فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک

فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک

5,000 تومان

  • توضیحات
  • فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک
  • فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک

توضیحات

فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک


پرسشنامه فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک


» تعداد سوالات: 13 سوال چهار گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک

به منظور اندازه­ گیری متغیر افسردگی  از پرسشنامه بک (1991) استفاده  شده است، این پرسشنامه نسخه جدید بک پرسشنامه 13 آیتمی خود گزارشی برای سنجش شدت افسردگی در بزرگسالان و نوجوانان 13 سال به بالا است. این پرسشنامه نشانه های خاص افسردگی را بیان می کنند. هر گزاره این پرسشنامه شامل یک مقیاس چهارگویه ای است که دامنه آن از 0 تا 3 مرتب شده است، نمره صفر نشان دهنده کمترین میزان افسردگی و نمره 4 نشان دهنده بیشترین میزان افسردگی است.

این نسخه برای ارزشیابی نشانگان منطبق با ملاک‌های تشخیص اختلال افسردگی که انجمن روان پزشکی آمریکا در دفترچه راهنمایی تشخیصی آماری اختلالات روانی چاپ چهارم اراده داد کاربرد دارد و در طی 35 سال اخیر پذیرفته شده‌ترین ابزار شناسایی شدت افسردگی در بیمارانی بوده که تشخیص افسردگی بالینی را دریافت داشته‌اند. این پرسشنامه توسط فولکر، شوچوک و نیدره (1987) به سه عامل دسته بندی شده است.

BDI.برای اندازه گیری در زمینه های مختلف نشانه شناسی افسردگی مانند افسردگی عاطفی، شناختی، انگیزشی و فیزیولوژیکی تدوین شده است.

افسردگی

افسردگی: افسردگی، نشانگانی است که تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی یا غیر لفظی عواطف غمگین، اضطرابی و یا حالت‌های برانگیختگی نشان داده می‌شود، افسردگی، مسئله‌ای روانی است که در آن شخص به گونه‌ای پایدار ناراحتی عمیق، مداوم و علاقه کاسته شده‌ای را در تمام فعالیت‌‌‌‌‌ها برای دوره‌ای حداقل دو هفته‌ای تجربه می‌کند. افراد مبتلا به افسردگی احساس می‌کنند در هم کوفته و سردر گم هستند. زندگی این افراد به علت اختلالی که در کار و خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌شان ایجاد می‌گردد به آشوب کشیده می‌شود. فرد مبتلا خسته و بی‌رمق است و کند شدن حرکات جسمانی را تجربه می‌کند. 

فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک


پرسشنامه فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک


» تعداد سوالات: 13 سوال چهار گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک

به منظور اندازه­ گیری متغیر افسردگی  از پرسشنامه بک (1991) استفاده  شده است، این پرسشنامه نسخه جدید بک پرسشنامه 13 آیتمی خود گزارشی برای سنجش شدت افسردگی در بزرگسالان و نوجوانان 13 سال به بالا است. اين پرسشنامه نشانه هاي خاص افسردگی را بيان می كنند. هر گزاره اين پرسشنامه شامل يك مقياس چهارگويه ای است كه دامنة آن از 0 تا 3 مرتب شده است، نمره صفر نشان دهنده کمترین میزان افسردگی و نمره 4 نشان دهنده بیشترین میزان افسردگی است.

این نسخه برای ارزشیابی نشانگان منطبق با ملاک‌های تشخیص اختلال افسردگی که انجمن روان پزشکی آمریکا در دفترچه راهنمایی تشخیصی آماری اختلالات روانی چاپ چهارم اراده داد کاربرد دارد و در طی 35 سال اخیر پذیرفته شده‌ترین ابزار شناسایی شدت افسردگی در بیمارانی بوده که تشخیص افسردگی بالینی را دریافت داشته‌اند. این پرسشنامه توسط فولکر، شوچوک و نیدره (1987) به سه عامل دسته بندی شده است.

BDI.برای اندازه گيری در زمينه های مختلف نشانه شناسی افسردگی مانند افسردگی عاطفی، شناختی، انگيزشی و فيزيولوژيكی تدوين شده است.

افسردگی

افسردگی: افسردگی، نشانگانی است كه تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی یا غیر لفظی عواطف غمگین، اضطرابی و یا حالت‌های برانگیختگی نشان داده می‌شود، افسردگی، مسئله‌ای روانی است که در آن شخص به گونه‌ای پایدار ناراحتی عمیق، مداوم و علاقه کاسته شده‌ای را در تمام فعالیت‌‌‌‌‌ها برای دوره‌ای حداقل دو هفته‌ای تجربه می‌کند. افراد مبتلا به افسردگی احساس می‌کنند در هم کوفته و سردر گم هستند. زندگی این افراد به علت اختلالی که در کار و خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌شان ایجاد می‌گردد به آشوب کشیده می‌شود. فرد مبتلا خسته و بی‌رمق است و کند شدن حرکات جسمانی را تجربه می‌کند. 

فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک


پرسشنامه فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک


» تعداد سوالات: 13 سوال چهار گزینه ای دارد.

» نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

» طریقه نمره گذاری : دارد.

» روایی و پایایی: دارد.

» مولفه(بُعد) : دارد.

» منبع : دارد.

» نوع فایل : Word

» هزینه : 3000 تومان

فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک

به منظور اندازه­ گیری متغیر افسردگی  از پرسشنامه بک (1991) استفاده  شده است، این پرسشنامه نسخه جدید بک پرسشنامه 13 آیتمی خود گزارشی برای سنجش شدت افسردگی در بزرگسالان و نوجوانان 13 سال به بالا است. اين پرسشنامه نشانه هاي خاص افسردگی را بيان می كنند. هر گزاره اين پرسشنامه شامل يك مقياس چهارگويه ای است كه دامنة آن از 0 تا 3 مرتب شده است، نمره صفر نشان دهنده کمترین میزان افسردگی و نمره 4 نشان دهنده بیشترین میزان افسردگی است.

این نسخه برای ارزشیابی نشانگان منطبق با ملاک‌های تشخیص اختلال افسردگی که انجمن روان پزشکی آمریکا در دفترچه راهنمایی تشخیصی آماری اختلالات روانی چاپ چهارم اراده داد کاربرد دارد و در طی 35 سال اخیر پذیرفته شده‌ترین ابزار شناسایی شدت افسردگی در بیمارانی بوده که تشخیص افسردگی بالینی را دریافت داشته‌اند. این پرسشنامه توسط فولکر، شوچوک و نیدره (1987) به سه عامل دسته بندی شده است.

BDI.برای اندازه گيری در زمينه های مختلف نشانه شناسی افسردگی مانند افسردگی عاطفی، شناختی، انگيزشی و فيزيولوژيكی تدوين شده است.

افسردگی

افسردگی: افسردگی، نشانگانی است كه تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی یا غیر لفظی عواطف غمگین، اضطرابی و یا حالت‌های برانگیختگی نشان داده می‌شود، افسردگی، مسئله‌ای روانی است که در آن شخص به گونه‌ای پایدار ناراحتی عمیق، مداوم و علاقه کاسته شده‌ای را در تمام فعالیت‌‌‌‌‌ها برای دوره‌ای حداقل دو هفته‌ای تجربه می‌کند. افراد مبتلا به افسردگی احساس می‌کنند در هم کوفته و سردر گم هستند. زندگی این افراد به علت اختلالی که در کار و خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌شان ایجاد می‌گردد به آشوب کشیده می‌شود. فرد مبتلا خسته و بی‌رمق است و کند شدن حرکات جسمانی را تجربه می‌کند.