پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه سلامت روان

3,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه سلامت روان
  • پرسشنامه سلامت روان

توضیحات

پرسشنامه سلامت روان


» تعداد سوالات: 28 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

»سوالات معکوس : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه متغیر وابسته سلامت روان (GHQ-28) دارای 28 سؤال است و به بررسی سلامت روان مدیران در چهار بعد می‌پردازد. مقیاس پاسخگویی آن، طیف لیکرت پنج درجه‌ای (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5) است، که در هر پرسش نمره 1 نشان­دهنده کمترین میزان سلامت روانی و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان سلامت روانی است. تعدادی از سوالات معکوس می‌باشد. نمره 84 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از 84 نشان‌دهنده سلامت روان پائین و نمرات بیشتر از 84 نشان‌دهنده سلامت روان بالا است.

سلامت روان

سلامت روان به عنوان یکی از ملاک‌های تعیین کننده سلامت عمومی افراد در نظر گرفته می‌شود که مفهوم آن عبارت است از احساس خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خود، اتکاء به خود، ظرفیت رقابت، تعلق بین نسلی و خودشکوفایی توانایی‌های بالقوه فکری و هیجانی (گزارش جهانی سلامت، 2001). سلامت روان به معنی احساس انسجام و پیوستگی در زندگی، تعادل عاطفی و رضایت کلی از زندگی‌ می‌باشد که چنین افرادی خوش‌بین، دارای احساسات مثبت، برون گرا، فروتن، دارای هدف، مسلط بر خویش، پشتکار بالا، خودمختار و دارای روابط سالم با دیگران‌ می‌باشند.

سالم بودن به معنی «کلیت داشتن یا مقدس بودن» است و شامل ویژگی‌های معنی و فیزیکی (و نه فقط فیزیکی) است. از نظر سارتویوس (1918) سلامتی فیزیکی غیرقابل رویت است و مستلزم تظاهر کارکرد بخش‌های مستقل روانی، جسمی و اجتماعی است. سلامت روان مفهوم انتزاعی و ارزیابی نسبی‌گراست از روابط انسان با خود، جامعه و ارزش‌هایش و نمی‌توان آن را جدای از سایر پدیده‌های چندعاملی فهمید که فرد را به موازاتی که در جامعه به عمل می‌پردازد، می‌سازند. سازمان بهداشت جهانی هم سلامت روان را چنین تعریف کرده است: «سلامت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می‌گیرد و بهداشت یعنی، توانایی کامل برای ایفای نقش‌های اجتماعی، روانی، جسمی و بهداشتی، سلامتی تنها در نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست.

پرسشنامه سلامت روان


» تعداد سوالات: 28 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

»سوالات معکوس : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه متغير وابسته سلامت روان (GHQ-28) داراي 28 سؤال است و به بررسي سلامت روان مدیران در چهار بعد مي‌پردازد. مقياس پاسخگويي آن، طیف لیکرت پنج درجه‌اي (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5) است، که در هر پرسش نمره 1 نشان­دهنده كمترين ميزان سلامت رواني و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان سلامت روانی است. تعدادی از سوالات معکوس می‌باشد. نمره 84 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از 84 نشان‌دهنده سلامت روان پائین و نمرات بیشتر از 84 نشان‌دهنده سلامت روان بالا است.

سلامت روان

سلامت روان به عنوان یکی از ملاک‌های تعیین کننده سلامت عمومی افراد در نظر گرفته می‌شود که مفهوم آن عبارت است از احساس خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خود، اتکاء به خود، ظرفیت رقابت، تعلق بین نسلی و خودشکوفایی توانایی‌های بالقوه فکری و هیجانی (گزارش جهانی سلامت، 2001). سلامت روان به معنی احساس انسجام و پيوستگی در زندگی، تعادل عاطفی و رضايت کلی از زندگی‌ می‌باشد که چنین افرادی خوش‌بین، دارای احساسات مثبت، برون گرا، فروتن، دارای هدف، مسلط بر خویش، پشتکار بالا، خودمختار و دارای روابط سالم با دیگران‌ می‌باشند.

سالم بودن به معنی «کلیت داشتن یا مقدس بودن» است و شامل ویژگی‌های معنی و فیزیکی (و نه فقط فیزیکی) است. از نظر سارتویوس (1918) سلامتی فیزیکی غیرقابل رویت است و مستلزم تظاهر کارکرد بخش‌های مستقل روانی، جسمی و اجتماعی است. سلامت روان مفهوم انتزاعی و ارزیابی نسبی‌گراست از روابط انسان با خود، جامعه و ارزش‌هایش و نمی‌توان آن را جدای از سایر پدیده‌های چندعاملی فهمید که فرد را به موازاتی که در جامعه به عمل می‌پردازد، می‌سازند. سازمان بهداشت جهانی هم سلامت روان را چنین تعریف کرده است: «سلامت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می‌گیرد و بهداشت یعنی، توانایی کامل برای ایفای نقش‌های اجتماعی، روانی، جسمی و بهداشتی، سلامتی تنها در نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست.

پرسشنامه سلامت روان


» تعداد سوالات: 28 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

»سوالات معکوس : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» پایایی: دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه سلامت روان

پرسشنامه متغير وابسته سلامت روان (GHQ-28) داراي 28 سؤال است و به بررسي سلامت روان مدیران در چهار بعد مي‌پردازد. مقياس پاسخگويي آن، طیف لیکرت پنج درجه‌اي (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5) است، که در هر پرسش نمره 1 نشان­دهنده كمترين ميزان سلامت رواني و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان سلامت روانی است. تعدادی از سوالات معکوس می‌باشد. نمره 84 نقطه برش پرسشنامه است که نمرات کمتر از 84 نشان‌دهنده سلامت روان پائین و نمرات بیشتر از 84 نشان‌دهنده سلامت روان بالا است.

سلامت روان

سلامت روان به عنوان یکی از ملاک‌های تعیین کننده سلامت عمومی افراد در نظر گرفته می‌شود که مفهوم آن عبارت است از احساس خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خود، اتکاء به خود، ظرفیت رقابت، تعلق بین نسلی و خودشکوفایی توانایی‌های بالقوه فکری و هیجانی (گزارش جهانی سلامت، 2001). سلامت روان به معنی احساس انسجام و پيوستگی در زندگی، تعادل عاطفی و رضايت کلی از زندگی‌ می‌باشد که چنین افرادی خوش‌بین، دارای احساسات مثبت، برون گرا، فروتن، دارای هدف، مسلط بر خویش، پشتکار بالا، خودمختار و دارای روابط سالم با دیگران‌ می‌باشند.

سالم بودن به معنی «کلیت داشتن یا مقدس بودن» است و شامل ویژگی‌های معنی و فیزیکی (و نه فقط فیزیکی) است. از نظر سارتویوس (1918) سلامتی فیزیکی غیرقابل رویت است و مستلزم تظاهر کارکرد بخش‌های مستقل روانی، جسمی و اجتماعی است. سلامت روان مفهوم انتزاعی و ارزیابی نسبی‌گراست از روابط انسان با خود، جامعه و ارزش‌هایش و نمی‌توان آن را جدای از سایر پدیده‌های چندعاملی فهمید که فرد را به موازاتی که در جامعه به عمل می‌پردازد، می‌سازند. سازمان بهداشت جهانی هم سلامت روان را چنین تعریف کرده است: «سلامت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می‌گیرد و بهداشت یعنی، توانایی کامل برای ایفای نقش‌های اجتماعی، روانی، جسمی و بهداشتی، سلامتی تنها در نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست.