پرسشنامه چشم انداز زمانی

پرسشنامه چشم انداز زمانی

3,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه چشم انداز زمانی

توضیحات

پرسشنامه چشم انداز زمانی

پرسشنامه چشم­ انداز زمانی زیمباردو‌ (1999)

تعداد سوالات 66 سوال طیف لیکرت 5 درجه ای

مولفه دارد

طریقه نمره گذاری دارد.

پایایی دارد.

منبع دارد.

هزینه 3000 تومان

معرفی

پرسشنامه چشم انداز زمانی  گرچه تئوری نسبیت انیشتین، ماهیت نظری پدیده‌های فیزیکی از زمان را ثابت نمود. لیکن تفسیر روانی پدیده نسبیت. منبع جنجال بین فیلسوفان، روان شناسان و دانشمندان علوم است‌. نظارت بر زمان، پایه عملکرد توسعه انسانی بوده که در تکامل عملکرد شناختی انسان حیاتی است‌. کانت معتقد بود زمان یک «توانایی ذاتی» است و به راهی که مردم در آن، جهان را تجربه‌ می‌کنند .رنگ داده و استدلال‌ می‌نماید‌.

 چشم انداز زمانی

چشم­ انداز زمانی یک سازه روان­شناختی است . که فرد در هنگام تصمیم­گیری درباره اعمال و اهداف کوتاه مدت یا بلند مدت به کار می­گیرد . و شامل ابعاد زمانی گذشته‌ (مثبت یا منفی)، حال‌ (لذت­گرا یا جبرگرا) و آینده است . و گرایش­های تاکیدی مقوله­های زمانی فرد، تصمیمات او را تحث تاثیر قرار می­دهد.

  چشم انداز زمانی از لحاظ روان شناختی

گرچه ما از حسّ زمان صحبت‌ می‌کنیم. ولی گفتنی است. هیچ اندام حسّی برای ادارک، گذر زمان یا مدّت، وجود ندارد‌. این ادراک چشم انداز زمانی، حتّی قابل مقایسه با ادارکِ حسّی ما از رنگ، شکل و صدا نیست‌. در میان حسّ ها، حسّ زمان حسّ خاصّی است‌. اوّل این که، زمان ناآشکار و نهفته است. نمی‌توان آن را در جایی در دنیای فیزیکی یافت. دوّم این که اندام حسّی برای ادارک زمان وجود ندارد.  سوّم این که زمان ادراکی با زمان فیزیکی، هم ریخنیست‌. به نظر‌ می‌رسد مغز بایستی به طور فعّال، روابط زمانی حاصل از اطّلاعات حسّی دریافتی خود را بسازد‌. سه بُعد مرتبط به هم در خصوص پدیدۀ زمان مطرح شده است

 

پرسشنامه چشم انداز زمانی

پرسشنامه چشم­ انداز زمانی زیمباردو‌ (1999)

تعداد سوالات 66 سوال طیف لیکرت 5 درجه ای

مولفه دارد

طریقه نمره گذاری دارد.

پایایی دارد.

منبع دارد.

هزینه 3000 تومان

معرفی

گرچه تئوری نسبیت انیشتین، ماهیت نظری پدیده‌های فیزیکی از زمان را ثابت نمود. لیکن تفسیر روانی پدیده نسبیت. منبع جنجال بین فیلسوفان، روان شناسان و دانشمندان علوم است‌. نظارت بر زمان، پایه عملکرد توسعه انسانی بوده که در تکامل عملکرد شناختی انسان حیاتی است‌. کانت معتقد بود زمان یک «توانایی ذاتی» است و به راهی که مردم در آن، جهان را تجربه‌ می‌کنند .رنگ داده و استدلال‌ می‌نماید‌.

چشم­ انداز زماني يک سازه روان­شناختي است . که فرد در هنگام تصميم­گيري درباره اعمال و اهداف کوتاه مدت يا بلند مدت به کار مي­گيرد . و شامل ابعاد زماني گذشته‌ (مثبت يا منفي)، حال‌ (لذت­گرا يا جبرگرا) و آينده است . و گرایش­های تاکیدی مقوله­های زمانی فرد، تصمیمات او را تحث تاثیر قرار می­دهد.

چشم انداز زمانی از لحاظ روان شناختی، گرچه ما از حسّ زمان صحبت‌ می‌کنیم. ولی گفتنی است. هیچ اندام حسّی برای ادارک، گذر زمان یا مدّت، وجود ندارد‌. این ادراک چشم انداز زمانی، حتّی قابل مقایسه با ادارکِ حسّی ما از رنگ، شکل و صدا نیست‌. در میان حسّ ها، حسّ زمان حسّ خاصّی است‌. اوّل این که، زمان ناآشکار و نهفته است. نمی‌توان آن را در جایی در دنیای فیزیکی یافت.

دوّم این که اندام حسّی برای ادارک زمان وجود ندارد.  سوّم این که زمان ادراکی با زمان فیزیکی، هم ریخنیست‌. به نظر‌ می‌رسد مغز بایستی به طور فعّال، روابط زمانی حاصل از اطّلاعات حسّی دریافتی خود را بسازد‌. سه بُعد مرتبط به هم در خصوص پدیدۀ زمان مطرح شده است. که عبارت‌‌اند از: برآورد زمان آگاهی زمانو دیدگاه به زمان‌. برآورد. زمان بر اساس دقّت در برآورد و ساعت است‌. آگاهی از زمان اشاره به مفاهیم گذشته، حال و آینده دارد‌. از بین سه مورد مطرح شده. دیدگاه زمان یک بُعد بنیادی در ساخت زمان ذهنی است. که از لحاظ شناختی، تجربۀ بشری را به گذشته، حال و آینده، تقطیع‌ می‌کند‌. به نظر‌ می‌رسد دیدگاه به زمان، شناخت. هیجان و اعمال مرتبط به هدف را تحت تأثیر قرار‌ می‌دهد‌.