پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای

پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای

3,000 تومان

  • توضیحات
  • پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای
  • پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مدیران

توضیحات

پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای


پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای


» تعداد سوالات: 16 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» سوالات معکوس : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» ابعاد (مولفه) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای

متغیر اخلاق حرفه‌ای با استفاده از پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای کادوزیر (2009) مورد سنجش قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای 16 سوال پنج گزینه‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می باشد که به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای نمره گذاری شده است و گزینه ها از  خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 طراحی شده است که نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای و نمره 5 بازگو کننده بیشترین میزان اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای است. تعدادی از سوالات نیز بصورت معکوس نمره گذاری شده است. این پرسشنامه دارایی هفت بعد می باشد. همچنین میزان روایی و پایایی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

اخلاق حرفه ای مدیران

اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای مدیران: اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای مدیران مسئولیت‌‌های اخلاقی مدیران که مشتمل بر همه ابعاد سازمان و اخلاقیات شغلی و مبتنی بر اصل حق مردم است، تعریف‌‌‌‌‌ می شود. به طوری که گفته‌‌‌‌‌ می شود: «محیط حق دارد و سازمان وظیفه»

اخلاق نمایان کننده شخصیت فرد است و این اخلاق حرفه ای است که شخص را به شکل مطلوب چه در جامعه و چه در بین همکارانش مطرح می کند. در چارچوب این اخلاق حرفه ای است که نقش پذیری افراد در جامعه شکل می گیرد و انسان ها را به هم معطوف تر می کند، ارتباط اجتماعی بین اشخاص را گسترش می دهد یک مجموعه از هنجارها و رفتارهای درونی و غیراداری را بین کارمندان و مدیران و نیز بین کارمندان و مشتریان به وجود می آورد و همچنین در انجام فعالیت ها و امور اداری و غیر اداری که مربوط به مشتری می شود، نقش مهمی را ایفاء می کند. اخلاق حرفه ای در واقع به نوبه خود باعث تحریک بسیاری از محرک ها و رفع بسیاری از ناهنجاری ها می شود.

پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای


پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای


» تعداد سوالات: 16 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» سوالات معکوس : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» ابعاد (مولفه) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای

متغير اخلاق حرفه‌ای با استفاده از پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای كادوزير (2009) مورد سنجش قرار گرفته است. اين پرسشنامه دارای 16 سوال پنج گزينه‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می باشد كه به صورت طيف ليكرت پنج درجه ای نمره گذاری شده است و گزینه ها از  خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 طراحی شده است که نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای است. تعدادی از سوالات نیز بصورت معکوس نمره گذاری شده است. اين پرسشنامه دارايی هفت بعد می باشد. همچنين ميزان روايی و پايايی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

اخلاق حرفه ای مدیران

اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌اي مدیران: اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای مدیران مسئوليت‌‌های اخلاقی مدیران که مشتمل بر همه ابعاد سازمان و اخلاقيات شغلی و مبتنی بر اصل حق مردم است، تعريف‌‌‌‌‌ می شود. به طوری كه گفته‌‌‌‌‌ می شود: «محيط حق دارد و سازمان وظيفه»

اخلاق نمايان كننده شخصيت فرد است و اين اخلاق حرفه ای است كه شخص را به شكل مطلوب چه در جامعه و چه در بين همكارانش مطرح مي كند. در چارچوب اين اخلاق حرفه ای است كه نقش پذيری افراد در جامعه شكل مي گيرد و انسان ها را به هم معطوف تر مي كند، ارتباط اجتماعی بين اشخاص را گسترش می دهد يك مجموعه از هنجارها و رفتارهای درونی و غيراداری را بين كارمندان و مديران و نيز بين كارمندان و مشتريان به وجود می آورد و همچنين در انجام فعاليت ها و امور اداری و غير اداری كه مربوط به مشتری می شود، نقش مهمی را ايفاء می كند. اخلاق حرفه ای در واقع به نوبه خود باعث تحريك بسياري از محرک ها و رفع بسياری از ناهنجاری ها می شود.

پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای


پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای


» تعداد سوالات: 16 سوال پنج گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» سوالات معکوس : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» ابعاد (مولفه) : دارد.

» پایایی : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای

متغير اخلاق حرفه‌ای با استفاده از پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای كادوزير (2009) مورد سنجش قرار گرفته است. اين پرسشنامه دارای 16 سوال پنج گزينه‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می باشد كه به صورت طيف ليكرت پنج درجه ای نمره گذاری شده است و گزینه ها از  خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 طراحی شده است که نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای است. تعدادی از سوالات نیز بصورت معکوس نمره گذاری شده است. اين پرسشنامه دارايی هفت بعد می باشد. همچنين ميزان روايی و پايايی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

اخلاق حرفه ای مدیران

اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌اي مدیران: اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای مدیران مسئوليت‌‌های اخلاقی مدیران که مشتمل بر همه ابعاد سازمان و اخلاقيات شغلی و مبتنی بر اصل حق مردم است، تعريف‌‌‌‌‌ می شود. به طوری كه گفته‌‌‌‌‌ می شود: «محيط حق دارد و سازمان وظيفه»

اخلاق نمايان كننده شخصيت فرد است و اين اخلاق حرفه ای است كه شخص را به شكل مطلوب چه در جامعه و چه در بين همكارانش مطرح مي كند. در چارچوب اين اخلاق حرفه ای است كه نقش پذيری افراد در جامعه شكل مي گيرد و انسان ها را به هم معطوف تر مي كند، ارتباط اجتماعی بين اشخاص را گسترش می دهد يك مجموعه از هنجارها و رفتارهای درونی و غيراداری را بين كارمندان و مديران و نيز بين كارمندان و مشتريان به وجود می آورد و همچنين در انجام فعاليت ها و امور اداری و غير اداری كه مربوط به مشتری می شود، نقش مهمی را ايفاء می كند. اخلاق حرفه ای در واقع به نوبه خود باعث تحريك بسياري از محرک ها و رفع بسياری از ناهنجاری ها می شود.