فروشگاه

 • پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی

  پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی

  عنوان پرسشنامه : پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی

  پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی، عرب (1390)

  تعداد سؤالات : 30سؤال پنج گزینه ای دارد.

  بازه نمرات و نقطه برش : مشخص شده است.

  بعد : دارد.

  طریقه نمره گذاری : دارذ.

  منبع : دارد.

  نوع فایل : Word

  هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی

  متغیر کارآفرینی اجتماعی، توسط 30 سوال از پرسشنامه عرب (1390) مشخص گردید.

  طریقه نمره‌گذاری در این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای، به گونه‌‌‌‌ای است که گزینه های آن از  خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 می‌باشد.

  بطوری که نمره 1 نشان دهنده کمترین میزان کارآفرینی اجتماعی و نمره 5 نشان دهنده بیشترین میزان کارآفرینی اجتماعی‌‌ می‌باشد. شش بعد دارد.

  کارآفرینی اجتماعی

  کارآفرینی اجتماعی: فرآیندی اجتماعی است که از دو طریق به شرایط و بافت اجتماعی متکی است: نخست آن که کارآفرینان افرادی هستند که محصول محیط اجتماعی خود هستند و دوم کارآفرینی یک فعالیت اجتماعی است و در نتیجه وجود یا عدم پیوندها و ارتباطات اجتماعی بر ماهیت کسب و کار تاثیر‌‌ می‌گذارد.

  کارآفرینی اجتماعی عملی است که کارآفرین اجتماعی انجام‌‌ می‌دهد. کارآفرین اجتماعی فردی است که یک مشکل اجتماعی را تشخیص‌‌ می‌دهد و از مفاهیم کارآفرینی برای سازماندهی، ایجاد و مدیریت سرمایه برای تغییر استفاده‌‌ می‌کند. کارآفرین اجتماعی به حل مشکلی‌‌ می‌پردازد که واقعا مشکل جامعه است و برای حل آن تقاضاهایی وجود دارد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

  پرسشنامه کارآفرینی سازمانی


  » تعداد سوالات: 48 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

  کارآفرینی سازمانی توسط پرسشنامه 48 سوالی جفری و همکاران (2002) مورد سنجش قرار‌ می‌گیرد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج گزینه‌‌‌ای است و گزینه ها از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 است به طوری که نمره 1 نشان‌دهنده کمترین و نمره 5 نشان‌دهنده بیشترین میزان کارآفرینی سازمانی است. همچنین پنج بُعد هم دارد. روایی و پایایی پرسشنامه نیز بدست آمده لست.

  کارآفرینی سازمانی

  در عصر حاضر که با افزایش جمعیت، جوامع و سازمان‌‌‌‌‌‌ها به سرعت در حال گسترش و پیشرفت هستند و در پی آن، پیچیدگی آن‌‌‌‌‌‌ها نیز رو به فزونی است، کارآفرینی در یک تعامل چند سویه یعنی هم در مفهوم ایجاد اشتغال، هم در مفهوم ایجاد تحول از راه نوآوری‌‌‌‌‌‌ها و بهبود فرآیندها و هم به عنوان عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی، به شدت مورد نیاز است؛ حتی می‌توان بحث کارآفرینی را در عصر مدرن امروزی یکی از اصلی‌‌‌‌ترین راهبردهای بنیادی هر کشور محسوب کرد. از دید نگارنده، یکی از معیارهای مهم تمایز کشورهای توسعه یافته و جهان سوم را می‌توان در میزان کارایی و عملیاتی کردن کارآفرینی در مفاهیم مختلف آن برشمرد.

  کارآفرینی سازمانی فرایند آشکارسازی و توسعه یک فرصت برای خلق ارزش از طریق نوآوری و به چنگ‌گیری آن فرصت بدون در نظر گرفتن منابع یا موقعیت کارآفرین است. همچنین، کارآفارینی سازمانی، فعالیت‌های درون سازمانی کارکنان‌، منجر به نوآوری در محصولات، خدمات و فرایندها‌ می‌شود.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه کمال گرایی

  پرسشنامه کمال گرایی


  » تعداد سوالات: 30 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه کمال گرایی

  ابزار اندازه گيری متغير كمال‌گرايی مدیران، پرسشنامه 30 گويه‌ای هيل و همكاران (2004) بوده كه بر پايه مقياس پنج گزينه‌ای ليكرت نمره گذاری شده است که گزینه ها از كاملا‌مخالفم=1 تا كاملا‌موافقم=5 طراحی شده است كه نمره 30 نشان‌دهنده كمترين ميزان كمال گرايی مديران و نمره 150 بازگو‌كننده بيشترين ميزان كمال گرايی مديران است. اين پرسشنامه دارای شش خرده‌ مقياس بوده كه هر كدام با تعدادی سوال مشخص شده‌اند. همچنين ميزان پايايی نیز به دست آمده است.

  کمال گرایی 

  كمال‌ گرايی عبارت‌ است‌ از‌ گرايش‌ فرد‌ به‌ داشتن‌ مجموعه‌اي‌ از‌ معيارهای بالای افراطی و‌ اهداف‌ بلند‌ پروازانه‌ و‌ جاه‌طلبانه‌ و‌ تلاش‌ افراطی برای رسيدن‌ به‌ اين‌ اهداف‌ و‌ معيارهای بسيار‌ بالا‌ برای عملكرد‌ همراه‌ با‌ خود‌ ارزشيابی های انتقادی و‌ افراطی و‌ عدم‌‌اعتماد‌ به‌ نفس‌. اکثر‌ تعاریف‌ اولیه،‌ عمدتاً‌ کمال‌‌گرايی را‌ به‌ عنوان‌ یک‌ ویژگی‌ ناکارآمد‌ در‌ نظر‌ می‌گیرند.‌ فیلسوفان‌ و‌ درمانگران‌ اولیه،‌ کمال‌‌گرايی را‌ جنبه مهمی‌ از‌ رفتار‌ انسانی‌ می‌دانستند.‌ کمال‌گرایان‌ افرادی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ تصویر‌ ایده‌آلی‌ تلاش‌ می‌کنند‌ که‌ خود‌ سپس‌ منجر‌ به‌ عزت‌ نفس‌ پایین‌ می‌شود.‌ سایر‌ روان‌ تحلیل‌گران‌ نیز‌ در‌ درمان‌ خود‌ راجع‌ به‌ کمال‌‌گرايی نظر‌ داده‌اند.‌

  بیش‌ از‌ یک‌ قرن‌ است‌ که‌ کمال‌‌گرايی شناخته‌ شده‌ است.‌ با‌ این‌ وجود،‌ برای‌ سالیان‌ زیادی،‌ بیشتر‌ از‌ این‌ که‌ مورد‌ بررسی‌ تحقیقات‌ تجربی‌ قرار‌ گیرد،‌ به‌ سادگی‌ توسط‌ پزشکان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ سازه‌ مطرح‌ می‌شد.‌ توصیفات‌ بالینی‌ اولیه‌ از‌ کمال‌گرایی،‌ حاوی‌ ویژگی‌های‌ توصیف‌کننده مفیدی‌ هستند‌ که‌ به‌ خوبی‌ خصوصیات‌ این‌ پدیده‌ را‌ دربر‌ می‌گیرد. انگیزه کمال و تأثیر آن بر رفتار انسان در طول تاریخ به صورت همه جانبه و گسترده‌‌‌ای توسط روانشناسان به ویژه نظریه پردازان رویکرد روان کاوی، مورد بحث قرار گرفته است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی

  پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی


  » تعداد سوالات: 40 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی

  ابزار اندازه­ گيری ‌‌کمال‌گرایی مثبت و منفی، پرسشنامه 40 سوالی تری شورت و همکاران (1995) بوده است که 20 ماده آن به ‌‌کمال‌گرایی مثبت و 20 ماده دیگر به ‌‌کمال‌گرایی منفی اختصاص دارد. گویه‌ها در مقیاس 5 درجه‌ای لیکرتی، کمال‌ گرایی آزمودنی‌ها را از نمره یک تا پنج در دو زمینه مثبت و منفی می‌سنجند.  نمره 60 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از آن نشان دهنده کمال‌گرایی مثبت پائین و نمرات بیشتر از آن نشان دهنده کمال‌گرایی مثبت بالا است. همچنین  برای کمال گرایی منفی، نمرات کمتر از 60 نشان دهنده کمال‌گرایی منفی پائین و نمرات بیشتر از 60 نشان دهنده کمال‌گرایی منفی بالا است. 

  کمال گرایی

  ‌‌اکثر‌ تعاریف‌ اولیه،‌ عمدتاً‌ کمال‌‌گرايي را‌ به‌ عنوان‌ یک‌ ویژگی‌ ناکارآمد‌ در‌ نظر‌ می‌گیرند.‌ فیلسوفان‌ و‌ درمانگران‌ اولیه،‌ کمال‌‌گرايي را‌ جنبة‌ مهمی‌ از‌ رفتار‌ انسانی‌ می‌دانستند.‌ مطالعات‌ مربوط‌ به‌ کمال‌‌گرايي در‌ دهه‌ اخیر‌ تا‌ اندازه‌ چشم‌گیری‌ رشد‌ کرده‌ است.‌ امروز‌ بعد‌ از‌ گذشت‌ سی‌ سال‌ از‌ انتشار‌ اولین‌ تقسیم‌بندی‌ از‌ کمال‌‌گرايي توسط‌ هماچک (1978)،‌ پژوهش‌های‌ علمی‌ بی‌شماری‌ با‌ استفاده‌ از‌ مقیاس‌ها‌ و معیارهای‌ تازه‌ توسعه‌ یافته،‌ شواهد‌ ثابتی‌ را‌ ارائه‌ می‌دهند‌ که‌ بیان‌گر آن‌ است‌ که‌ کمال‌‌گرايي ساختار‌ چند‌ بعدی‌ دارد‌ و‌ می‌تواند‌ به‌ دو‌ شکل‌ اساسی‌ متمایز‌ شود.

  کمال‌گرایی با‌ تمايل‌ به‌ وضع‌ معيارهاي‌ سخت‌گيرانه‌ و‌ غير‌ واقع‌بينانه‌ براي‌ خود‌ و‌ تمركز‌ بر‌ نقص‌ها‌ و‌ شكست‌ها‌ در‌ عملكرد،‌ همراه‌ با‌ خود‌ نظارت‌‌گری های دقيق‌ مشخص‌ مي‌شود‌. ‌‌کمال‌گرایی دارای دو جنبه مثبت و منفی است که جنبه منفی آن عبارت‌ است‌ از‌ گرايش‌ فرد‌ به‌ داشتن‌ مجموعه‌اي‌ از‌ معيارهاي‌ بالاي‌ افراطي‌ و‌ اهداف‌ بلند‌پروازانه‌ و‌ جاه‌طلبانه‌ و‌ تلاش‌ افراطي‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ اهداف‌ و‌ معيارهاي‌ بسيار‌ بالا‌ براي‌ عملكرد‌ همراه‌ با‌ خود‌ ارزشيابي‌هاي‌ انتقادي‌ و‌ افراطي‌ و‌ عدم‌ اعتماد‌ به‌ نفس‌ و جنبه مثبت آن با تلاش‌‌های ‌‌کمال‌گرایانه مانند داشتن معیارهای شخصی بالا، وضع معیارهای دقیق برای عملکرد و تلاش برای عالی بودن در اتباط است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه کمرویی استنفورد

  پرسشنامه کمرویی استنفورد


  » تعداد سوالات: 40 سوال چهار گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه کمرویی استنفورد

  متغیر کمرویی با استفاده از پرسشنامه کمرویی استنفورد(Stanford)مورد سنجش قرار می گیرد. این مقیاس دارای 40 سوال چهار گزینه ای است که در دانشگاه استنفورد ساخته شده است. فرم اصلی این پرسشنامه 44 سوال داشت که پس از هنجاریابی آن در ایران چهار سوال آن حذف گردید و 40 سوال باقی ماند. طریقه نمره گذاری در این مقیاس بر اساس طیف لیکرت است که افرادی که نمره کمتر از 100 را کسب کرده اند، احساس کمرویی کمتری داشته و آنهای که نمره بالای 100 را کسب نموده اند، دارای احساس کمرویی زیادی می باشند. ضریب اعتبار این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است که ضریب آلفای محاسبه شده نشان می دهد که سوالات پرسشنامه از همسانی درونی مناسبی برخوردار است. 

  کمرویی 

  کمرویی یعنی توجه بیش از حد به خود، اعمال، گفتار و یا حتی ترس از رو به رو شدن با دیگران، ترس از ایجاد ارتباط و برخورد با دیگران، ترس و نگرانی از مورد تائید قرار نگرفتن و یا نگرانی از بروز نظرات، احساسات و تفکر خویش در جمع می باشد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه کنار آمدن والدین

  پرسشنامه کنار آمدن والدین

  عنوان پرسشنامه: پرسشنامه کنار آمدن والدین

  پرسشنامه کنار آمدن والدین، همیلتون و همکاران (1991)

  تعداد سؤالات : 66 سؤال چهار گزینه ای دارد.

  نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  روایی و پایایی: دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل : Word

  هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه کنار آمدن والدین

  کنار آمدن والدین در پژوهش حاضر توسط پرسشنامه همیلتون و همکاران (1991) مورد سنجش قرار گرفت که داراي 66سوال است. پرسشنامه مذکور به منظور سنجش توان کنار آمدن یک خانواده برای مقابله با بیماری مزمن فرزند خود است. این آزمون با استفاده از عبارت‌های مربوط به پژوهش‌های گذشته در زمینه استرس خانواده و با توجه به تعدد نظریه‌ها در مورد مناطق مختلف، مربوط به خانواده و بهداشت تهیه شده است. به طور کلی این پرسشنامه جهت ثبت آنچه والدین برای مدیریت زندگی خانواده در هنگام بیماری کوتاه یا بلند مدت یکی از فرزندان خانواده انجام‌ می‌دهند، تهیه شده است. پرسشنامه مذكور به صورت چهار گزينه‌اي بوده كه شیوه نمره ­گذاری آن به صورت (اصلاً به کار نبرده ام=0، زیاد به کار برده ام=3) می­ باشد.

  کنار آمدن والدین

  کنارآمدن، ساختی مهم در زمینه فهم چگونگی واکنش والدین به فشارهای روانی فراوان و انطباق‌هایی که آن­ها تجربه می‌کنند.

  منظور از کنار آمدن کردن والدین تلاش‌هایی است که والدین برای کنترل و اداره کردن موقعیت‌هایی که به نظر خطرناک و تنش‌زا می‌رسند، به عمل می‌آید.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه کیفیت اطلاعات

  پرسشنامه کیفیت اطلاعات

  برای اندازه گیری متغیر کیفیت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی از پرسشنامه دلون و مک‌لین (2006)‌ استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 12 سوال پنج گزینه ای بوده که دارای چهار خرده مقیاس است. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 طراحی شده است که نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان کیفیت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان کیفیت اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی است.

  5,000 تومان 3,000 تومان
 • پرسشنامه گرایش به جراحی زیبایی

  پرسشنامه گرایش به جراحی زیبایی


   

  » تعداد سوالات: 24 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه گرایش به جراحی زیبایی

  ابزار اندازه‌گيری گرایش به جراحی زیبایی، پرسشنامه 24 سوالی اعتمادی فرد و امانی (1392) می‌باشد. طریقه نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای لیکرت می باشد، و  به گونه‌ای است که گزینه ها از کاملاً مخالفم=1 تا  کاملاً موافقم=5 می‌باشد. نمره 72 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات بیشتر از 72 نشان دهنده گرایش به جراحی زیبایی بالا و نمرات کمتر از 72 نشان دهنده گرایش به جراحی زیبایی پائین است.

  گرایش به جراحی زیبایی

  جراحی زیبایی شامل انجام دادن کلیه جراحی‌های زیبایی صورت است که ممکن است تقلیلی یا تقویتی باشد. به طور کلی منظور از گرایش به عمل جراحی زیبایی، تمایل فرد به جراحی‌هایی است که بدون ضرورت پزشکی خاص و صرفا به منظور زیبایی انجام می‌شود.

  امروزه جراحی زیبایی یکی از شایع‌ترین اعمال جراحی در سطح جهان است و میزان متقاضیان آن نیز رو به افزایش است. جراحی زیبایی متقاضیان بیشتری در بین زنان دارد چرا که زنان درمقایسه با مردان نسبت به وضعیت زیبایی و ظاهری خود و آنچه به چشم می‌آید، دقت بیشتری دارند و حساسیت و توجه افزون‌تری نشان می‌دهند این توجه وافر آنان را وامی دارد تا رفتارهایی گاهی افراطی را به منظور تطبیق ویژگی‌های بدن با الگوهای فرهنگی زیبایی چهره و اندام اتخاذ کنندکه تبعات سوئی را به بار می‌آورد.

  گرچه قبل از دوران مدرنیته نگاه انسان‌ها به زیبایی و ظاهر بر اساس معیارهای سنتی بود اما واقعیت امر این است که امروزه گرایش به زیبایی به مرحله ظاهرپرستی و خودنمایی رسیده است. جوانان و نوجوانان به تبع گرایش‌‌‌ها و اقتضای سنی خود با صرف هزینه‌های گزاف و قبول عواقب جسمی، روانی و حتی جانی درصدد کسب سهم بیشتری از زیبایی و به دنبال زیباتر شدن هستند. در حقیقیت بشر همواره در پی ابداع روش‌هایی برای زیباسازی و خوب جلوه دادن بدن خود است، روش‌هایی که متناسب با شرایط و زمان‌های گوناگون متفاوت است. آدمی با ایجاد تغییر در بدن، در پی برطرف ساختن نیاز فطری و روحی و اجتماعی خود به زیبایی و جمال خواهی بوده است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه گفتار مآبی

  پرسشنامه گفتار مآبی


  » تعداد سوالات: 9 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه گفتار مآبی

  ابزار اندازه­ گيری متغير گفتار مآبی، پرسشنامه مارکوزی و ایکسین (2004) می‌باشد. اين پرسشنامه شامل سه بعد می‌باشد اين پرسشنامه دارای 9 سوال پنج گزينه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای می باشد كه به صورت طيف ليكرت پنج درجه ای نمره گذاری شده است. به طوری كه برای هر گزينه خیلی زیاد=5 تا خیلی کم=1، در نظر گرفته شده است، كه نمره 1 نشاندهنده كمترين ميزان گفتار مآبی در سازمان و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان گفتار مآبی در سازمان است.

  گفتار مآبی

  اطلاعات در زندگی فردی همچون خون و در زندگی اجتماعی همچون آب است و این هر دو زمانی منشاء حیات‌اند که در جریان باشند. جریان اطلاعاتی نیز همان ارتباطات است. گفتار و ارتباطات مهم ترین عامل توسعه انسان در زندگی فردی و جمعی است. یکی از نمودهای زندگی جمعی در عصر کنونی، زندگی سازمانی است. شکل گیری و بقای سازمان در وابستگی شدید به گفتمان و ارتباطات تبیین می‌شود. عدم وجود ارتباطات درون سازمانی، به معنی عدم وجود سازمان و عدم وجود ارتباطات برون سازمانی، به مفهوم مرگ سازمانی است. 

  گفتار عبارت است از کلیه فعالیت‌های نوشتاری و حرکتی که برای انتقال معنی و مفهوم از فردی به فرد دیگر یا اثرگذاری و نفوذ بر دیگران به کار می‌رود.  زمانی که سازمان زمینه گفتار و ارتباطات را فراهم می‌کند یا بر ارتباطات موثر می‌افتد، ارتباطات، هویتی ویژه می‌گیرد که از آن به ارتباطات سازمانی تغییر می‌کنیم؛ به بیان ساده، ارتباطات سازمانی، انتقال اطلاعات، مفاهیم و معانی بین عوامل سازمانی در جهت تحقق اهداف است. هدف اصلی در گفتار و ارتباطات سازمانی این است که افراد مناسب و واجد صلاحیت، اطلاعات درست را در زمان مناسب و با وسیله ارتباطی مناسب، ارسال یا دریافت کنند. گفتار اثر بخش و ارتباطات اثر بخش در سازمان بعنوان مجموعه ای از چگونگی ارائه، دستیابی، اشتراک گذاری و کاربرد صحیح اطلاعات تعریف می‌شود

  گفتار مآبی: ترغیب و اقناع یا همانندی و اشتراک فکر با ابعادگسترده تر و به صورت تاثیرگذاری را شامل می‌شود.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه مؤلفه‌های سرشت و منش

  پرسشنامه مؤلفه‌های سرشت و منش کلونینجر (1987)

  پرسشنامه مؤلفه‌های سرشت و منش کلونینجر (1987)

  تعداد سؤالات : 125 سؤالی دو گزینه ای

  مؤلفه : دارد

  پایایی و روایی : دارد

  طریقه نمره گذاری : دارد

  منبع : دارد

  هزینه :3000 تومان

  معرفی پرسشنامه مؤلفه‌های سرشت و منش

  پرسشنامه مؤلفه‌های سرشت و منش یک مقیاس 125 سوالی است. آزمون مذكور دو گزينه‌اي‌ می‌باشد  و به صورت صحیح=1 و غلط= 0 نمره‌گذاری‌ گردید. این پرسشنامه هفت عامل را اندازه‌‌‌‌گیری کرد که عبارتند از: چهار مقیاس سرشت «نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش-وابستگی و پشتکار» و سه مقیاس منش «خود راهبری، همکاری و خودفراروی». بازه نمرات مؤلفه‌‌های سرشت بین صفر الی 60‌‌ می‌باشد که نمره 30 نقطه برش مؤلفه‌‌های سرشت است که نمرات کمتر از آن نشان دهنده سرشت پائین و نمرات بیشتر از آن نشان دهنده سرشت بالا است. بازه نمرات مؤلفه‌‌های منش بین صفر الی 65‌‌ می‌باشد که نمره 5/32 نقطه برش مؤلفه‌‌های منش است که نمرات کمتر از آن نشان دهنده منش پائین و نمرات بیشتر از آن نشان دهنده منش بالا است.

  تعریفپرسشنامه مؤلفه‌های سرشت و منش

  مدل زیستی روانی اجتماعی کلونینگر از شخصیت شامل ابعاد روانی زیست شناختی سرشت و منش است. چهار بعد زیستی ژنی سرشت عبارتند از: نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش- وابستگی و پشتکار. این ابعاد تصور‌ می‌شود که از نظر ژنتیکی مستقل از یکدیگر، به طور متوسط ارثی و در طول زمان پایدار و با ثبات باشند و پاسخ‌های هیجانی خودکار هستند. سه بعد منش که بر پایه تئوری‌های رشد اجتماعی، شناختی و شخصیت استوار هستند عبارتند از: خود راهبری، همکاری و خودفراروی. منش به خودپنداره‌‌ها و تفاوت‌های فردی در اهداف و ارزش‌‌ها اطلاق‌ می‌گردد که بر انتخاب، تمایلات و زندگی فرد تاثیر‌ می‌گذارند.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه محرک های بازاریابی

  پرسشنامه محرک های بازاریابی


  » تعداد سوالات : 12 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه محرک های بازاریابی

  متغیر محرک‌های بازاریابی توسط پرسشنامه حسن زاده و رضوانی (1395) مورد سنجش قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای 12 سوال‌ می‌باشد و دارای چهار بُعد می‌باشد. طریقه نمره‌گذاری پرسشنامه براساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد، به طوری که گزینه ها از کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5 است، که نمره یک نشان‌دهنده کمترین میزان بهره‌گیری از محرک‌های بازاریابی و نمره پنج نشان‌دهنده بیشترین میزان بهره‌گیری از محرک‌های بازاریابی می‌باشد.

  محرک های بازاریابی

  در زمان کنونی همه شرکت‌های موفق، یک وجه مشترک دارند؛ یعنی همگی به مشتری توجه زیادی نشان‌ می‌دهند و تمام سعی خود را معطوف بازاریابی‌ می‌کنند. در واقع هیچ سازمانی، کوچک یا بزرگ، انتفاعی یا غیرانتفاعی، داخلی یا جهانی بدون داشتن یک سیستم بازاریابی صحیح به موفقیت نخواهند رسید. سازمان‌های بزرگ انتفاعی، مانند سونی و نیز سازمان‌های غیرانتفاعی نظیر: دانشگاه‌‌‌ها، بیمارستان‌‌‌ها، موزه‌‌‌ها، نمایشگاه‌‌ها و حتی مکان‌های مذهبی هم بازاریابی‌ می‌کنند. در کتاب اصول بازاریابی، بازاریابی را نوعی فرایند اجتماعی و مدیریتی‌ می‌دانند که بدان وسیله، افراد و گروه‌‌ها می‌توانند از طریق تولید، ایجاد و مبادله محصولات و ارزش‌‌ها با دیگران، نیازها و خواسته‌های خود را برآورده سازند. بنابراین بازاریابی هم یک مفهوم (شیوه مشتری مداری) و هم یک فرایند (یک سری تصمیمات استراتژیک در چگونگی جلب رضایت مشتری) است.

  محرک‌های بازاریابی دربرگیرنده‌ی مجموع محرک‌هایی می‌گردد که در بطن کالاها و خدمات نهفته بوده و موجب انگیزه در مصرف کنندگان جهت خرید می‌شوند. به عبارتی مجموعه عواملی را محرک‌های بازاریابی گویند که از نظر (ریخت شناسی محصول) بر روی رفتار مصرف کننده تأثیر می‌گذارند و باعث شکل گرفتن تصمیم خرید او نسبت به یک کالای به خصوص می‌گردد. در متون بازاریابی به محرک‌های بازاریابی، عوامل آمیزه بازاریابی نیز گفته می‌شود که شامل مجموعه‌ای از عوامل و ابزارهای قابل کنترل بازاریابی شرکت می‌باشند که شرکت با ترکیب آنها سعی می‌کند تا پاسخ گوی بازارهای هدف باشد.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان

  پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان

  ابزار اندازه‌گیری مدیریت ارتباط با مشتری، پرسشنامه 14 گویه‌ای مدیریت ارتباط با مشتری گیب (2005) می‌باشد. این پرسشنامه دارای سه بعد است. همچنین طریقه نمره‌گذاری در این پرسشنامه بصورت طیف لیکرت پنج درجه ای می باشد، به گونه‌ای است که گزینه ها از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 می‌باشد، كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان مدیریت ارتباط با مشتری و نمره 5 بازگو كننده بيشترين میزان مدیریت ارتباط با مشتری است. از طرفی میزان روایی و پایایی این پرسشنامه نیز به دست آمده است.

  3,000 تومان