پرسشنامه های مدیریت

 • پرسشنامه آموزش اینترنتی

  پرسشنامه آموزش اینترنتی


  » تعداد سوالات: 12 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » روایی و پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 5000 تومان

  پرسشنامه آموزش اینترنتی

  متغير آموزش اینترنتی، با پرسشنامه بوساکورن و دیتر (2005) سنجیده شده است.. بطوري كه مجموعاً دارای 12 سوال پنج گزينه اي بود مقياس پاسخگويي این پرسشنامه  طیف لیکرت پنج درجه‌اي (كاملاً مخالفم=1 تا كاملاً موافقم=5) است. اين پرسشنامه داراي چهار بعد مي باشد که هر کدام با تعدادی سوال مشخص‌ شدند، که نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان آموزش اینترنتی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان آموزش اینترنتی می باشد.

  تعریف مفهومی آموزش اینترنتی

  مبحث یادگیری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، در طول سال های اخیر به عنوان یکی از کاربردهای مهم فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات در جهان مطرح بوده است و اکثر دانشگاه های مشهور جهان در زمینة گسترش آموزش اینترنتی و مفاهیم اینترنت از این طریق دست به اقدامات مهمی زده اند. اصطلاح آموزش اینترنتی برای اولین بار توسط کراس وضع شد و به انواع آموزش هایی اشاره دارد که بر مبنای فناوری های اینترنت و اینترانت می باشد.

  لازم به ذکر است تعریف واحدی از آموزش اینترنتی در بین متخصصان این حوزه وجود ندارد، تقریباً 20 تعریف متفاوت در ادبیات این موضوع می توان یافت. مؤسسات، سازمان ها و متخصصان هر یک، با توجه به دیدگاه های خود و کارکردهای یادگیری الکترونیکی، تعاریف متعددی را ارائه کرده اند. آموزش اینترنتی مفهومی گسترده تر از یادگیری بر روی وب است، این نوع یادگیری مجموعة گسترده ای از کاربردها و فرایدهایی را شامل می شود که از رسانه های الکترونیکی برای تحویل آموزش حرفه ای و یادگیری انعطاف پذیر استفاده می کنند.

  آموزش اینترنتی به معنای ارائه آموزش های مناسب و لازم به مشتریان جهت خرید ایمن از درگاه های الکترونیکی سازمان ارائه دهنده کالا و خدمات میباشد و شامل ابعاد به روز بودن آموزش، مفید بودن آموزش،‌  ایمن بودن آموزش و کاربردی بودن آموزش می باشد.

  5,000 تومان
 • پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای

  پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای


  » تعداد سوالات: 16 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » ابعاد (مولفه) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه اخلاق حرفه‌ ای

  متغير اخلاق حرفه‌ای مدیران با استفاده از پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای كادوزير (2009) مورد سنجش قرار گرفته است. اين پرسشنامه دارای 16 سوال پنج گزينه‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می باشد كه به صورت طيف ليكرت پنج درجه ای نمره گذاری شده است و گزینه ها از  خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5 طراحی شده است که نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای از سوی مدیران و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای از سوی مدیران است. اين پرسشنامه دارايی هفت بعد می باشد. همچنين ميزان روايی و پايايی پرسشنامه نیز به دست آمده است.

  اخلاق حرفه ای مدیران

  اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌اي مدیران: اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای مدیران مسئوليت‌‌های اخلاقی مدیران که مشتمل بر همه ابعاد سازمان و اخلاقيات شغلی و مبتنی بر اصل حق مردم است، تعريف‌‌‌‌‌ می شود. به طوری كه گفته‌‌‌‌‌ می شود: «محيط حق دارد و سازمان وظيفه»

  اخلاق نمايان كننده شخصيت فرد است و اين اخلاق حرفه ای است كه شخص را به شكل مطلوب چه در جامعه و چه در بين همكارانش مطرح مي كند. در چارچوب اين اخلاق حرفه ای است كه نقش پذيری افراد در جامعه شكل مي گيرد و انسان ها را به هم معطوف تر مي كند، ارتباط اجتماعی بين اشخاص را گسترش می دهد يك مجموعه از هنجارها و رفتارهای درونی و غيراداری را بين كارمندان و مديران و نيز بين كارمندان و مشتريان به وجود می آورد و همچنين در انجام فعاليت ها و امور اداری و غير اداری كه مربوط به مشتری می شود، نقش مهمی را ايفاء می كند. اخلاق حرفه ای در واقع به نوبه خود باعث تحريك بسياري از محرک ها و رفع بسياری از ناهنجاری ها می شود.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان

  پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان

  عنوان پرسشنامه: پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان

  پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان(به نقل از گل پرور و نادی، 1390)

  تعداد سؤالات : 12 سوال پنج گزینه ای دارد.

  مؤلفه : دارد.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  پایایی : دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل : Word

  هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه ادراک از بافت اخلاقی سازمان

  متغیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان، توسط پرسشنامه 12 سوالی و پنج گزينه ای گريگوري، سي، پتي (به نقل از گل پرور و نادی، 1390) سنجیده شد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت بوده به گونه‌‌‌‌‌‌ای که گزینه (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5) می‌باشد. كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان بافت اخلاقی سازمان و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان بافت اخلاقی سازمان می‌باشد.

  ادراک از بافت اخلاقی سازمان

  ادراک از بافت اخلاقی سازمان و حفظ ارزش‌های اخلاقی به صورت یکی از مهمترین پیامدهای درآمده است که در بیشتر سازمان‌‌‌‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. اصول اخلاقی به صورت بخشی از سیاست‌های رسمی و فرهنگ‌های غیررسمی سازمان‌‌‌‌ها درآمده است. اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزش‌‌هایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است. ادراک از بافت اخلاقی سازمان حس هویت را به اعضای سازمان منتقل می‌کنند، ثبات نظام اجتماعی آن‌‌‌‌ها را افزایش می‌دهند و تصمیمات مدیران را هدایت می‌کنند.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه ارتباطات سازمانی

  پرسشنامه ارتباطات سازمانی _ پرسشنامه ارتباطات سازمانی رابینز (به نقل از عباس پور و باروتیان (1389))

  » تعداد سوالات: 24 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد): دارد.

  » روایی و پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه ارتباطات سازمانی

  ارتباطات سازمانی توسط پرسشنامه 24 سوالی رابینز به نقل از عباس پور و باروتیان (1389) سنجیده شده است. این پرسشنامه شامل 6 بعد می ­باشد. این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای (خیلی کم -1 تا خیلی زیاد-5) نمره گذاری شده است. به طوري كه نمره 1 نشان دهنده ك

  پرسشنامه ارتباطات سازمانی 


   

  » تعداد سوالات: 24 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد): دارد.

  » روایی و پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه ارتباطات سازمانی

  ارتباطات سازمانی توسط پرسشنامه 24 سوالی رابینز به نقل از عباس پور و باروتیان (1389) سنجیده شده است. این پرسشنامه شامل 6 بعد می ­باشد. این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای (خیلی کم -1 تا خیلی زیاد-5) نمره گذاری شده است. به طوری كه نمره 1 نشان دهنده كمترين میزان ارتباطات سازمانی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين میزان ارتباطات سازمانی است.

  ارتباطات سازمانی

  ارتباطات در معنای عام آن، عبارت است از کلیه فعالیت های گفتاری، نوشتاری و حرکتی که برای انتقال معنی و مفهوم از فردی به فرد دیگر یا اثرگذاری و نفوذ بر دیگران به کار می رود. زمانی که سازمان زمینه ارتباطات را فراهم می کند یا بر ارتباطات موثر می افتد، ارتباطات، هویتی ویژه می گیرد که از آن به ارتباطات سازمانی تغییر می کنیم؛ به بیان ساده، ارتباطات سازمانی، انتقال اطلاعات، مفاهیم و معانی بین عوامل سازمانی در جهد تحقق اهداف است.

  هدف اصلی در ارتباطات سازمانی این است که افراد مناسب و واجد صلاحیت، اطلاعات درست را در زمان مناسب و با وسیله ارتباطی مناسب، ارسال یا دریافت کنند. ارتباطات اثر بخش در سازمان بعنوان مجموعه ای از چگونگی ارائه، دستیابی، اشتراک گذاری و کاربرد صحیح اطلاعات تعریف می شود.

  وجود سازمان به ارتباطات است و ارتباطات لازمه هماهنگی بین عناصر مادی و انسانی سازمان به صورت یک شبکه موثر و کارآمد است. ارتباط سازمانی شکلی از ارتباط میان فردی است که در آن ارتباط ناظر بر روابط کاری کارکنان درون یک سازمان است.

  مترين میزان ارتباطات سازمانی و نمره 5 بازگو كننده بيشترين میزان ارتباطات سازمانی است.

  ارتباطات سازمانی

  ارتباطات در معنای عام آن، عبارت است از کلیه فعالیت های گفتاری، نوشتاری و حرکتی که برای انتقال معنی و مفهوم از فردی به فرد دیگر یا اثرگذاری و نفوذ بر دیگران به کار می رود. زمانی که سازمان زمینه ارتباطات را فراهم می کند یا بر ارتباطات موثر می افتد، ارتباطات، هویتی ویژه می گیرد که از آن به ارتباطات سازمانی تغییر می کنیم؛ به بیان ساده، ارتباطات سازمانی، انتقال اطلاعات، مفاهیم و معانی بین عوامل سازمانی در جهد تحقق اهداف است.

  هدف اصلی در ارتباطات سازمانی این است که افراد مناسب و واجد صلاحیت، اطلاعات درست را در زمان مناسب و با وسیله ارتباطی مناسب، ارسال یا دریافت کنند. ارتباطات اثر بخش در سازمان بعنوان مجموعه ای از چگونگی ارائه، دستیابی، اشتراک گذاری و کاربرد صحیح اطلاعات تعریف می شود.

  وجود سازمان به ارتباطات است و ارتباطات لازمه هماهنگی بین عناصر مادی و انسانی سازمان به صورت یک شبکه موثر و کارآمد است. ارتباط سازمانی شکلی از ارتباط میان فردی است که در آن ارتباط ناظر بر روابط کاری کارکنان درون یک سازمان است.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه ارتقای شغلی

  پرسشنامه ارتقای شغلی


  » تعداد سوالات : 32 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » پایایی: دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه ارتقای شغلی

  ابزار اندازه­ گيری ارتقای شغلی، پرسشنامه 32 گويه ­ای آكريوس و لادكين(2007) مي باشد كه طریقه نمره گذاری این پرسشنامه  به صورت طيف ليكرت پنج درجه ای می باشد به طوری كه گزينه ها از  كاملاً مخالف=1 تا كاملاً موافق=5 می باشد. كه نمره 32 نشان‌دهنده كمترين ميزان ارتقای شغلی و نمره 160 بازگو‌كننده بيشترين ميزان ارتقای شغلی است.  همچنين ميزان روايی و پايايی اين پرسشنامه نیز محاسبه شده است.

  پرسشنامه ارتقای شغلی

  ساده ترين تعريف فرهنگ لغت از مسير ارتقای شغلی عبارتست از پيشرفت در طول عمر کاری است. مسیر ارتقای شغلی عبارت است از مراحل متوالی و در حال تکامل تجربیات کاری افراد در طول زمان که معمولاً در قالب یک مجموعه اجتماعی یا پیامدهای خاصی رخ می دهد. تجربیات کاری، مجموعه های اجتماعی و پیامدهایی که مسیر ترقی را مشخص می کنند، ممکن است محدود (در قالب حرفه یا سازمان) یا گسترده (مسیر ترقی در جامعه در طیف وسیعی از حرفه و سازمان های مختلف) باشد

  مفهوم و معیارهای ارتقای شغلی همگام با دگرگونی های اجتماعی– صنعتی– سیاسی جوامع بشری در حال تغییر بوده است. ارتقای شغلی علاوه بر نگرش فرد به شغلش با دیگر عوامل محیطی نیز بستگی دارد. براساس نظریه موفقیت، شخص هنگامی به سطوح بالاتری از بازده و کارآمدی می رسد که انگیزه موفقیت و پیشرفت در او موجود باشد. به عبارت دیگر، هر چه نیاز فرد به کسب موفقیت و پیشرفت بیشتر و قوی تر باشد کمیت و کیفیت انجام کار در سطح بالاتری قرار می گیرد. در چنین حالتی پیوستگی و همبستگی قوی بین فرد با سازمان و هدف ها به وجود می آید و او انجام وظایف محوله را صرفاً به منظور دریافت پاداش مالی، کسب مقام و موقعیت و نیل به قدرت انجام نمی دهد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه ارزش‌‌‌های کاری

  پرسشنامه ارزش‌‌‌های کاری

  عنوان پرسشنامه : پرسشنامه ارزش‌‌‌های کاری

  پرسشنامه ارزش‌‌‌‌‌های کاری،فارنهام (2001)

  تعداد سؤالات :  18سوال پنج گزینه ای دارد.

  مؤلفه : دارد.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  منبع : دارد.

  پایایی: دارد.

  نوع فایل : Word

  هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه ارزش‌‌‌های کاری

  متغیر ارزش‌های کاری توسط پرسشنامه 18 سوالی و پنج گزينه‌ای فارنهام (2001) سنجیده شد. كه براي هر گزينه، کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=2 در نظر گرفته شده است. طوري كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان ارزش‌های کاری و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان ارزش‌های کاری می‌باشد. طریقه نمره گذاری بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، اين پرسشنامه داراي شش بُعد است.

  ارزش‌‌‌‌‌های کاری

  ارزش‌های کاری، در حقیقت به معنی ارزش‌‌هایی هستند که هدایتگر رفتار، کردار و اندیشه کارکنان و مدیران سازمان بوده و بر آنها تاثیر می‌گذارند. ارزش‌های کاری مبنای تصمیم‌‌‌گیری بوده و راهنمای قضاوت بر امور هستند.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه استراتژی کسب و کار

  پرسشنامه استراتژی کسب و کار


  » تعداد سوالات: 68 سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » پایایی : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه استراتژی کسب و کار

  استراتژی کسب و کار با پرسشنامه استراتژی کسب و کار گیلگئوس (2005)كه دارای 68 سوال است، مورد سنجش قرار مي گيرد. این پرسشنامه دارای هفت بعد می باشد که هر کدام با تعدادی سوال معین شده اند. جهت نمره دهی به گزينه های پرسشنامه از مقياس پنج گزينه ای ليكرت که گزینه های آن از 1=خيلی كم تا 5=خيلی زياد طراحی شده است که نمره 204 به عنوان نقطه برش در پرسشنامه استراتژی کسب و کار در نظر گرفته می‌شود، به‌طوري كه نمره كمتر از آن بازگوكننده استراتژی کسب و کار كم و نمره بيشتر از آن نشان‌دهنده استراتژی کسب و کار زیاد می‌باشد. ميزان روايی و پايايی پرسشنامه نیز به دست آمده است. 

  استراتژی کسب و کار

  استراتژی کسب و کار عبارت است از تعیین جهت و گستره عملیات شرکت در بلند مدت از طریق قالب بندی منابع در درون محیط در حال تغییر جهت دستیابی به انتظارات سهامداران که منجر به دستیابی مزیت برای سازمان می شود.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه استراتژی مدیریت استعداد

  پرسشنامه استراتژی مديريت استعداد

  عنوان پرسشنامه : پرسشنامه استراتژی مديريت استعداد

  پرسشنامه استراتژی مديريت استعداد، میرزایی 1387

  تعداد سؤالات :  42 سوال پنج گزینه ای دارد.

  مؤلفه : دارد.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  پایایی: دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل : Word

  هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه استراتژی مديريت استعداد

  استراتژی مديريت استعداد نمره‌ای است که آزمودنی از پرسشنامه 42 سوالی میرزایی (1387) کسب‌ نمود. اين پرسشنامه براي سنجش ميزان توجه به استراتژی مديريت استعداد ساخته شده است. مقياس پاسخگويي پرسشنامه طیف لیکرت پنج درجه‌اي (خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5) است.به طوری که نمره 1 نشان­دهنده کمترین میزان به کارگیری استراتژی مدیریت استعداد و نمره 5 بازگوکننده بیشترین میزان به کارگیری استراتژی مدیریت استعداد است.

  استراتژی مديريت استعداد

  استراتژی مديريت استعداد: معناي استراتژی مديريت استعداد را از ديد افراد مختلف متفاوت است و آنرا از سه جنبه مورد بررسي قرار مي­دهند. اول فرآيند توسعه دادن و پرورش كاركنان جديد بوسيله مصاحبه، استخدام و آشناسازي با سازمان، بطوري كه افراد جديد با فرهنگ سازمان همراه شوند. دوم در مورد توسعه و نگهداري از كاركنان موجود در سازمان و سوم جذب افراد با مهارت­هاي بالا براي كاركردن در سازمان.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه استراتژی‌های خودرهبری

  پرسشنامه استراتژی‌های خودرهبری

  عنوان پرسشنامه : پرسشنامه استراتژی‌های خودرهبری

  پرسشنامه استراتژی‌های خودرهبری هافمن و نک (2002)

  تعداد سؤالات : 35سوال پنج گزینه ای دارد.

  مؤلفه : دارد.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  پایایی : دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل :Word

  هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه استراتژی‌های خودرهبری

  پرسشنامه استراتژی‌های خود رهبری: نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه 35 سوالی استراتژی‌های خود رهبری هافمن و نک (2002) کسب می کند.جهت نمره دهي به گزينه هاي پرسشنامه از مقياس پنج گزينه اي ليكرت (1=خيلي كم تا 5=خيلي زياد) استفاده‌ شد. بطوري كه نمره 1 نشان دهنده كمترين ميزان بهره‌‌‌گیری از استراتژي‌های رفتار محور و نمره 5 بازگو كننده بيشترين ميزان بهره‌‌‌گیری از استراتژي‌های رفتار محور‌ می‌باشد.

  استراتژی‌های خودرهبری

  خود رهبری، به عنوان مجموعه نظام مند از راهبردهایی تعریف شده است که افراد از طریق آن خودشان را به سطح بالای عملکرد و اثربخشی وا‌ می‌دارند، به عبارت دیگر خود رهبری فرآیندی است که طی آن افراد خود را در راستای نیل به خود هدایتی و خودانگیختگی لازم برای عمل تأثیر‌ می‌گذارند.

  استراتژی‌های خود رهبری فرآیندی است که طی آن افراد در خصوص نیل به خود هدایتی و خودانگیختگی لازم برای عمل، برخود تأثیر‌ می‌گذارند

   

  3,000 تومان
 • پرسشنامه استراتژی‌های مدیریت بحران

  پرسشنامه استراتژی‌های مديريت بحران


  » تعداد سوالات: 16سوال پنج گزینه ای دارد.

  » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است.

  » طریقه نمره گذاری : دارد.

  » مولفه(بُعد) : دارد.

  » منبع : دارد.

  » نوع فایل : Word

  » هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه استراتژی‌های مديريت بحران

  استراتژی‌های مديريت بحران، توسط پرسشنامه 16 سوالی هاشمی (1388) مورد سنجش قرار گرفته است. همچنين اين پرسشنامه دارای سه مولفه است. از طرفی طريقه نمره گذاری اين پرسشنامه به صورت طيف پنج گزینه ای ليكرت می باشد، به طوري که نمره 1 نشان‌دهنده كمترين ميزان به کارگیری استراتژی مديريت بحران و نمره 5 بازگو‌كننده بيشترين ميزان به کارگیری استراتژی مديريت بحران است.

  استراتژی‌های مديريت بحران

  مديريت، به كارگيری موثر و كارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای يك نظام ارزشی پذيرفته شده است كه از طريق برنامه ريزی، سازماندهی، بسيج منابع و امكانات، هدايت و كنترل عمليات براي دستيابی به اهداف تعيين شده صورت می گيرد. 

  بحران، یعنی شرایطی خارج از وضعیت عادی که الگوهای مدیریتی متداول در هنگام بروز آن کارساز نیستند. بحران حادثه ای است که در اثر رخ دادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی به وجود می آید، مشقت، سختی و خسارت را به یک مجموعه یا جامعه‌ی انسانی تحمیل می کند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات و عملیات اضطراری و فوق العاده دارد.

  استراتژی مديريت بحران عبارت است از مجموعه راهبردها و فعاليت‌های اجرايي و تصميم گيری هاي مديريتی و سياسی وابسته به مراحل مختلف و كليه سطوح بحران، در جهت نجات، كاهش ضايعات و خسارات، جلوگيری از وقفه زندگی كاری، توليد و خدمات، حفظ ارتباطات و بالاخره ترميم و بازسازی خرابی ها می باشد.  بعبارت دیگر، مدیریت بحران، مجموعه ای متشکل از اختیارات قانونی، تشکیلات سازمانی، تجهیزات و امکانات فیزیکی، سیستم ها و روش ها، طرح های مطالعاتی، برنامه های عملیاتی و نظام های ارتباطی و اطلاعاتی که به منظور کسب حداکثر آمادگی برای مواجهه با شرایط بحرانی حاصل از وقوع حوادث و نیز به حداقل رساندن عواقب این حوادث، طراحی و اجرا می گردد.

  3,000 تومان
 • پرسشنامه استراتژی‌‌‌‌‌های مطلوب منابع انسانی

  پرسشنامه استراتژی‌‌‌‌‌های مطلوب منابع انسانی

  عنوان پرسشنامه: پرسشنامه استراتژی‌‌‌‌‌های مطلوب منابع انسانی

  پرسشنامه استراتژی‌‌‌‌‌های مطلوب منابع انسانی یوان و همکاران (2006)

  عداد سؤالات : 15سوال پنج گزینه ای دارد.

  مؤلفه : دارد.

  طریقه نمره گذاری : دارد.

  منبع : دارد.

  نوع فایل :Word

  هزینه : 3000 تومان

  پرسشنامه استراتژی‌‌‌‌‌های مطلوب منابع انسانی

  ابزار اندازه گيري متغير استراتژی‌‌‌‌‌های مطلوب منابع انسانی، پرسشنامه 15 سوالی، یوان و همکاران (2006)‌ می‌باشد. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج گزینه‌‌‌ای خیلی کم=1، کم=2، تاحدودی=3، زیاد=4 و خیلی زیاد=5) است.به طوری که نمره 1 نشان‌دهنده کمترین میزان استراتژی‌‌‌‌‌های مطلوب منابع انسانی و نمره 5 نشان‌دهنده بیشترین میزان استراتژی‌‌‌‌‌های مطلوب منابع انسانی می‌باشد.

  استراتژی‌‌‌‌‌های مطلوب منابع انسانی

  استراتژی‌‌‌‌‌های مطلوب منابع انسانی: استراتژی‌‌‌‌‌های مطلوب منابع انسانی شامل تمام تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و اقداماتی است که روی ماهیت ارتباط بین سازمان و کارمندان آن یا منابع انسانی تاثیر می‌گذارد. این استراتژی‌‌ها به معنی کوشش مداوم و برنامه‌ریزی شده برای افزایش توانایی‌های کارکنان و بهبود سطح عملکرد و شایستگی آنان‌ می‌باشد. همچنین نظامی است که طی آن برنامه‌هایی طراحی شده تا بهبود عملکرد در سطح فرد، گروه و سازمان شکل گیرد.

  3,000 تومان