات رفتاری توسط پرسشنامه  7 سوالی بالوگلو و مک لری (1999)مشخص شده است. مقياس پاسخگويي این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است و گزینه ها از  كاملاً مخالفم=1 تا كاملاً موافقم=5 طراحی شده است كه نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان تأثیر عوامل مؤثر بر تصویر مقصد گردشگری، وفاداری و نیات رفتاری و نمره 5 بازگوکننده بیشترین میزان عوامل مؤثر بر تصویر مقصد گردشگری، وفاداری و نیات رفتاری است. این پرسشنامه دارای دو  بعد است که به ترتیب هریک تاثیر عوامل منابع اطلاعاتی، تجربیات پیشین، توزیع، عوامل روانشناختی و عوامل اجتماعی را مورد سنجش قرار می دهند.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه عوامل موثر بر تمایل به حضور هواداران فوتبال

  پرسشنامه عوامل موثر بر تمایل به حضور هواداران فوتبال


   

  » تعداد سوالات: 31 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » روایی و پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه عوامل موثر بر تمایل به حضور هواداران فوتبال

  ابزار اندازه­ گيری عوامل موثر بر تمایل به حضور هواداران فوتبال، پرسشنامه 31 گویه‌ای علیمحمدی و همکاران (1393) می‌باشد. این پرسشنامه دارای هشت عامل است. طریقه نمره‌گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای بوده به گونه‌ای که گزینه ها از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5  می باشد. ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه توسط علیمحمدی و همکاران (1393)، نیز به دست آمده که نشان از مطلوبیت پرسشنامه می‌باشد.

  عوامل موثر بر تمایل به حضور هواداران فوتبال

  عوامل گوناگونی بر میزان و کیفیت حضور تماشاگران در رویدادهای ورزشی تاثیر‌ می‌گذارند، در این بین‌ می‌توان به جذابیت بازی، عوامل اقتصادی،عوامل جمعیت شناختی، عوامل مرتبط با ورزشگاه، ارزش ورزش در جامعه، هویت تماشاگران و عوامل انگیزشی اشاره کرد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه عوامل موثر بر سلامت اداری و مالی

  پرسشنامه عوامل موثر بر سلامت اداری و مالی


  » تعداد سوالات: 52 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه عوامل موثر بر سلامت اداری و مالی

  پرسشنامه 52 سوالی عوامل موثر بر سلامت اداری و مالی پس از بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش و همچنین مصاحبه با افراد خبره در سازمان توسط محقق تنظیم و روایی آن توسط استاد راهنمای محترم تایید شده است. در نتیجه ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته خواهد بود که فاز اول مستقیما توسط محقق با سوالات باز و بسته طراحی و مراحل بعدی پژوهش پس از تحلیل محتوا و بررسی اتفاق آراء اعضاء پانل دلفی انجام شده است. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است و گزینه ها از خیلی کم =1 تا خیلی زیاد = 5 طراحی شده است، که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان اثر عامل و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان اثر عامل موثر بر سلامت اداری و مالی سازمان مورد نظر می باشد. همچنین این پرسشنامه سه عامل را بررسی می کند.

  عوامل موثر بر سلامت اداری و مالی

  بزرگترین نمود و مظهر نظام‌های اداری کارآمد، (سلامت اداری و مالی) است که به منزله محرکی برای حیات نظام‌های سیاسی حاکم عمل می‌کند. سلامت اداری و مالی را می‌توان نقطه مقابل فساد اداری دانست که یکی از عوامل بر هم خوردن توزیع عادلانه فرصت‌ها و عدم برقراری عدالت و رفاه اجتماعی است. یک نظام اداری سالم، نظامی کارآفرین و شاد است که به رفاه و آسایش فکری، جسمی، خشنودی و انگیزش مثبت نیروی انسانی در کنار تولید کالا و ارائه خدمت بر اساس نیاز واقعی مشتری و با توجه به کیفیت و کمیت آن و سودآوری منطقی توجه دارد. دستیابی به چنین وضعیتی در صورتی امکان پذیر است که کلیه عوامل سازمان در جهت اهداف سازمان حرکت نمایند 

  سلامت اداری يك مفهوم تقريباً تازه‌ای است و شامل توانائی سازمان براي انجام وظايف خود، بطور موثر می‌باشد كه خود موجب رشد و بهبود سازمان مـی گردد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه عوامل موفقیت برنامه ریزی استراتژیک

  پرسشنامه عوامل موفقیت برنامه ریزی استراتژیک

  ابزار اندازه گیری متغير موفقیت برنامه ریزی استراتژیک، پرسشنامه عوامل موفقیت برنامه ریزی استراتژیک الفتی (1390) می باشد که شامل 43 سوال توصیفی پنج گزينه ای بوده  که طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از خیلی کم =1 تا خیلی زیاد=5  طراحی شده است که نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان موفقیت برنامه ریزی استراتژیک و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان موفقیت برنامه ریزی استراتژیک است. این پرسشنامه دارای شش خرده مقیاس است. 

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه فرسودگی شغلی

  پرسشنامه فرسودگی شغلی


  » تعداد سوالات: 21 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه فرسودگی شغلی

  به منظور اندازه‌‌گيری متغير فرسودگی شغلی از تست مسلچ (1998) مورد استفاده قرار گرفته است. و طریقه نمره گذازی با مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای و گزینه از  (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5) است که نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان فرسودگی شغلی و نمره 5 نشان‌دهنده بیشترین میزان فرسودگی شغلی است. همچنین دارای سه مولفه می باشد. و اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﻳﺎﻳی اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﻴﺎن (۱۳۷۱) ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

  فرسودگی شغلی

  تنیدگی و فشارهای عصبی  شدید ناشی از ماهیت، نوع و یا وضعیت نامناسب کار به پیدایش حالتی در کارکنان منجر می‌شود که فرسودگی نامیده شده است. در این حالت، کار، اهمیت و معنای خود را از دست می‌دهد. عبارت فرسودگی بصورتی که امروزه استفاده می‌شود، اولین بار توسط فروید در سال 1974 مطرح گردید، تا قبل از این تاریخ برای کسانی که به سندروم مورد نظر مبتلا می‌شدند تشخیص افسردگی داده می‌شد اما در سال‌های دهه 80 و 90 این اختلال به عنوان اختلال مجزا شناخته شد و قاعدتاً برای رفع آن نیز راهبردهای جداگانه توصیه گردید. فرسودگی شغلی برای توصیف سندرمی به کار می‌رود که عمدتاً افرادی را مبتلا می‌سازد که در مراکز اجتماعی، بهداشتی شاغل باشند. مانند وکلا، مدیران، پزشکان، مشاوران، معلمان و افرادی که در نیروهای انتظامی فعالیت دارند، مشاغل مورد نظر در اجتماع حایز احترام خاصی می‌باشد و با مراجعه کنندگان سروکار دارند که نیازهای مهمی داشته باشند و در شرایط دشواری به سر می‌برند.

  فرسودگی شغلی یا کارزدگی را از لحاظ لغوی می‌توانیم تحلیل قوای روانی که گاهی با افسردگی همراه هست و از تلاش برای کمک به بیماران روانی یا افراد تحت فشار روانی ناشی می‌شود، تعریف کرد. فرسودگی شغلی نشانگان خستگی مفرط عاطفی به دنبال سال‌ها درگیری و تعهد نسبت به کار و مردم هست. به عبارت دیگر فرسودگی شغلی خستگی فیزیکی، هیجانی و روانی به دنبال قرار گرفتن طولانی مدت در موقعیت کار سخت هست.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه فرهنگ سازمانی

  پرسشنامه فرهنگ سازمانی

  فرهنگ سازمانی توسط پرسشنامه 60 سوالی زوان لايس (2006) سنجیده می‌شود که شامل چهار بُعد است. به طوری که شامل 60 سوال 5 گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای بوده و  این پرسشنامه به صورت طيف ليكرت پنج درجه ای نمره گذاري شده است و گزینه ها از (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5)است که نمره 5 نشان دهنده فرهنگ سازمانی بالا مي‌باشد و نمره 1 نشان دهنده فرهنگ سازمانی پایین مي‌باشد. به طوري كه براي بدست آوردن امتياز كلي پرسشنامه، امتيازات حاصل از تك تك سوالات، با هم جمع و به عنوان امتياز كلي آزمون در نظر گرفته مي‌شود. بديهي است كه اين امتياز بيانگر ميزان بالا یا پایین بودن متغیر بر اساس نظر پاسخ دهنده است. به عبارتي، هر چه اين امتياز بالاتر باشد، نشان دهنده بالا بودن متغیر است و برعكس.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه فرهنگ کاری

  پرسشنامه فرهنگ کاری

  ابزار اندازه­ گيری فرهنگ کاری، پرسشنامه 60 گويه­ ای دنيسون (2006) است. این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس است. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 طراحی شده است كه نمره 1 نشاندهنده كمترين ميزان فرهنگ کاری و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان فرهنگ کاری است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه فساد مالی

  معرفی پرسشنامه فساد مالی

  پرسشنامه فساد مالی، رهنورد و همکاران (1389) : این پرسشنامه دارای 23 سوال پنج گزینه ای است، که به صورت طيف ليكرت نمره گذاري شده است. به طوري كه براي بدست آوردن امتياز كلي پرسشنامه، امتيازات حاصل از تك‌تك سوالات، با هم جمع و به عنوان امتياز كلي آزمون در نظر گرفته مي‌شود.

  بديهي است كه اين امتياز بيانگر ميزان بالا یا پایین بودن متغیر بر اساس نظر پاسخ دهنده است. به عبارتي، هر چه اين امتياز بالاتر باشد، نشان دهنده بالا بودن متغیر است و برعكس.به طوری که نمره 5 نشان دهنده بیشترین میزان فساد مالی در سازمان و نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان فساد مالی در سازمان مي‌باشد.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه فناوری اطلاعات

  پرسشنامه فناوری اطلاعات


   

  تعداد سؤالات : 41 سؤال پنج گزینه ای دارد.

  نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  مولفه(بُعد): دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل : Word

  هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه فناوری اطلاعات

  فناوری اطلاعات توسط پرسشنامه 41 سوالی شانوپاس و همکاران(2006) مورد سنجش قرار گرفته است. اين پرسشنامه مدل فناوری اطلاعات را به‌وسيله شاخص‌هایی در قالب سوالات پنج گزينه‌ای مورد ارزيایی قرار مي‌د‌هد. دارای هشت بعد می باشد. طریقه نمره‌گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای (کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5) می‌باشد.

   فناوری اطلاعات

  نقش اطلاعات در دنیای امروز بسیار شگرف و پیچیده می‌باشد به گونه‌ای که عصر فعلی را عصر انفجار اطلاعات می‌نامند. از طرفی به همین دلیل کاربرد فناوری اطلاعات نیز در سازمان‌ها به سرعت در حال گسترش است و سازمان‌ها جهت رسیدن به اهداف خود نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات می‌باشد. فناوری اطلاعات در عصر تغییرات و تحولات شتابنده محیطی حیاتی در ادامه بقای سازمان‌ها دارند. فناوری اطلاعات این امکان را برای مدیران فراهم می‌سازد که با پردازش اطلاعات امکان کنترل و هماهنگی ساختار‌های پیچیده‌تر را داشته باشد. علاوه بر این فناوری اطلاعات موجب می‌شود عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع صورت پذیرد.

  به‌طور كلي واژه فناوری اطلاعات تمام نوآوري‌هاي تكنولوژيكي و هم‌گرايي در اطلاعات و ارتباطات را در بر مي‌گيرد كه دنياي ما را به آن‌چه كه جامعه اطلاعاتي و جامعه دانش‌محور مي‌نامند تبديل مي‌كند. هم‌چنين فناوري اطلاعات به پيشرفت‌هايي گفته مي‌شود كه بشر در تمام تلاش‌هايش براي حل مسائل در حوزه‌هاي طراحي، توسعه و به‌كارگيري سيستم‌ها و فرآيندهاي منطقي داشته است. فناوري اطلاعات تركيبي از سخت افزار، نرم افزاري است كه اطلاعات را دريافت، ذخيره، نمايش و انتقال مي‌دهند.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه فناوری اطلاعات دیویس

  پرسشنامه فناوری اطلاعات دیویس


   

  تعداد سؤالات : 20 سؤال پنج گزینه ای دارد.

  نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  مولفه(بُعد): دارد.

  روایی و پایایی: دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل : Word

  هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه فناوری اطلاعات دیویس

  پرسشنامه فناوری اطلاعات ديويس(2009)، برگرفته از پژوهش شيخشعايی و علومی (1389) با عنوان عوامل موثر بر فناوری اطلاعات مي‌باشد. اين پرسشنامه مدل فناوری اطلاعات را به‌وسيله شاخص‌هايی در قالب 20 سوال پنج گزينه‌ای مورد ارزيابي قرار می د‌هد که طریقه ی نمره گذاری آن به صورت، طیف پنج درجه ای لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد)  می باشد. به‌طوری كه نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان توجه به فناوری اطلاعات و نمره 5 بازگو‌كننده بيشترين ميزان توجه به فناوری اطلاعات است.

  فناوری اطلاعات

  شاید یکی از مشکلات در اینجا تعریف فناوری اطلاعات باشد. هر کس با نگرش متفاوت، تعریف متفاوتی از فناوری اطلاعات ارائه می‌کند. بهترین روش برای تعریف چنین موضوع گسترده ای، ارائه مفاهیم و ایده‌های مرتبط با آن است. توضیح مطالب و بسترهایی که به فناوری اطلاعات مرتبط می‌شوند نیز می‌تواند به شناخت فناوری اطلاعات کمک کند. نتیجه این که به گونه‌ای باید درباره فناوری اطلاعات سخن گفت که به شناخت آن کمک کند.تعریف فناوری اطلاعات به دلیل ماهیت تغییرپذیری آن بایستی همراه با یک نگرش دینامیک باشد تا استاتیک. فناوری اطلاعات بیشتر یک استراتژی، ‌اندیشه، فکر و ابزار در حوزه انسان‌ها، همراه با نوآوری است.

  فناوری اطلاعات به عنوان مجموعه‌ای از سيستم‌هاي رايانه‌ای مورد استفاده يك سازمان تعريف گرديده، در تعاريفی دقيق‌تر فناوری اطلاعات به جنبه تكنولوژيكی سيستم اطلاعات اشاره دارد و شامل سخت افزار، نرم افزار، پايگاه‌های داده، شبكه‌ها و ديگر تجهيزات الكترونيك است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه قابلیت‌ های بازاریابی

  پرسشنامه قابلیت‌ های بازاریابی


  » تعداد سوالات: 35 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه قابلیت‌ های بازاریابی

  ابزار اندازه گيری قابلیت‌های بازاریابی، پرسشنامه قابلیت‌های بازاریابی، گرای و همکاران (2007)‌‌ می‌باشد. اين پرسشنامه داراي 35 سوال پنج گزينه‌ای مي‌باشد. مقياس پاسخگويی این پرسشنامه پنج درجه‌ای لیکرت (کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5)‌‌ می‌باشد، ‌که کسب نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان قابلیت‌های بازاریابی مربیان بدنسازی و نمره 5 نشان دهنده بیشترین میزان قابلیت‌های بازاریابی مربیان بدنسازی‌‌ می‌باشد. همچنین اين پرسشنامه دارای 2 بعد  می باشد.

  قابلیت‌ های بازاریابی

  در نگرش اصالت منابع، قابلیت‌ها عبارت است از مهارت‌های مورد نیاز یک شرکت برای کسب مزیت کامل از منابع در اختیارش. این مهارت‌ها، در رویه‌های یک سازمان نهفته است و شامل روشی است که شرکت از طریق آن تصمیم‌گیری می‌کند و فرایندهای درونی را به منظور دستیابی به اهداف سازمانی مدیریت می‌کند. قابلیت‌ها مجموعه‌ی پیچیده‌ای از مهارت‌ها و دانش تجمعی است که از طریق فرآیندهای سازمانی به کار گرفته شده است و شرکت‌ها را قادر ساخته تا فعالیت‌ها را هماهنگ کرده و از دارایی هایشان استفاده نماید. این قابلیت‌ها شرکت را قادر ساخته تا ارزشی به کالاها و خدماتش بیافزاید، شرایط بازار را بپذیرد، از فرصت‌های بازار سود برده و تهدیدهای رقابتی را ببیند. موفقیت شرکت، وابسته به توسعه قابلیت‌ها و ارتباطاتی است که برای شرکت منحصر به فرد هستند و در میان مدت تا بلندمدت حفظ می‌گردند. 

  قابلیت‌های بازاریابی عبارت است از جمع‌آوری اطلاعات از محیط بیرون و مجموعه فعالیت‌های درون شرکت. قابلیت‌های بازاریابی به مدیران ارشد برای دستیابی به استراتژی، برنامه، هدف یا حتی چشم‌انداز سازمان کمک شایانی‌‌ می‌کند. در واقع سیستم قابلیت‌های بازاریابی مشخص‌‌ می‌کند که چه استراتژی بازاریابی مورد نیاز مدیران است. در واقع قابلیت بازاریابی فرآیند یکپارچه‌ای است که در آن شرکت‌ها از منابع محسوس و نامحسوس برای درک پیچیدگی نیازهای خاص مشتریان، دستیابی به تمایز نسبی در محصولات برای برتری رقابتی و در نهایت دستیابی به کیفیت مناسب استفاده می‌کنند.قابلیت‌های بازاریابی نشان دهنده توانایی‌های خاص یک شرکت در شناسایی بازارهای هدف، استراتژی‌های و آمیخته‌های بازارهای در حال توسعه است که باعث حفظ ارتباط با مشتریان وفادار می‌شود

  3,000 تومان
 • پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

  پرسشنامه قدرت اجتماعی برند


  » تعداد سوالات: 20 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

   ابزار اندازه ­گيری متغير قدرت اجتماعی برند، پرسشنامه 20 سوالی حیدرزاده و همکاران (1389) می‌باشد كه طریقه نمره گذاری به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه ها از كاملاً موافقم=5 تا كاملاً مخالفم=1 طراحی شده است به طوری حداکثر نمره در قدرت اجتماعی برند 5 و حداقل آن 1 است. همچنين اين پرسشنامه دارای پنج مقیاس یا جنبه می باشد.

  قدرت اجتماعی برند

  قدرت اجتماعی برند: قدرت اجتماعی برند مفهومی ادراکی است که در ذهن مصرف‌کنندگان یک برند جای دارد و چشم­اندازی از قدرت به عنوان یک ویژگی می­ باشد که در آن قدرت یک برند بر اساس برداشت ذهنی مصرف ­کنندگان از برند است و نه مشخصات ذاتی و مطلق آن و مانند هر پیوند دیگر با برند، می­تواند مصرف‌کنندگان را در بازاریابی و پردازش اطلاعات مربوط به ایجاد برند، متمایز کردن یک برند، انتخاب برند و… کمک نماید.

  3,000 تومان